Pleinweg 89 a, ROTTERDAM

Omschrijving

het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning met aanbehoren op de tweede verdieping en de berging op de begane grond, plaatselijk bekend 3081 JG Rotterdam, Pleinweg 89 A, kadastraal bekend gemeente Charlois sectie H complexaanduiding 2906 A, appartementsindex 7, uitmakende het één/tiende (1/10) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het pand, bestaande uit acht woningen, met aanbehoren, bergingen, tuin en grond, plaatselijk bekend Pleinweg 87ABCD en 89 ABCD te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Charlois sectie H nummer 2833, groot twee are en éénenzestig centiare (2 a en 61 ca);

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. Een ieder die een bieding (onderhands of ter veiling) doet wordt geacht van de inhoud van deze documenten kennis te hebben genomen.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van EURO 15.000,00.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.


Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1938
Oppervlakte wonen
64 m2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Charlois sectie H complexaanduiding 2906 A, appartementsindex 7

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris. Tot en met 20 april 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning. Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar (en zijn gezin) en er zijn ook geen andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed. Het registergoed is eventueel verhuurd in strijd met artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek (het ‘huurbeding’). De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. De benodigde toestemming voor het verkrijgen van verlof om het huurbeding conform 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek juncto 549 lid 1 Rechtsvordering tegen de op het onderhavige adres ingeschreven bekende huurders en/of gebruikers casu quo onderhuurders van wie de namen niet kunnen worden achterhaald, in te roepen is bij de Voorzieningenrechter aangevraagd en tevens verleend. Door de Voorzieningenrechter is de ontruimingstermijn vastgesteld op dertig dagen na betekening van de beschikking. De beschikking is betekend op 30 maart 2021. Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats. De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper. Voor rekening van koper: - het honorarium van de notaris; - de overdrachtsbelasting; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; - de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is. Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van €15.000,00. De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund. Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris. Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.
Milieuinfo
Zie voor bodeminformatie het document van het DCMR welke bij de advertentie is gepubliceerd

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
De Randamie & Verstoep Notarissen
mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl
Opbrengst veiling
€ 178.500,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 5.051,00 (per 31‑03‑2021 om 15:52 uur)
Vve bijdrage
€ 600,00 per jaar
Kosten betekenen beschikking huurbeding
€ 442,06 per jaar

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 45208
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16

Onderhands bod

Tot en met 20 april 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-04-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.