Anthonie Fokkerstraat 108, ZWIJNDRECHT

Omschrijving

het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van een woning op de tweede verdieping met afzonderlijke berging op de begane grond, plaatselijk bekend 3331 KC Zwijndrecht, Anth. Fokkerstraat 108, kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht sectie E complexaanduiding 1393-A, appartementsindex 21, uitmakende het acht/negenhonderd achtentwintigste (8/928) onverdeelde aandeel in de gemeenschap bestaande uit zes en negentig woningen en zestien garages met bijbehorende grond, plaatselijk bekend Burgemeester Jansenlaan 403 tot en met 497 (oneven), Antony Fokkerstraat 68 tot en met 162 (even), van Meelstraat 1 tot en met 15 (oneven) en Dr. Plesmanstraat 54 tot en met 68 (even) te Zwijndrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht sectie E nummer 1127, groot drieënzeventig are en vijftig centiare (73 a en 50 ca).

Voor alle overige informatie wordt verwezen naar deze site, terwijl deze informatie tevens bij de notaris verkrijgbaar is.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. Een ieder die een bieding (onderhands of ter veiling) doet wordt geacht van de inhoud van deze documenten kennis te hebben genomen.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Verhuurd zonder toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1960
Oppervlakte wonen
68 m2
Kadastrale omschrijving
Zwijndrecht, sectie E, complexaanduiding 1393, appartementsindex A-21

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn op de www.veilingbiljet gepubliceerd en op te vragen ten kantore van de executerende notaris.

Tot en met 18 augustus 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning.

Voor zover bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar en/of onrechtmatig in gebruik bij casu quo verhuurd aan derden.
De hypotheekakte op grond waarvan deze veiling bij executie plaatsvindt, bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
De benodigde toestemming voor het verkrijgen van verlof om het huurbeding conform 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek juncto 549 lid 1 Rechtsvordering tegen de op het onderhavige adres ingeschreven bekende huurders en/of gebruikers casu quo onderhuurders van wie de namen niet kunnen worden achterhaald, in te roepen is bij de Voorzieningenrechter is verzocht,
Het verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te Rotterdam op vijf maart tweeduizend twintig. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is dertig (30) dagen vanaf datum betekening van de beschikking. De betekening van de beschikking heeft plaatsgevonden op vijftien mei tweeduizend twintig.
Verkoper laat de bevoegdheid tot inroeping van het huurbeding verder aan koper over. De koper dient (zo nodig) zelf, voor eigen rekening en risico, de ontruiming te bewerkstelligen.
Er vindt geen verrekening van eventuele huren en/of eventuele waarborgsommen plaats.

De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.

Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van €.15.000,00.

De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de bank voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen;

Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is geplaatst op www.veilingbiljet.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris.
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.
Milieuinfo
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Bodemrapportage, Omgevingsrapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
De Randamie & Verstoep Notarissen
mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16
E: notaris@drv-notarissen.nl
Opbrengst veiling
€ 140.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 7.004,00 (per 02‑09‑2020 om 12:08 uur)
OZB
€ 141,57 per jaar
Rioolrecht
€ 302,16 per jaar
Waterschapslasten
€ 42,24 per jaar
Bijdrage VVE
€ 1.344,36 per jaar

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44792
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

mr B.R. de Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
T: 010 433 03 55
F: 010 414 92 16

Onderhands bod

Tot en met 18 augustus 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 18-08-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.