Biedingformulier

U kunt onderstaand formulier invullen en een PDF genereren. De door u ingevulde gegevens worden niet opgeslagen.


De ondergetekende:
Achternaam :
Voornamen (voluit) :
Handelt u in hoedanigheid van beroep of bedrijf? :
Geboorteplaats :
Geboortedatum :
Adres en huisnummer :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :
Burgerlijke staat :
Legitimatiebewijs :
Nummer legitimatiebewijs :
Afgifteplaats legitimatiebewijs :
Afgiftedatum legitimatiebewijs :

 

Als u optreedt/tekent voor of namens een rechtspersoon, wilt u dan de onderstaande gegevens ook invullen.
In welke hoedanigheid tekent u namens de rechtspersoon? :
Naam rechtspersoon :
Statutaire vestigingsplaats :
Kantooradres :
Ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer :

UBO:
De kans bestaat dat de notaris bij de ondertekening van de koopovereenkomst zal vragen om een UBO-verklaring. Vraag zelf bij de notaris na wat u daarvoor nodig heeft.

 

VERKLAART hierbij een onherroepelijk en onvoorwaardelijk bod te doen van:
Bod in cijfers :
Bod voluit geschreven :

 

op de eigendom van het registergoed
Plaats : AMSTERDAM
Adres en huisnummer : Hortusplantsoen 41
Kadastraal bekend gemeente :
Sectie :
Nummer :
Groot : are centiare
Het registergoed zal op : woensdag 22 november 2023
ten overstaan van notaris : RoX Legal
in het openbaar worden verkocht.

Ondergetekende verplicht zich na acceptatie van voormeld bod op eerste verzoek van de notaris een koopovereenkomst te ondertekenen waarvoor de van toepassing verklaarde algemene en bijzondere voorwaarden gelden. 

Ondergetekende is er mee bekend dat hij op grond van die voorwaarden schadeplichtig is, indien hij verzuimt tijdig zijn medewerking te verlenen. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de toepasselijke algemene- en bijzondere verkoopvoorwaarden.

Ondergetekende verklaart dat met betrekking tot zijn financiële gegoedheid dan wel met betrekking tot de financiële gegoedheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Naam bank :
Contactpersoon :
Adres en huisnummer :
Telefoon :

 

Getekend te op vrijdag 12 juli 2024