De Dreef 3 C004 en C005, OPMEER

Omschrijving

1. de caravan-staplaats C004, met daarop aanwezige opstallen en verdere aanhorigheden gelegen aan DE DREEF 3 TE OPMEER, postcode 1716 KK, kadastraal bekend gemeente Opmeer, sectie T nummer 254, groot twee are zesendertig centiare; en
2. de caravan-staplaats C005, met daarop aanwezige opstallen en verdere aanhorigheden gelegen aan DE DREEF 3 TE OPMEER, postcode 1716 KK, kadastraal bekend gemeente Opmeer, sectie T nummer 255, groot een are vijfentachtig centiare.

Bezichtiging

zaterdag 17 oktober 2020, van 11:00 tot 12:00 uur

Kenmerken

Type registergoed
Woonwagen
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
521 m2
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Opmeer, sectie T nummer 254. Kadastraal bekend gemeente Opmeer, sectie T nummer 255.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Recreatiewoning
Volgens opgave van de gemeente Opmeer betreft het Registergoed een recreatiewoning en is permanente bewoning van overheidswege niet toegestaan.

Lidmaatschap Coöperatieve Vereniging Recreatiepark “West-Friesland”
Koper verbindt zich lid-gebruiker van de Coöperatieve Vereniging Recreatiepark “West-Friesland” te worden/blijven zolang hij het Registergoed in eigendom heeft.
Koper op de veiling verplicht zich tot naleving van de statuten en het reglement van de vereniging en de daarbij behorende bepalingen en van de door de vereniging genomen besluiten. Het reglement van de vereniging is gepubliceerd op de Website.
Blijkens schriftelijke mededeling van de vereniging bedragen de huidige parkkosten per caravan-staplaats zevenhonderdvijfenzeventig euro (€ 775,00) per jaar.

Veilingkosten:
In de gepubliceerde veilingkosten zijn tevens de totaal verschuldigde achterstallige parkkosten en lasten terzake het registergoed inbegrepen die bij de koper in rekening worden gebracht.

Combinatieveiling
Er staat één stacaravan op het Registergoed (de twee caravan-staplaatsen tezamen). Deze stacaravan wordt dus tezamen met de twee caravan-staplaatsen in één geheel geveild.
Volgens verklaring van de Eigenaar zijn de elektriciteitsvoorzieningen van de twee caravan-staplaatsen samengevoegd waardoor de stacaravan tweeëndertig (32) ampère zouden hebben
Verkoper geeft uitdrukkelijk geen garantie af voor de juistheid en/of (on)volledigheid van deze informatie.

Aanvullende informatie van de Eigenaar ten aanzien van de stacaravan.
De stacaravan welke op de twee caravan-staplaatsen tezamen staat is volgens opgave van de Eigenaar samengevoegd uit twee aparte stacaravans en vormt zo één geheel en heeft de stacaravan een oppervlakte tussen de 55 en 60 m2.
Verkoper geeft uitdrukkelijk geen garantie af voor de juistheid en/of (on)volledigheid van deze informatie en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid terzake.

Beslag op roerende zaken op of in het Registergoed
Blijkens schriftelijke mededeling van gerechtsdeurwaarderskantoor Van Beest, Knol & Vermeulen is op de roerende zaken die zich op of in het Registergoed bevinden beslag gelegd. Koper dient er rekening mee te houden dat deze roerende zaken na de executieverkoop door voormelde deurwaarder ook in het openbaar zullen worden verkocht. De roerende zaken maken geen deel uit van deze executieverkoop.

Aanvaarding ''as is, where is''
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan wel de notaris.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

De Eigenaar van het Registergoed heeft aangegeven dat mensen die zich zonder toestemming en op eigen gelegenheid toegang verschaffen tot het terrein en caravan/het Registergoed, zullen worden aangeklaagd wegens braak en vernieling en er zal een schadevergoeding geëist worden.

Let op:
Dit is een beslagveiling. Het is daarom niet mogelijk om voor de veiling uit een schriftelijk onderhands bod uit te brengen.
Milieuinfo
Blijkens raadpleging van de website Bodemloket.nl de dato vier maart tweeduizend negentien is er geen informatie bekend over bodemverontreiniging met betrekking tot het Registergoed. Voorts zijn geen gegevens geregistreerd omtrent de aanwezigheid van ondergrondse tanks. Dat alles wil niet zeggen dat er geen sprake is van bodemverontreiniging.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Veiling
Veilinglocatie
Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Kantoor
Buren
Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van koper
Indicatie veilingkosten:
€ 13.500,00 (per 22‑09‑2020 om 14:33 uur)
dit bedrag is exclusief de overdrachtsbelasting, inzetpremie en eventueel kosten ontruiming (per 22‑09‑2020 om 14:32 uur)

Veiling

Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Executieveiling beslag
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44985
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11

Inzetpremie

1% van de inzetsom en komt ten laste van koper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.