Schuitenvoerderstraat 17, GORINCHEM

Omschrijving

het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond en tuin, plaatselijk bekend 4204 SB Gorinchem, Schuitenvoerderstraat 17, kadastraal bekend gemeente Gorinchem sectie E complexaanduiding 1204-A, appartementsindex 4, uitmakende het zes/tweehonderd vierendertigste (6/234) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw, omvattende een aantal woningen, bergingen alsmede voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten met bijbehorende grond, plaatselijk bekend Schuitenvoerderstraat 1 tot en met 47 (oneven nummers) te Gorinchem, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Gorinchem sectie E nummer 660, groot vijftien are en zesenzestig centiare (15 a en 66 ca);
belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Waterschap Rivierenland;

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1960
Oppervlakte wonen
45 m2
Inhoud
140 m3

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.


De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris.


Tot en met 4 januari 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris.De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning.


Voor zover bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar en zijn gezin.De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.


De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.


Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.


Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.


Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van €15.000,00.


De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.


De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de bank voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen;


Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris.Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.
Milieuinfo
Op deze website wordt het Bodemrapport Omgevingsrapportage van de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid geplaatst

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45475
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
De Randamie & Verstoep Notarissen
mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 5.560,00 (per 14‑12‑2021 om 10:02 uur)
ozb
€ 151,07 per jaar
rioolrecht
€ 213,00 per jaar
waterschapslasten
€ 18,16 per jaar
vve bijdrage
€ 1.568,16 per jaar

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45475
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16

Onderhands bod

Tot en met 4 januari 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-01-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.