Loosduinse Uitleg 73, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

de appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend gebruik van :
1. de woning op de tweede verdieping met balkon, afzonderlijke berging en verder toebehoren, plaatselijk bekend 2553 AX 's-Gravenhage, Loosduinse Uitleg 73, kadastraal bekend gemeente Loosduinen sectie O complexaanduiding 131-A, appartementsindex 25, uitmakende het vijfentwintig/negenhonderd drieënnegentigste (25/993) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente 's-Gravenhage, gelegen aan de Loosduinse Hoofdstraat/Loosduinse Uitleg/De Brink te ';s-Gravenhage, met het daarop gestichte flatgebouw met toebehoren, omvattende zeven en dertig flatwoningen en zeven en dertig bergingen, plaatselijk bekend Loosduinse Hoofdstraat 552 tot en met 582 (even nummers) en de Loosduinse Uitleg 51 tot en met 97 (oneven nummers) te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Loosduinen sectie O nummer 123, groot veertien are en één centiare (14 a en 1 ca);
2. de parkeerplaats op de begane grond van de parkeergarage, plaatselijk bekend Loosduinen, De Brink ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Loosduinen sectie O complexaanduiding 132-A, appartementsindex 13, uitmakende het één/tweeënzeventigste (1/72) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente 's-Gravenhage, gelegen aan de Brink te 's-Gravenhage, met de daarop staande parkeergarage, omvattende twee en zeventig parkeerplaatsen en verder toebehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Loosduinen sectie O nummer 129, groot negen are en negentig centiare (9 a en 90 ca);
de verplichting tot betaling van de erfpachtscanon is bij uitgifte eeuwigdurend afgekocht;

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1990
Oppervlakte wonen
75 m2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Loosduinen sectie O complexaanduiding 131-A, appartementsindex 25 kadastraal bekend gemeente Loosduinen sectie O complexaanduiding 132-A, appartementsindex 13

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning. Volgens de gemeentelijke basisadministratie staan er geen andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar (en zijn gezin); mocht blijken dat het registergoed toch door derden bewoond wordt dan aanvaardt de executant/notaris hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid; een eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper; Er vindt geen eventuele verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats. De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), mits gegung door de executant, komt voor rekening van de verkoper. Voor rekening van koper: - het honorarium van de notaris; - de overdrachtsbelasting; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; - de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is. Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund. De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de bank voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen; Kopieën van de volledige tekst van de fundering, de bodeminformatie, de bestemming en/of aanschrijvingen zijn geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kunnen worden opgevraagd bij de notaris. Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/executeur of de notaris.
Milieuinfo
Op de website is aangehecht het Rapport Bodemloket met datum één december tweeduizend twintig van de Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Veiling
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
De Randamie & Verstoep Notarissen
mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl
Opbrengst veiling
€ 241.100,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 5.519,00 (per 05‑01‑2021 om 14:06 uur)
OZB
€ 101,94 per jaar
Rioolheffing
€ 148,85 per jaar
Waterschapslasten
€ 36,63 per jaar
Bijdrage vve Woning
€ 1.512,00 per jaar
Bijdrage vve parkeerplaats
€ 216,00 per jaar

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling beslag
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 45228
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.