Kommedwarssteeg 75, DOETINCHEM

Omschrijving

het woonhuis met erf, tuin, ondergrond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Kommedwarssteeg 75 te 7005 AC Doetinchem, welk perceel gedeeltelijk is belast met:
- een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Liander Infra N.V., gevestigd te Arnhem; en
- een opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van N.V. Nuon Oost-Gelderland, gevestigd te Doetinchem;
een onbekend aandeel in het zelfstandig en eeuwig durend recht van opstal in de zin van artikel 101 van Boek 5 van het Burgerlijk wetboek op een gedeelte van het binnenterrein gelegen nabij Kommedwarssteeg 75 te 7005 AC Doetinchem

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Verhuurd met toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem, sectie B nummer 3760, ter grootte van negenenvijftig centiare (59 ca); welk perceel gedeeltelijk is belast met: - een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Liander Infra N.V., gevestigd te Arnhem; en - een opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van N.V. Nuon Oost-Gelderland, gevestigd te Doetinchem; kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem, sectie B nummers 3953 en 3954, ter grootte van twaalf are en twintig centiare (12 a 20 ca);

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag twintig oktober tweeduizendtwintig om dertien uur dertig minuten (13:30), in Hotel Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
3. Kosten
a. De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de AVVE 2017 bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: vierduizend vijfhonderdveertig euro en drieënveertig eurocent (€ 4.540,43).
b. Bij betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door de koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.
4. Belastingen
Voor zover aan de bank bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Bewoning en gebruik. Eigenaar
Het registergoed wordt bewoond door de heer Marc Jacob Blom voornoemd.
6. Huurbeding uit hypotheekakte
De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
In gemelde hypotheekakte is het volgende opgenomen:
''het Registergoed is thans verhuurd aan de heer M.J. Blom in privé, met welke huurstatus de Hypotheeknemer bekend is;''
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 2 AVVE 2017. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop is (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart opdrachtgever voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. www.openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE 2017, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van www.openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op www.openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via www.openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via www.openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op www.openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt één procent (1 %) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE 2017.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE 2017 kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE 2017 wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE 2017 na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE 2017 kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE 2017 is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE 2017.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE 2017 is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE 2017.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE 2017 én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE 2017) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE 2017, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE 2017 laatste zin.
ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE LASTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar voormelde akte van levering de dato negenentwintig september tweeduizendzeventien, waarin woordelijk staat vermeld:
''9.1 Ten aanzien van bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en bijzondere bepalingen wordt verwezen naar voormelde aankomsttitel (deel 61625 nummer 199), waarin woordelijk het volgende is vermeld: (begin aangehaalde tekst)
''Bijzondere bepalingen/verplichtingen ten behoeve van de gemeente Doetinchem
Met betrekking tot bijzondere lasten en beperkingen ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Doetinchem, wordt te dezen verwezen naar voormelde titel van aankomst, waarin woordelijk staat vermeld:
BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Op voormelde levering zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden voor woningbouwterreinen, vastgesteld door de Raad van de gemeente Doetinchem bij besluit van drie en twintig november tweeduizend.
Koper verklaarde een exemplaar van voormelde verkoopvoorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan volledig bekend te zijn.
Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het registergoed wordt verwezen naar voormelde overeenkomst de dato zes oktober tweeduizend acht.
Voor zover in die overeenkomst verplichtingen voorkomen die eigenaar aan koper dient op te leggen, doet hij dat bij deze en worden deze verplichtingen door koper aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door eigenaar voor die derden aangenomen.
Een kopie van voormelde overeenkomst de dato zes oktober tweeduizend acht zal aan deze akte worden gehecht.
In verband met voormelde woordelijk aangehaalde tekst uit voormelde titel van aankomst, worden hierna woordelijk opgenomen de voor de onderhavige akte van belang zijnde bijzondere bepalingen en verplichtingen uit voormelde Algemene Verkoopvoorwaarden voor woningbouwterreinen.
Deze van belang zijnde bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden voor woningbouwterreinen luiden woordelijk als volgt:
12. Kapverbod
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het zich eventueel op de verkochte grond bevindende boombestand zoveel mogelijk dient te worden gespaard en dat de zich op het verkochte bevindende bomen niet mogen worden gekapt, tenzij hiervoor door burgemeester en wethouders krachtens de desbetreffende bepalingen van de Kapverordening van de gemeente vergunning is verleend.
Enzovoorts.
15. Bebouwing
15.1. Binnen twee jaar na de datum van het passeren van de overdrachtsakte of indien de grond vervroegd in gebruik is genomen vanaf die datum, moet de op de grond te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan deze termijn door burgemeester en wethouders worden verlengd.
15.2. Zolang niet is voldaan aan de in het vorige lid vermelde verplichting mag de koper de grond niet zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders vervreemden, met zakelijke (genots)rechten bezwaren, verhuren of in erfpacht uitgeven. Aan deze toestemming kunnen (financiële) voorwaarden worden verbonden. Voor de vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig.
15.3. Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop door een hypotheekhouder ex artikel 3:268 of door een andere schuldeiser en in geval van verkoop op grond van artikel 3:174.
15.4. De in lid 2 bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de overdracht van de onderhavige grond geschiedt ter uitvoering van een tussen de in de koopovereenkomst genoemde koper en (een) derde(n) gesloten koop-/aannemingsovereenkomst, waarbij genoemde koper zich tegenover die derde(n) verplicht de in de koopovereenkomst genoemde opstallen te bouwen.
15.5. Het in dit artikel in lid 4 gestelde geldt uitsluitend voor de in de koopovereenkomst genoemde koper(s) en gaat niet over op diens rechtsopvolgers.
Enzovoorts.
21. Gedoogplicht
21.1. De koper is verplicht te gedogen dat op, in, aan of boven de onroerende zaak voor openbare doeleinden bestemde voorzieningen worden aangebracht, onderhouden en/of vernieuwd. Koper verplicht zich voorts tot instandhouding van de aangebrachte voorzieningen. De gemeente is niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding ter zake van het gedogen.
21.2. Het aanbrengen, het onderhoud en/of het vernieuwen van deze openbare voorzieningen zal door de gemeente plaatsvinden na overleg met koper.
21.3. Alle schade die een onmiddellijk gevolg is van het vorenstaande en die redelijkerwijs niet ten laste van de koper kan blijven, zal door de gemeente, naar keuze van de koper, op kosten van de gemeente worden hersteld of aan de koper worden vergoed.
21.4. Koper is verplicht, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden gevergd, op zijn kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in het eerste lid van dit artikel, die burgemeester en wethouders danwel de eigenaren van de zaken noodzakelijk achten.
21.5. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door beschadiging van de aanwezige zaken, bedoeld in het eerste lid, door zijn toedoen wordt veroorzaakt.
21.6. Artikel 24 (kwalitatieve verplichting) is van toepassing op het bepaalde in de leden 1 t/m 5 zodat deze als kwalitatieve verplichting zullen gelden in iedere opvolgende overeenkomst.
22. Boetebepalingen
22.1. Behoudens eventuele toepassing van artikel 17 (recht van terugkoop) verbeurt de koper bij niet-, niet-tijdige of niet- behoorlijke nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de koopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van de onderhavige algemene voorwaarden, na behoorlijke ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van 10 procent van de koopprijs, tenzij op de desbetreffende niet- nakoming in enig artikel een afzonderlijke boete is gesteld, in welk geval de afzonderlijke boeteregeling van toepassing is.
22.2. Naast het gestelde in lid 1 van dit artikel behouden de gemeente en koper het recht om bij niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit deze koopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van de onderhavige algemene voorwaarden, nakoming te vorderen.
22.3. Artikel 24 (kettingbeding) is van toepassing op het bepaalde in lid 1 en lid 2, zodat deze als kettingbeding dienen te worden opgenomen in iedere opvolgende overeenkomst.
23. Kwalitatieve verplichting
23.1. Partijen komen overeen dat de in de koopovereenkomst aangewezen artikelen - en in ieder geval de verplichting ex artikel 21 (gedoogplicht) van de onderhavige algemene voorwaarden - als kwalitatieve verplichting op de grond rusten en van rechtswege overgaan op degene(n) die de grond onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat diegenen mede gebonden zullen zijn van de rechthebbende een recht tot gebruik van de grond te verkrijgen.
23.2. De in lid 1 bedoelde verplichting(en) zal/zullen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:252 BW, lid 2, als kwalitatieve verplichting notarieel worden vastgelegd en worden ingeschreven in de openbare registers.
24. Kettingbeding
24.1. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de artikelen 12, 15, en 22 van deze algemene voorwaarden, alsmede in de koopovereenkomst van toepassing verklaarde artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de grond, alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in de genoemde artikelen bepaalde in de akte van overdracht of verlening van beperkt recht woordelijk op te nemen. Bij niet-nakoming verbeurt koper een direct opeisbare boete gelijk aan het bedrag van de door de gemeente bedongen koopsom ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
24.2. Op gelijke wijze als hierboven onder lid 1 is bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de artikelen 12, 15 en 22 als de in lid 1 en in het onderhavige lid 2 opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolger(s)/beperkt gerechtigde(n). Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.
Kettingbeding
Koper verbindt zich het in de hiervoor aangehaalde artikelen 12, 15, 22 en 24 bepaalde als kettingbeding aan zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel op te leggen en ten behoeve van de gemeente Doetinchem te bedingen en aan te nemen en bedoelde bedingen in volgende akten van vervreemding of vestiging beperkt genotsrecht op te nemen onder gelijke voorwaarden en sancties als het kettingbeding opgenomen in het hiervoor aangehaalde artikel 24.
Kwalitatieve verplichting
De hiervoor onder “Bijzondere bepalingen/verplichtingen ten behoeve van de gemeente Doetinchem” aangehaalde verplichtingen in artikel 21, om te gedogen en niet te doen worden - voor zover de betreffende bepaling voldoet aan de vereisten van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek – bij dezen ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Doetinchem, gevestigd te Doetinchem, kantoorhoudende te Doetinchem, Raadhuisstraat 2, gevestigd en door koper aanvaard als kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek.
Deze verplichtingen gaan mitsdien over op diegenen die het verkochte onder algemene of bijzondere titel verkrijgen.
Deze verplichtingen worden in de openbare registers ingeschreven als kwalitatieve verplichtingen. Aan deze kwalitatieve verplichtingen zullen mede gebonden zijn diegenen die van koper of diens rechtsopvolgers een recht tot gebruik van het verkochte verkrijgen.
Opleggen en aanneming verplichtingen
Voor zover in voormelde woordelijk aangehaalde bepalingen verplichtingen, lasten en/of beperkingen voorkomen, waarvan verkoper verplicht is deze aan koper op te leggen, worden deze verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij deze aan koper opgelegd. Koper aanvaardt deze verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij dezen uitdrukkelijk.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van (een) derde(n) zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derde(n) aangenomen.
VESTIGING OPSTALRECHT EN NIEUWE ERFDIENSTBAARHEDEN
Aangezien het verkochte (met de daarop te stichten opstallen met verder toebehoren, waarbij onder toebehoren ook wordt begrepen de optie van de bouw van een berging op de begane grond) deel uitmaakt van een bouwplan bestaande uit ondermeer de bouw van diverse woningen, stallingsplaatsen en bergingen met verder toebehoren, welke zodanig zullen worden gebouwd dat na realisering van het gehele bouwplan een feitelijke situatie ontstaat welke zodanig is dat strijdigheden met ondermeer eigendomsrechten en/of het burenrecht (kunnen) ontstaan, zijn verkoper en koper in de KO overeengekomen dat in de onderhavige akte “om niet” een recht van opstal zal worden gevestigd, alsmede “om niet” zullen worden gevestigd de benodigde erfdienstbaarheden om strijdigheden met het eigendomsrecht respectievelijk burenrecht te voorkomen.
Feitelijke situatie na realisering bouwplan:
Op maaiveld (de begane grond)
De kavels voor de bouw van voormelde vierentwintig (24) woningen in het bouwplan zijn zodanig gesitueerd dat op maaiveld (de begane grond) de bouwnummers 1 tot en met 12 zijn gelegen tegenover de bouwnummers 13 tot en met 24, met daartussen gelegen een perceel grond waarop gerealiseerd zal worden ondermeer tweeëndertig (32) stallingsplaatsen, rijbanen, twee (2) (fiets)bergingen en verder toebehoren (kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem, sectie B, nummer 3748, groot twaalf are éénentwintig centiare (12 a 21 ca), afkomstig van het voormalige perceel onder nummer 3077), hierna: het binnenterrein.
Op de “eerste verdieping” (bouwen op en boven binnenterrein) De vierentwintig (24) te bouwen woningen met toebehoren zullen zodanig worden gebouwd dat op de eerste verdieping gezien vanaf maaiveld (begane grond) de twaalf (12) woningen aan de ene zijde (de woningen met de bouwnummers 1 tot en met 12) met hun dakterras zullen grenzen aan het dakterras behorende bij de twaalf (12) woningen aan de andere zijde (de woningen met de bouwnummers 13 tot en met 24).
Derhalve zal het binnenterrein zijn voorzien van een “dak” (welk dak wordt gevormd door de dakterrassen van de vierentwintig (24) woningen alsmede een gedeelte van ieder van deze vierentwintig (24) woningen).
Iedere te bouwen woning met dakterras zal dus deels worden gebouwd op en boven het binnenterrein, in verband waarmee een zakelijk recht van opstal gevestigd dient te worden zoals bedoeld in artikel 5:101 Burgerlijk Wetboek en wel voor ieder van deze vierentwintig (24) te bouwen woningen, alsmede de benodigde erfdienstbaarheden dienen te worden gevestigd.
Vestiging opstalrecht op binnenterrein
Ter uitvoering van hetgeen Brewinc en koper zijn overeengekomen zoals hiervoor vermeld, vestigen Brewinc en koper bij dezen het (zelfstandig en eeuwigdurend) recht van opstal in de zin van artikel 5:101 Burgerlijk Wetboek op het binnenterrein (kadastraal bekend gemeente Stad- Doetinchem, sectie B nummer 3748), hierna: het recht van opstal.
Verdere bepalingen recht van opstal
Het recht van opstal houdt in de bevoegdheid voor de koper (de eigenaar van het verkochte, ook bekend met bouwnummer 13 en de daarop gestichte woning met toebehoren inclusief de optie voor de bouw van een berging), hierna: de opstaller, om op en boven gedeelten van het binnenterrein, die delen van de door hem te (doen) bouwen woning met dakterras en verder toebehoren in eigendom te mogen hebben die volgens het bouwplan zijn gelegen op en boven het binnenterrein.
Hieronder wordt ook verstaan het mogen hebben van pilaren/kolommen op het binnenterrein, welke pilaren/kolommen constructief zijn vereist en het “dak” (de delen van de woning en het dakterras) ondersteunen.
Vorenbedoeld gedeelte van het binnenterrein is schetsmatig aangegeven op de aan deze akte te hechten tekening met het cijfer 2, hierna: tekening 2, welke door de verschenen personen is gewaarmerkt en waarvan een afschrift zal worden ingeschreven in de openbare registers.
Partijen geven hierbij uitdrukkelijk te kennen dat er geen uitmeting van voormelde delen waarop het opstalrecht feitelijk voor wat betreft het in deze akte verkochte betrekking heeft door de landmeetkundige dienst van het kadaster behoeft te geschieden.
Ter zake het recht van opstal gelden voorts, voor zover deze nog toepassing kunnen vinden, de navolgende bepalingen:
1. Koper/opstaller is aan verkoper geen vergoeding verschuldigd vanwege de vestiging van het onderhavige recht van opstal.
2. Eveneens is opstaller geen retributie aan de eigena(a)r(en) van het binnenterrein verschuldigd.
3. Het is opstaller zonder toestemming van verkoper niet geoorloofd om op en boven het binnenterrein andere bouwwerken in eigendom te hebben dan die delen van de te bouwen woning met dakterras, pilaren/kolommen en verder toebehoren die volgens het huidige bouwplan zijn gelegen op en boven het binnenterrein.
Hieronder wordt ook verstaan dat opstaller zonder toestemming van verkoper geen wijzigingen aan deze bouwwerken mag aanbrengen, de bestemming mag wijzigen en/of bouwwerken geheel of gedeeltelijk mag slopen, behoudens de bouw, wijziging en/of sloop van de hiervoor bedoelde berging.
4. Verkoper kan voorwaarden verbinden aan de in lid 3 bedoelde toestemming.
Verdere bevoegdheden verbonden aan het recht van opstal
Het recht van opstal omvat mede de bevoegdheid voor opstaller (de eigenaar van het verkochte) en diens huisgenoten casu quo bezoekers, om over het binnenterrein te komen en te gaan van en naar de opstallen respectievelijk het verkochte, en wel onder de verplichting om dit recht op de minst bezwarende wijze uit te oefenen/te doen uitoefenen, en voor de eigenaar van het binnenterrein (Brewinc) om dit te gedogen casu quo te dulden en dit komen en gaan op geen enkele wijze te belemmeren.
Het recht van opstal omvat tevens de bevoegdheid om het binnenterrein te betreden voor het verrichten van werkzaamheden voor het gebruik en onderhoud van de opstallen respectievelijk het verkochte, en wel na onderling overleg op de minst bezwarende wijze.
Kwalitatieve verplichting
De hiervoor gemelde verplichting(en) voor de eigenaar van het binnenterrein (de verkoper) om te gedogen, te dulden respectievelijk niet te doen, worden -voor zover de betreffende bepalingen voldoen aan de vereisten van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek bij dezen ten behoeve van koper gevestigd en door verkoper (als eigenaar van het binnenterrein) aanvaard als kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek.
Deze verplichtingen gaan mitsdien over op diegenen die de registergoederen onder algemene of bijzondere titel verkrijgen.
Deze verplichtingen worden in de openbare registers ingeschreven als kwalitatieve verplichtingen. Aan deze kwalitatieve verplichtingen zullen mede gebonden zijn diegenen die van de eigenaar van het binnenterrein of dien rechtsopvolgers een recht tot gebruik van het binnenterrein verkrijgen.
Vestiging erfdienstbaarheden burenrecht
Ter uitvoering van hetgeen verkoper en koper in de KO zijn overeengekomen zoals hiervoor vermeld, vestigen en aanvaarden verkoper en koper, voor zover vestiging nog niet bij eerdere akte is geschied, ten laste en ten behoeve van het bij deze akte overgedragen registergoed (het verkochte, ook bekend met bouwnummer 13) enerzijds en ten laste ten behoeve van de aangrenzend gelegen bouwnummers 14, 1 en 2 in het bouwplan anderzijds (voor zover deze kavel(s) thans nog in eigendom is/zijn van verkoper), over en weer en om niet, de navolgende erfdienstbaarheden, te weten:
1. de erfdienstbaarheid van licht, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden dat aan en in de op het heersend erf te stichten opstallen, ramen en lichten aanwezig zijn op kortere afstand van het dienend erf dan in de wet is toegestaan, zonder dat hiervoor een der in de wet genoemde beperkingen geldt;
2. de erfdienstbaarheid van inbalking, inankering en overbouw, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden dat bij de uitvoering van het betreffende bouwplan (waartoe ook behoort de optie voor de bouw van een berging op de begane grond) eventueel een muur, goot, dak of uitbouw van de op een naastgelegen perceel te stichten opstallen gedeeltelijk op het dienend erf is gebouwd, hierboven uitsteekt danwel tegen de op het dienend erf te stichten opstallen is aangebouwd of is ingeankerd, en voorts te dulden dat de versnijdingen van de funderingen en/of de op het heersend erf te stichten opstallen behorende leidingen in zijn perceel zijn aangebracht;
3. de erfdienstbaarheid van waterloop en drop, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om de afvoer van regenwater en drop overeenkomstig de aangebrachte goten, leidingen, putten en rioleringen te dulden en mede inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om het overlopende water van de daken van de op de heersende erven te stichten opstallen te ontvangen;
4. de erfdienstbaarheid van erfafscheiding(en), inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf om de bij de oplevering van de te bouwen woning de door de aannemer geplaatste erfafscheiding(en), ondermeer op het dakterras behorende bij de woning, te dulden en in stand te houden;
5. de erfdienstbaarheid terzake inrichting dakterras, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf om dat deel van de eerste verdiepingsvloer dat het dakterras behorende bij zijn woning vormt (welk deel zal zijn aangegeven met de hiervoor onder 4. bedoelde erfafscheiding(en)), niet zodanig in te richten dat hierdoor schade aan het dak (de eerste verdiepingsvloer) zal ontstaan.
Derhalve zullen op het privédakterras nimmer zware plantenbakken/bouwsels, aarde en dergelijke mogen worden aangebracht welke het draagvermogen van het terras (het onderliggende dak) overtreffen, zulks ter voorkoming van schade. Tevens zullen op het terras geen beplantingen mogen worden aangebracht waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat na volgroeiing alsnog het draagvermogen wordt overschreden of dat die beplanting dusdanig uitgroeit dat de lichtinval van de aangrenzend gelegen woningen niet meer optimaal is en/of waardoor het uitzicht van de eigenaars of gebruikers van de aangrenzend gelegen woningen zouden worden belemmerd;
6. de erfdienstbaarheid van overbouw ten opzichte van het binnenterrein en het toekomstige openbare gebied, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het binnenterrein, alsmede de eigenaar van het toekomstige openbare gebied, (ondermeer direct) grenzend aan de bouwnummers 1 tot en met 24, hierna ook:
het dienend erf, om te dulden dat bij de uitvoering van het betreffende bouwplan eventueel een muur, goot, dak of uitbouw van de vierentwintig woningen met toebehoren bekend met de bouwnummers 1 tot en met 24, gedeeltelijk in of op het dienend erf is/zijn gebouwd, hierboven uitsteekt/uitsteken, en voorts te dulden dat de versnijdingen van de funderingen en/of de bij de op het heersend erf te stichten opstallen behorende leidingen (waaronder onder meer ook begrepen leidingen voor electra, telefoon, televisie, water af- en toevoer, riool) in zijn perceel zijn aangebracht;
7. alle overige erfdienstbaarheden welke nodig mochten zijn om situaties in strijd met het burenrecht, zoals na voltooiing van de bouw (zullen) zijn ontstaan, te handhaven, waaronder niet valt een verbod om te bouwen of te verbouwen.
Voormelde erfdienstbaarheden worden bij dezen door de verschenen personen, zo voor zich als in gemelde hoedanigheid, aangenomen.
De hiervoor onder 3., 4., 5., 6. en 7. vermelde erfdienstbaarheden houden mede in de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om op zijn perceel het verrichten van de nodige werkzaamheden voor onderhoud toe te laten, waarbij hij daarvan zo min mogelijk overlast dient te ondervinden, en door de eigenaar van het heersend erf schadeloos moet worden gesteld voor eventuele aangebrachte schade.
Vestiging erfdienstbaarheden terzake dak/eerste verdiepingsvloer
In verband met de vestiging van voormeld opstalrecht, inhoudende het recht om op en boven het binnenterrein die delen van de te bouwen woning met dakterras en verder toebehoren (waaronder ook begrepen de pilaren/kolommen) te mogen hebben die volgens het bouwplan zijn gelegen op en boven het binnenterrein, en welke derhalve:
- mede het dak vormen van het binnenterrein, maar ook:
- de vloer vormen van de woning met toebehoren van koper, vestigen en aanvaarden verkoper en koper, zoals overeengekomen, ten behoeve en ten laste van het verkochte (bekend met bouwnummer 13) en ten behoeve en ten laste van het binnenterrein, over en weer en om niet de navolgende erfdienstbaarheden, te weten:
1. koper is verplicht zich te onthouden van gedragingen welke schade kunnen veroorzaken aan die delen van de vloer en het dakterras waartoe hij rechtstreeks toegang heeft en welke hij betreedt en gebruikt (als vloer van zijn woning respectievelijk dakterras behorende bij zijn woning); en
2. de eigenaar van het binnenterrein is verplicht zich te onthouden van gedragingen welke schade kunnen veroorzaken aan die delen van het dak waartoe hij en/of zijn bezoekers (de gebruikers van het binnenterrein) rechtstreeks toegang hebben en gebruikt worden als dak van het binnenterrein.
Kosten voor reparatie en herstel, alsmede schadevergoeding voortvloeiende uit de hiervoor onder 1. en 2. bedoelde gedragingen, komen voor rekening van diegene die deze schade door zijn gedraging heeft veroorzaakt.
De kosten voor het normale onderhoud en reparatie van de desbetreffende delen, zijn voor de desbetreffende eigenaar die dat desbetreffende gedeelte gebruikt of doet gebruiken als vloer respectievelijk dak van zijn eigendom.
De desbetreffende eigenaar dient ook zorg te dragen dat hij voldoende verzekerd is voor calamiteiten aan de vloer respectievelijk het dak.
Geschillen voortvloeiende uit het vorenstaande zullen worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen.
Vestiging erfdienstbaarheden van uitweg
In verband met de feitelijke ligging van het verkochte (met de daarop te stichten opstallen met verder toebehoren), alsmede de fietsenstalling en de stallingsplaatsen op het binnenterrein, ten opzichte van de nabij gelegen openbare weg genaamd: Spinbaan te Doetinchem, zijn verkoper en koper in de KO eveneens overeengekomen dat in de onderhavige akte al zodanige erfdienstbaarheden zullen worden gevestigd waardoor de koper, alsmede de eigenaar/gebruiker van de fietsenberging respectievelijk een stallingsplaats op het binnenterrein, het recht verkrijgt om ongehinderd over andermans eigendom te komen en gaan naar en van het verkochte respectievelijk het binnenterrein en de openbare weg genaamd: Spinbaan te Doetinchem.
Ter uitvoering van hetgeen verkoper en koper in de KO zijn overeengekomen zoals hiervoor vermeld, vestigen en aanvaarden verkoper en koper, voor zover vestiging nog niet bij eerdere akte is geschied, om niet, de navolgende erfdienstbaarheden, te weten:
1. uitweg over binnenterrein
ten behoeve van het bij deze akte overgedragen registergoed (het verkochte, bekend met bouwnummer 13) enerzijds als heersend erf, en ten laste van het aangrenzend gelegen binnenterrein anderzijds als dienend erf, de erfdienstbaarheid van uitweg,
welke erfdienstbaarheid inhoudt de verplichting van de eigena(a)r(en) van het dienend erf om te dulden dat de eigenaren/gebruikers van het heersend erf -op de voor de eigena(a)r(en) van het dienend erf minst bezwarende wijze- vierentwintig (24) uur per dag gebruik kunnen maken van de op het dienend erf aangebrachte rijbanen om te gaan van het heersend erf naar de aangrenzende percelen en de daaraan grenzende doorgaande openbare weg (genaamd: Spinbaan) en te komen van deze openbare weg over de aangrenzende percelen en over het dienende erf naar het heersende erf;
voor de ligging van de rijbanen op het binnenterrein wordt verwezen naar de aan deze akte te hechten tekening met het cijfer 3, hierna: tekening 3, waarop de rijbanen schetsmatig zijn weergegeven;
2. uitweg over de (indirect) aangrenzende percelen
ten behoeve van het bij deze akte overgedragen registergoed (het verkochte, ook bekend met bouwnummer 13) en het binnenterrein enerzijds als heersend erf, en ten laste van een gedeelte van de aan het binnenterrein grenzend gelegen percelen (derhalve indirect grenzende aan het verkochte), zoals schetsmatig met streeparcering aangegeven op de aan deze akte te hechten tekening met het cijfer 4, hierna: tekening 4, anderzijds als dienend erf, zijnde:
- een gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem, sectie B nummer 3761 en 3747, die thans nog in eigendom zijn bij verkoper en in eigendom zullen worden overgedragen aan de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Doetinchem en mede het toekomstige openbare gebied zullen gaan vormen;
- een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem, sectie B nummer 3078, dat thans eveneens nog in eigendom is bij verkoper en eveneens in eigendom zal worden overgedragen aan de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Doetinchem en mede het toekomstige openbare gebied zal gaan vormen;
de erfdienstbaarheid van uitweg, inhoudende de verplichting van de eigena(a)r(en) van het dienend erf om te dulden dat de eigenaren/gebruikers van het heersend erf -op de voor de eigenaren/gebruikers van het dienend erf minst bezwarende wijze- vierentwintig (24) uur per dag gebruik kunnen maken van de op het dienend erf aangebrachte rijbaan om te gaan van het heersend erf
–over het binnenterrein en daaraan grenzende aangrenzende perceel (dit laatste perceel zijnde het dienende erf)- naar de doorgaande openbare weg (genaamd: Spinbaan) en te komen van deze openbare weg over het aangrenzende perceel (het dienende erf) en over het binnenterrein naar het heersende erf.
Zoals vermeld is de rijbaan schetsmatig met streeparcering aangegeven op tekening 4; echter in verband met de thans nog voorgenomen bouwplannen op het dienend erf bestaat de mogelijkheid dat de schetsmatig aangegeven rijbaan tijdelijk anders zal worden gesitueerd, doch zodanig dat de eigenaren/gebruikers van het heersend erf ongestoord uitweg hebben van en naar de Spinbaan, en dat na de oplevering van de thans nog te realiseren bouwplannen op het dienend erf,
de rijbaan zal worden aangelegd zoals schetsmatig aangegeven op tekening 4.
Voormelde erfdienstbaarheden worden gevestigd onder de navolgende bepalingen en bedingen:
a. het is de eigenaren en gebruikers van het heersend erf niet toegestaan zich langdurig op te houden op het dienend erf;
b. het is de eigenaren/gebruikers van het dienend erf niet toegestaan de doorgang voor de eigenaren/gebruikers van het heersend erf op enige wijze te belemmeren;
derhalve is het de eigenaren/gebruikers van het dienend erf niet toegestaan het dienend erf af te grendelen/sluiten of vuilnis, obstakels van welke aard dan ook of andere zaken op het dienend erf te plaatsen of te parkeren die de toegang tot en/of het gebruik van het dienend erf als doorgang van en naar het heersend erf over over de aangrenzende percelen en de openbare weg belemmeren;
c. de kosten voor het onderhoud, herstel en vernieuwing van de rijbanen op het dienende erf, alsmede het schoonhouden van het dienend erf komen voor rekening van de desbetreffende eigenaar van het dienend erf;
d. de erfdienstbaarheid is gevestigd voor onbepaalde tijd en is door de eigenaar van het desbetreffende dienend erf niet eenzijdig op te zeggen, behoudens in de gevallen in de wet bepaald.
De eigenaar van het desbetreffende dienend erf kan opheffing vorderen van de erfdienstbaarheid indien de eigenaren/gebruikers van het heersend erf blijvend of voortdurend of regelmatig in strijd handelen met de in deze akte opgenomen bepalingen en bedingen en/of indien de eigenaren/gebruikers van het heersend erf de eigenaren/gebruikers van het desbetreffende dienend erf bij het gebruik maken van de erfdienstbaarheid op andere wijze onredelijk benadelen.
Kadastrale gegevens
De kadastrale gegevens van de bij de vestiging van voormeld opstalrecht betrokken registergoederen, alsmede de bij de vestiging van voormelde erfdienstbaarheden betrokken registergoederen, luiden als volgt:
- het verkochte alsmede de overige bouwkavels, samen vormende het bouwplan bekend onder de naam: “De Brewinc Sheds te
Doetinchem”, zijn kadastraal bekend als gemeente Stad- Doetinchem sectie B:
1. voor wat betreft bouwnummer 1, met nummer 3745;
2. voor wat betreft bouwnummer 2, met nummer 3744;
3. voor wat betreft bouwnummer 3, met nummer 3743;
4. voor wat betreft bouwnummer 4, met nummer 3742;
5. voor wat betreft bouwnummer 5, met nummer 3741;
6. voor wat betreft bouwnummer 6, met nummer 3740;
7. voor wat betreft bouwnummer 7, met nummer 3739;
8. voor wat betreft bouwnummer 8, met nummer 3738;
9. voor wat betreft bouwnummer 9, met nummer 3737;
10. voor wat betreft bouwnummer 10, met nummer 3736;
11. voor wat betreft bouwnummer 11, met nummer 3735;
12. voor wat betreft bouwnummer 12, met nummer 3734;
13. voor wat betreft bouwnummer 13, met nummer 3760;
14. voor wat betreft bouwnummer 14, met nummer 3759;
15. voor wat betreft bouwnummer 15, met nummer 3758;
16. voor wat betreft bouwnummer 16, met nummer 3757;
17. voor wat betreft bouwnummer 17, met nummer 3756;
18. voor wat betreft bouwnummer 18, met nummer 3755;
19. voor wat betreft bouwnummer 19, met nummer 3754;
20. voor wat betreft bouwnummer 20 met nummer 3753;
21. voor wat betreft bouwnummer 21, met nummer 3752;
22. voor wat betreft bouwnummer 22, met nummer 3751;
23. voor wat betreft bouwnummer 23, met nummer 3750;
24. voor wat betreft bouwnummer 24, met nummer 3749;
- het binnenterrein is kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem sectie B nummer 3748;
welke allen afkomstig zijn van het voormalige kadastrale nummer 3077. De (indirect) aangrenzende percelen zijn kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem, sectie B nummer 3761 en 3747 (eveneens afkomstig van nummer 3077) en nummer 3078.
De openbare weg genaamd: Spinbaan, is kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem sectie C nummer 2591.
BIJZONDERE BEPALINGEN
Verkoper heeft koper geïnformeerd omtrent het navolgende:
- op het binnenterrein zal/zullen één of meer fietsenberging(en) worden gerealiseerd, van welke fietsenberging(en) de koper mede gebruik zal kunnen maken;
- het binnenterrein zal een niet-openbare stallingsruimte zijn, welke zal worden afgesloten met toegangshekken/-poorten, waarvan de koper een sleutel zal ontvangen;
het binnenterrein zal slechts toegankelijk zijn voor de eigenaren/gebruikers van de vierentwintig (24) sheds/woningen met de bouwnummers 1 tot en met 24, alsmede de eigenaren/gebruikers van de tweeëndertig (32) stallingsplaatsen en de fietsenberging(en);
- op de begane grond van de te bouwen woning zal aan de zijde van het binnenterrein een lichtpunt worden aangebracht dat is aangesloten op de meterkast van de koper, doch welk lichtpunt onderdeel uitmaakt van het totale verlichtingsplan van het binnenterrein;
indien koper gebruik zal maken van de optie (ook indien de woning reeds geheel is opgeleverd) om een berging te realiseren op de begane grond, dient koper in verband met het naar behoren functioneren van het totale verlichtingsplan van het binnenterrein indien nodig zijn medewerking te verlenen aan het treffen van afdoende maatregelen.''.
(einde aangehaalde tekst)
9.2 De in dit artikel aangehaalde en door Verkoper op zich genomen verplichtingen worden bij dezen aan Koper opgelegd, onder dezelfde bepalingen. Deze verplichtingen worden bij dezen door Koper op zich genomen en zullen wederom door hem worden opgelegd aan zijn rechtsopvolger(s) onder dezelfde bepalingen.
Verkoper neemt voormelde door Koper op zich genomen verplichtingen bij dezen voor en namens belanghebbende(n) aan.''
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn met betrekking tot het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen vermeld en de Basisregistratie Kadaster, anders dan:
“BESLUIT OP GROND VAN ARTIKEL 110 I WET GELUIDHINDER
Betrokken persoon: Gemeente Doetinchem
Ontleend aan: HYP4 60656/125 d.d. 22-11-2011”.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor
Huijbregts Notarissen & Adviseurs
mevr. E. Schellekens/dhr H.Gräler
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87
E: veiling@huijbregtsnotarissen.com
Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling vindt plaats bij inzet en afslag als zaal-/internetveiling en wel op donderdag twintig oktober tweeduizendtwintig om dertien uur dertig minuten (13:30), in Hotel Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes (6) weken na de Gunning.
3. Kosten
a. De kosten en heffingen die ingevolge het bepaalde in artikel 9 van de AVVE 2017 bij de koper in rekening zullen worden gebracht bedragen bij benadering: vierduizend vijfhonderdveertig euro en drieënveertig eurocent (€ 4.540,43).
b. Bij betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door de koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.
4. Belastingen
Voor zover aan de bank bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Bewoning en gebruik. Eigenaar
Het registergoed wordt bewoond door de heer Marc Jacob Blom voornoemd.
6. Huurbeding uit hypotheekakte
De hypotheekakte op grond waarvan de veiling bij executie plaatsvindt bevat het huurbeding bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
In gemelde hypotheekakte is het volgende opgenomen:
''het Registergoed is thans verhuurd aan de heer M.J. Blom in privé, met welke huurstatus de Hypotheeknemer bekend is;''
7. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 2 AVVE 2017. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
8. Inbegrepen in koop
Bij de koop is (zonder bijbetaling) inbegrepen de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Verkoper zal te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart opdrachtgever voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
10. Onderzoeksplicht koper
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het gekochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de opdrachtgever of de notaris.
11. Voorwaarden in verband met internetbieden en internetborg.
De onderhavige Veiling is een Zaal-/Internetveiling. Het bieden tijdens de Veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. www.openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE 2017, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van www.openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op www.openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via www.openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via www.openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen, tijdig voor de Veiling een Internetborg heeft gestort en tijdens de Veiling van het Registergoed is ingelogd op www.openbareverkoop.nl.
7. Internetborg:
een bedrag dat door een Deelnemer is gestort, zoals beschreven in de Handleiding. De hoogte van de Internetborg bedraagt één procent (1 %) van de biedlimiet zoals bedoeld in de Handleiding met een minimum van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per registergoed, en geldt als een afdoende “gegoedheid” in de zin van artikel 14 van de AVVE 2017.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE 2017 kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE 2017 wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. Als de Deelnemer een Bod heeft uitgebracht en volgens de Notaris de hoogste Bieder is, kan de Internetborg op verzoek van de Deelnemer ook worden gebruikt als (deel)betaling voor de ingevolge artikel 12 AVVE 2017 na de Veiling te betalen waarborgsom, waarbij de Deelnemer ermee instemt dat de notaris (dit deel van) de waarborgsom pas vrijgeeft indien de Deelnemer al zijn verplichtingen die uit het doen van een Bod voortvloeien is nagekomen.
3. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
4. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
5. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
6. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE 2017 kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
7. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
8. Wanneer de Deelnemer tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
9. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
10. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE 2017 is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenven¬noot¬schap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE 2017.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE 2017 is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE 2017.
11. De in lid 10 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
12. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
13. Indien een Deelnemer niet via internet, maar vanuit de veilingzaal als zaalbieder een Bod uitbrengt kan de Internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid als bedoeld in artikel 14 AVVE 2017 én als betaling van een door deze Deelnemer, of, indien van toepassing, de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap bedoeld in lid 8, verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
14. In geval van niet-nakoming van een of meer verplichtingen uit de tussen de Verkoper en een Deelnemer tot stand gekomen koopovereenkomst, wordt (onverminderd het bepaalde in artikel 26 AVVE 2017) de Internetborg door de Notaris geïncasseerd bij NIIV en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
Afmijnen zonder afroepen
Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE 2017, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE 2017 laatste zin.
ERFDIENSTBAARHEDEN/BIJZONDERE LASTEN EN VERPLICHTINGEN
Voor het bestaan van erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen met betrekking tot het verkochte wordt te dezen verwezen naar voormelde akte van levering de dato negenentwintig september tweeduizendzeventien, waarin woordelijk staat vermeld:
''9.1 Ten aanzien van bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en bijzondere bepalingen wordt verwezen naar voormelde aankomsttitel (deel 61625 nummer 199), waarin woordelijk het volgende is vermeld: (begin aangehaalde tekst)
''Bijzondere bepalingen/verplichtingen ten behoeve van de gemeente Doetinchem
Met betrekking tot bijzondere lasten en beperkingen ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Doetinchem, wordt te dezen verwezen naar voormelde titel van aankomst, waarin woordelijk staat vermeld:
BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Op voormelde levering zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden voor woningbouwterreinen, vastgesteld door de Raad van de gemeente Doetinchem bij besluit van drie en twintig november tweeduizend.
Koper verklaarde een exemplaar van voormelde verkoopvoorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan volledig bekend te zijn.
Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het registergoed wordt verwezen naar voormelde overeenkomst de dato zes oktober tweeduizend acht.
Voor zover in die overeenkomst verplichtingen voorkomen die eigenaar aan koper dient op te leggen, doet hij dat bij deze en worden deze verplichtingen door koper aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door eigenaar voor die derden aangenomen.
Een kopie van voormelde overeenkomst de dato zes oktober tweeduizend acht zal aan deze akte worden gehecht.
In verband met voormelde woordelijk aangehaalde tekst uit voormelde titel van aankomst, worden hierna woordelijk opgenomen de voor de onderhavige akte van belang zijnde bijzondere bepalingen en verplichtingen uit voormelde Algemene Verkoopvoorwaarden voor woningbouwterreinen.
Deze van belang zijnde bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden voor woningbouwterreinen luiden woordelijk als volgt:
12. Kapverbod
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat het zich eventueel op de verkochte grond bevindende boombestand zoveel mogelijk dient te worden gespaard en dat de zich op het verkochte bevindende bomen niet mogen worden gekapt, tenzij hiervoor door burgemeester en wethouders krachtens de desbetreffende bepalingen van de Kapverordening van de gemeente vergunning is verleend.
Enzovoorts.
15. Bebouwing
15.1. Binnen twee jaar na de datum van het passeren van de overdrachtsakte of indien de grond vervroegd in gebruik is genomen vanaf die datum, moet de op de grond te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan deze termijn door burgemeester en wethouders worden verlengd.
15.2. Zolang niet is voldaan aan de in het vorige lid vermelde verplichting mag de koper de grond niet zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders vervreemden, met zakelijke (genots)rechten bezwaren, verhuren of in erfpacht uitgeven. Aan deze toestemming kunnen (financiële) voorwaarden worden verbonden. Voor de vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig.
15.3. Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop door een hypotheekhouder ex artikel 3:268 of door een andere schuldeiser en in geval van verkoop op grond van artikel 3:174.
15.4. De in lid 2 bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de overdracht van de onderhavige grond geschiedt ter uitvoering van een tussen de in de koopovereenkomst genoemde koper en (een) derde(n) gesloten koop-/aannemingsovereenkomst, waarbij genoemde koper zich tegenover die derde(n) verplicht de in de koopovereenkomst genoemde opstallen te bouwen.
15.5. Het in dit artikel in lid 4 gestelde geldt uitsluitend voor de in de koopovereenkomst genoemde koper(s) en gaat niet over op diens rechtsopvolgers.
Enzovoorts.
21. Gedoogplicht
21.1. De koper is verplicht te gedogen dat op, in, aan of boven de onroerende zaak voor openbare doeleinden bestemde voorzieningen worden aangebracht, onderhouden en/of vernieuwd. Koper verplicht zich voorts tot instandhouding van de aangebrachte voorzieningen. De gemeente is niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding ter zake van het gedogen.
21.2. Het aanbrengen, het onderhoud en/of het vernieuwen van deze openbare voorzieningen zal door de gemeente plaatsvinden na overleg met koper.
21.3. Alle schade die een onmiddellijk gevolg is van het vorenstaande en die redelijkerwijs niet ten laste van de koper kan blijven, zal door de gemeente, naar keuze van de koper, op kosten van de gemeente worden hersteld of aan de koper worden vergoed.
21.4. Koper is verplicht, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden gevergd, op zijn kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige zaken, omschreven in het eerste lid van dit artikel, die burgemeester en wethouders danwel de eigenaren van de zaken noodzakelijk achten.
21.5. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door beschadiging van de aanwezige zaken, bedoeld in het eerste lid, door zijn toedoen wordt veroorzaakt.
21.6. Artikel 24 (kwalitatieve verplichting) is van toepassing op het bepaalde in de leden 1 t/m 5 zodat deze als kwalitatieve verplichting zullen gelden in iedere opvolgende overeenkomst.
22. Boetebepalingen
22.1. Behoudens eventuele toepassing van artikel 17 (recht van terugkoop) verbeurt de koper bij niet-, niet-tijdige of niet- behoorlijke nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de koopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van de onderhavige algemene voorwaarden, na behoorlijke ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van 10 procent van de koopprijs, tenzij op de desbetreffende niet- nakoming in enig artikel een afzonderlijke boete is gesteld, in welk geval de afzonderlijke boeteregeling van toepassing is.
22.2. Naast het gestelde in lid 1 van dit artikel behouden de gemeente en koper het recht om bij niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit deze koopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van de onderhavige algemene voorwaarden, nakoming te vorderen.
22.3. Artikel 24 (kettingbeding) is van toepassing op het bepaalde in lid 1 en lid 2, zodat deze als kettingbeding dienen te worden opgenomen in iedere opvolgende overeenkomst.
23. Kwalitatieve verplichting
23.1. Partijen komen overeen dat de in de koopovereenkomst aangewezen artikelen - en in ieder geval de verplichting ex artikel 21 (gedoogplicht) van de onderhavige algemene voorwaarden - als kwalitatieve verplichting op de grond rusten en van rechtswege overgaan op degene(n) die de grond onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat diegenen mede gebonden zullen zijn van de rechthebbende een recht tot gebruik van de grond te verkrijgen.
23.2. De in lid 1 bedoelde verplichting(en) zal/zullen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:252 BW, lid 2, als kwalitatieve verplichting notarieel worden vastgelegd en worden ingeschreven in de openbare registers.
24. Kettingbeding
24.1. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de artikelen 12, 15, en 22 van deze algemene voorwaarden, alsmede in de koopovereenkomst van toepassing verklaarde artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de grond, alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in de genoemde artikelen bepaalde in de akte van overdracht of verlening van beperkt recht woordelijk op te nemen. Bij niet-nakoming verbeurt koper een direct opeisbare boete gelijk aan het bedrag van de door de gemeente bedongen koopsom ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
24.2. Op gelijke wijze als hierboven onder lid 1 is bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de artikelen 12, 15 en 22 als de in lid 1 en in het onderhavige lid 2 opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolger(s)/beperkt gerechtigde(n). Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.
Kettingbeding
Koper verbindt zich het in de hiervoor aangehaalde artikelen 12, 15, 22 en 24 bepaalde als kettingbeding aan zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel op te leggen en ten behoeve van de gemeente Doetinchem te bedingen en aan te nemen en bedoelde bedingen in volgende akten van vervreemding of vestiging beperkt genotsrecht op te nemen onder gelijke voorwaarden en sancties als het kettingbeding opgenomen in het hiervoor aangehaalde artikel 24.
Kwalitatieve verplichting
De hiervoor onder “Bijzondere bepalingen/verplichtingen ten behoeve van de gemeente Doetinchem” aangehaalde verplichtingen in artikel 21, om te gedogen en niet te doen worden - voor zover de betreffende bepaling voldoet aan de vereisten van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek – bij dezen ten behoeve van de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Doetinchem, gevestigd te Doetinchem, kantoorhoudende te Doetinchem, Raadhuisstraat 2, gevestigd en door koper aanvaard als kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek.
Deze verplichtingen gaan mitsdien over op diegenen die het verkochte onder algemene of bijzondere titel verkrijgen.
Deze verplichtingen worden in de openbare registers ingeschreven als kwalitatieve verplichtingen. Aan deze kwalitatieve verplichtingen zullen mede gebonden zijn diegenen die van koper of diens rechtsopvolgers een recht tot gebruik van het verkochte verkrijgen.
Opleggen en aanneming verplichtingen
Voor zover in voormelde woordelijk aangehaalde bepalingen verplichtingen, lasten en/of beperkingen voorkomen, waarvan verkoper verplicht is deze aan koper op te leggen, worden deze verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij deze aan koper opgelegd. Koper aanvaardt deze verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij dezen uitdrukkelijk.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van (een) derde(n) zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derde(n) aangenomen.
VESTIGING OPSTALRECHT EN NIEUWE ERFDIENSTBAARHEDEN
Aangezien het verkochte (met de daarop te stichten opstallen met verder toebehoren, waarbij onder toebehoren ook wordt begrepen de optie van de bouw van een berging op de begane grond) deel uitmaakt van een bouwplan bestaande uit ondermeer de bouw van diverse woningen, stallingsplaatsen en bergingen met verder toebehoren, welke zodanig zullen worden gebouwd dat na realisering van het gehele bouwplan een feitelijke situatie ontstaat welke zodanig is dat strijdigheden met ondermeer eigendomsrechten en/of het burenrecht (kunnen) ontstaan, zijn verkoper en koper in de KO overeengekomen dat in de onderhavige akte “om niet” een recht van opstal zal worden gevestigd, alsmede “om niet” zullen worden gevestigd de benodigde erfdienstbaarheden om strijdigheden met het eigendomsrecht respectievelijk burenrecht te voorkomen.
Feitelijke situatie na realisering bouwplan:
Op maaiveld (de begane grond)
De kavels voor de bouw van voormelde vierentwintig (24) woningen in het bouwplan zijn zodanig gesitueerd dat op maaiveld (de begane grond) de bouwnummers 1 tot en met 12 zijn gelegen tegenover de bouwnummers 13 tot en met 24, met daartussen gelegen een perceel grond waarop gerealiseerd zal worden ondermeer tweeëndertig (32) stallingsplaatsen, rijbanen, twee (2) (fiets)bergingen en verder toebehoren (kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem, sectie B, nummer 3748, groot twaalf are éénentwintig centiare (12 a 21 ca), afkomstig van het voormalige perceel onder nummer 3077), hierna: het binnenterrein.
Op de “eerste verdieping” (bouwen op en boven binnenterrein) De vierentwintig (24) te bouwen woningen met toebehoren zullen zodanig worden gebouwd dat op de eerste verdieping gezien vanaf maaiveld (begane grond) de twaalf (12) woningen aan de ene zijde (de woningen met de bouwnummers 1 tot en met 12) met hun dakterras zullen grenzen aan het dakterras behorende bij de twaalf (12) woningen aan de andere zijde (de woningen met de bouwnummers 13 tot en met 24).
Derhalve zal het binnenterrein zijn voorzien van een “dak” (welk dak wordt gevormd door de dakterrassen van de vierentwintig (24) woningen alsmede een gedeelte van ieder van deze vierentwintig (24) woningen).
Iedere te bouwen woning met dakterras zal dus deels worden gebouwd op en boven het binnenterrein, in verband waarmee een zakelijk recht van opstal gevestigd dient te worden zoals bedoeld in artikel 5:101 Burgerlijk Wetboek en wel voor ieder van deze vierentwintig (24) te bouwen woningen, alsmede de benodigde erfdienstbaarheden dienen te worden gevestigd.
Vestiging opstalrecht op binnenterrein
Ter uitvoering van hetgeen Brewinc en koper zijn overeengekomen zoals hiervoor vermeld, vestigen Brewinc en koper bij dezen het (zelfstandig en eeuwigdurend) recht van opstal in de zin van artikel 5:101 Burgerlijk Wetboek op het binnenterrein (kadastraal bekend gemeente Stad- Doetinchem, sectie B nummer 3748), hierna: het recht van opstal.
Verdere bepalingen recht van opstal
Het recht van opstal houdt in de bevoegdheid voor de koper (de eigenaar van het verkochte, ook bekend met bouwnummer 13 en de daarop gestichte woning met toebehoren inclusief de optie voor de bouw van een berging), hierna: de opstaller, om op en boven gedeelten van het binnenterrein, die delen van de door hem te (doen) bouwen woning met dakterras en verder toebehoren in eigendom te mogen hebben die volgens het bouwplan zijn gelegen op en boven het binnenterrein.
Hieronder wordt ook verstaan het mogen hebben van pilaren/kolommen op het binnenterrein, welke pilaren/kolommen constructief zijn vereist en het “dak” (de delen van de woning en het dakterras) ondersteunen.
Vorenbedoeld gedeelte van het binnenterrein is schetsmatig aangegeven op de aan deze akte te hechten tekening met het cijfer 2, hierna: tekening 2, welke door de verschenen personen is gewaarmerkt en waarvan een afschrift zal worden ingeschreven in de openbare registers.
Partijen geven hierbij uitdrukkelijk te kennen dat er geen uitmeting van voormelde delen waarop het opstalrecht feitelijk voor wat betreft het in deze akte verkochte betrekking heeft door de landmeetkundige dienst van het kadaster behoeft te geschieden.
Ter zake het recht van opstal gelden voorts, voor zover deze nog toepassing kunnen vinden, de navolgende bepalingen:
1. Koper/opstaller is aan verkoper geen vergoeding verschuldigd vanwege de vestiging van het onderhavige recht van opstal.
2. Eveneens is opstaller geen retributie aan de eigena(a)r(en) van het binnenterrein verschuldigd.
3. Het is opstaller zonder toestemming van verkoper niet geoorloofd om op en boven het binnenterrein andere bouwwerken in eigendom te hebben dan die delen van de te bouwen woning met dakterras, pilaren/kolommen en verder toebehoren die volgens het huidige bouwplan zijn gelegen op en boven het binnenterrein.
Hieronder wordt ook verstaan dat opstaller zonder toestemming van verkoper geen wijzigingen aan deze bouwwerken mag aanbrengen, de bestemming mag wijzigen en/of bouwwerken geheel of gedeeltelijk mag slopen, behoudens de bouw, wijziging en/of sloop van de hiervoor bedoelde berging.
4. Verkoper kan voorwaarden verbinden aan de in lid 3 bedoelde toestemming.
Verdere bevoegdheden verbonden aan het recht van opstal
Het recht van opstal omvat mede de bevoegdheid voor opstaller (de eigenaar van het verkochte) en diens huisgenoten casu quo bezoekers, om over het binnenterrein te komen en te gaan van en naar de opstallen respectievelijk het verkochte, en wel onder de verplichting om dit recht op de minst bezwarende wijze uit te oefenen/te doen uitoefenen, en voor de eigenaar van het binnenterrein (Brewinc) om dit te gedogen casu quo te dulden en dit komen en gaan op geen enkele wijze te belemmeren.
Het recht van opstal omvat tevens de bevoegdheid om het binnenterrein te betreden voor het verrichten van werkzaamheden voor het gebruik en onderhoud van de opstallen respectievelijk het verkochte, en wel na onderling overleg op de minst bezwarende wijze.
Kwalitatieve verplichting
De hiervoor gemelde verplichting(en) voor de eigenaar van het binnenterrein (de verkoper) om te gedogen, te dulden respectievelijk niet te doen, worden -voor zover de betreffende bepalingen voldoen aan de vereisten van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek bij dezen ten behoeve van koper gevestigd en door verkoper (als eigenaar van het binnenterrein) aanvaard als kwalitatieve verplichtingen in de zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek.
Deze verplichtingen gaan mitsdien over op diegenen die de registergoederen onder algemene of bijzondere titel verkrijgen.
Deze verplichtingen worden in de openbare registers ingeschreven als kwalitatieve verplichtingen. Aan deze kwalitatieve verplichtingen zullen mede gebonden zijn diegenen die van de eigenaar van het binnenterrein of dien rechtsopvolgers een recht tot gebruik van het binnenterrein verkrijgen.
Vestiging erfdienstbaarheden burenrecht
Ter uitvoering van hetgeen verkoper en koper in de KO zijn overeengekomen zoals hiervoor vermeld, vestigen en aanvaarden verkoper en koper, voor zover vestiging nog niet bij eerdere akte is geschied, ten laste en ten behoeve van het bij deze akte overgedragen registergoed (het verkochte, ook bekend met bouwnummer 13) enerzijds en ten laste ten behoeve van de aangrenzend gelegen bouwnummers 14, 1 en 2 in het bouwplan anderzijds (voor zover deze kavel(s) thans nog in eigendom is/zijn van verkoper), over en weer en om niet, de navolgende erfdienstbaarheden, te weten:
1. de erfdienstbaarheid van licht, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden dat aan en in de op het heersend erf te stichten opstallen, ramen en lichten aanwezig zijn op kortere afstand van het dienend erf dan in de wet is toegestaan, zonder dat hiervoor een der in de wet genoemde beperkingen geldt;
2. de erfdienstbaarheid van inbalking, inankering en overbouw, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden dat bij de uitvoering van het betreffende bouwplan (waartoe ook behoort de optie voor de bouw van een berging op de begane grond) eventueel een muur, goot, dak of uitbouw van de op een naastgelegen perceel te stichten opstallen gedeeltelijk op het dienend erf is gebouwd, hierboven uitsteekt danwel tegen de op het dienend erf te stichten opstallen is aangebouwd of is ingeankerd, en voorts te dulden dat de versnijdingen van de funderingen en/of de op het heersend erf te stichten opstallen behorende leidingen in zijn perceel zijn aangebracht;
3. de erfdienstbaarheid van waterloop en drop, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om de afvoer van regenwater en drop overeenkomstig de aangebrachte goten, leidingen, putten en rioleringen te dulden en mede inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om het overlopende water van de daken van de op de heersende erven te stichten opstallen te ontvangen;
4. de erfdienstbaarheid van erfafscheiding(en), inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf om de bij de oplevering van de te bouwen woning de door de aannemer geplaatste erfafscheiding(en), ondermeer op het dakterras behorende bij de woning, te dulden en in stand te houden;
5. de erfdienstbaarheid terzake inrichting dakterras, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf om dat deel van de eerste verdiepingsvloer dat het dakterras behorende bij zijn woning vormt (welk deel zal zijn aangegeven met de hiervoor onder 4. bedoelde erfafscheiding(en)), niet zodanig in te richten dat hierdoor schade aan het dak (de eerste verdiepingsvloer) zal ontstaan.
Derhalve zullen op het privédakterras nimmer zware plantenbakken/bouwsels, aarde en dergelijke mogen worden aangebracht welke het draagvermogen van het terras (het onderliggende dak) overtreffen, zulks ter voorkoming van schade. Tevens zullen op het terras geen beplantingen mogen worden aangebracht waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat na volgroeiing alsnog het draagvermogen wordt overschreden of dat die beplanting dusdanig uitgroeit dat de lichtinval van de aangrenzend gelegen woningen niet meer optimaal is en/of waardoor het uitzicht van de eigenaars of gebruikers van de aangrenzend gelegen woningen zouden worden belemmerd;
6. de erfdienstbaarheid van overbouw ten opzichte van het binnenterrein en het toekomstige openbare gebied, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het binnenterrein, alsmede de eigenaar van het toekomstige openbare gebied, (ondermeer direct) grenzend aan de bouwnummers 1 tot en met 24, hierna ook:
het dienend erf, om te dulden dat bij de uitvoering van het betreffende bouwplan eventueel een muur, goot, dak of uitbouw van de vierentwintig woningen met toebehoren bekend met de bouwnummers 1 tot en met 24, gedeeltelijk in of op het dienend erf is/zijn gebouwd, hierboven uitsteekt/uitsteken, en voorts te dulden dat de versnijdingen van de funderingen en/of de bij de op het heersend erf te stichten opstallen behorende leidingen (waaronder onder meer ook begrepen leidingen voor electra, telefoon, televisie, water af- en toevoer, riool) in zijn perceel zijn aangebracht;
7. alle overige erfdienstbaarheden welke nodig mochten zijn om situaties in strijd met het burenrecht, zoals na voltooiing van de bouw (zullen) zijn ontstaan, te handhaven, waaronder niet valt een verbod om te bouwen of te verbouwen.
Voormelde erfdienstbaarheden worden bij dezen door de verschenen personen, zo voor zich als in gemelde hoedanigheid, aangenomen.
De hiervoor onder 3., 4., 5., 6. en 7. vermelde erfdienstbaarheden houden mede in de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om op zijn perceel het verrichten van de nodige werkzaamheden voor onderhoud toe te laten, waarbij hij daarvan zo min mogelijk overlast dient te ondervinden, en door de eigenaar van het heersend erf schadeloos moet worden gesteld voor eventuele aangebrachte schade.
Vestiging erfdienstbaarheden terzake dak/eerste verdiepingsvloer
In verband met de vestiging van voormeld opstalrecht, inhoudende het recht om op en boven het binnenterrein die delen van de te bouwen woning met dakterras en verder toebehoren (waaronder ook begrepen de pilaren/kolommen) te mogen hebben die volgens het bouwplan zijn gelegen op en boven het binnenterrein, en welke derhalve:
- mede het dak vormen van het binnenterrein, maar ook:
- de vloer vormen van de woning met toebehoren van koper, vestigen en aanvaarden verkoper en koper, zoals overeengekomen, ten behoeve en ten laste van het verkochte (bekend met bouwnummer 13) en ten behoeve en ten laste van het binnenterrein, over en weer en om niet de navolgende erfdienstbaarheden, te weten:
1. koper is verplicht zich te onthouden van gedragingen welke schade kunnen veroorzaken aan die delen van de vloer en het dakterras waartoe hij rechtstreeks toegang heeft en welke hij betreedt en gebruikt (als vloer van zijn woning respectievelijk dakterras behorende bij zijn woning); en
2. de eigenaar van het binnenterrein is verplicht zich te onthouden van gedragingen welke schade kunnen veroorzaken aan die delen van het dak waartoe hij en/of zijn bezoekers (de gebruikers van het binnenterrein) rechtstreeks toegang hebben en gebruikt worden als dak van het binnenterrein.
Kosten voor reparatie en herstel, alsmede schadevergoeding voortvloeiende uit de hiervoor onder 1. en 2. bedoelde gedragingen, komen voor rekening van diegene die deze schade door zijn gedraging heeft veroorzaakt.
De kosten voor het normale onderhoud en reparatie van de desbetreffende delen, zijn voor de desbetreffende eigenaar die dat desbetreffende gedeelte gebruikt of doet gebruiken als vloer respectievelijk dak van zijn eigendom.
De desbetreffende eigenaar dient ook zorg te dragen dat hij voldoende verzekerd is voor calamiteiten aan de vloer respectievelijk het dak.
Geschillen voortvloeiende uit het vorenstaande zullen worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen.
Vestiging erfdienstbaarheden van uitweg
In verband met de feitelijke ligging van het verkochte (met de daarop te stichten opstallen met verder toebehoren), alsmede de fietsenstalling en de stallingsplaatsen op het binnenterrein, ten opzichte van de nabij gelegen openbare weg genaamd: Spinbaan te Doetinchem, zijn verkoper en koper in de KO eveneens overeengekomen dat in de onderhavige akte al zodanige erfdienstbaarheden zullen worden gevestigd waardoor de koper, alsmede de eigenaar/gebruiker van de fietsenberging respectievelijk een stallingsplaats op het binnenterrein, het recht verkrijgt om ongehinderd over andermans eigendom te komen en gaan naar en van het verkochte respectievelijk het binnenterrein en de openbare weg genaamd: Spinbaan te Doetinchem.
Ter uitvoering van hetgeen verkoper en koper in de KO zijn overeengekomen zoals hiervoor vermeld, vestigen en aanvaarden verkoper en koper, voor zover vestiging nog niet bij eerdere akte is geschied, om niet, de navolgende erfdienstbaarheden, te weten:
1. uitweg over binnenterrein
ten behoeve van het bij deze akte overgedragen registergoed (het verkochte, bekend met bouwnummer 13) enerzijds als heersend erf, en ten laste van het aangrenzend gelegen binnenterrein anderzijds als dienend erf, de erfdienstbaarheid van uitweg,
welke erfdienstbaarheid inhoudt de verplichting van de eigena(a)r(en) van het dienend erf om te dulden dat de eigenaren/gebruikers van het heersend erf -op de voor de eigena(a)r(en) van het dienend erf minst bezwarende wijze- vierentwintig (24) uur per dag gebruik kunnen maken van de op het dienend erf aangebrachte rijbanen om te gaan van het heersend erf naar de aangrenzende percelen en de daaraan grenzende doorgaande openbare weg (genaamd: Spinbaan) en te komen van deze openbare weg over de aangrenzende percelen en over het dienende erf naar het heersende erf;
voor de ligging van de rijbanen op het binnenterrein wordt verwezen naar de aan deze akte te hechten tekening met het cijfer 3, hierna: tekening 3, waarop de rijbanen schetsmatig zijn weergegeven;
2. uitweg over de (indirect) aangrenzende percelen
ten behoeve van het bij deze akte overgedragen registergoed (het verkochte, ook bekend met bouwnummer 13) en het binnenterrein enerzijds als heersend erf, en ten laste van een gedeelte van de aan het binnenterrein grenzend gelegen percelen (derhalve indirect grenzende aan het verkochte), zoals schetsmatig met streeparcering aangegeven op de aan deze akte te hechten tekening met het cijfer 4, hierna: tekening 4, anderzijds als dienend erf, zijnde:
- een gedeelte van de percelen kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem, sectie B nummer 3761 en 3747, die thans nog in eigendom zijn bij verkoper en in eigendom zullen worden overgedragen aan de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Doetinchem en mede het toekomstige openbare gebied zullen gaan vormen;
- een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem, sectie B nummer 3078, dat thans eveneens nog in eigendom is bij verkoper en eveneens in eigendom zal worden overgedragen aan de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Doetinchem en mede het toekomstige openbare gebied zal gaan vormen;
de erfdienstbaarheid van uitweg, inhoudende de verplichting van de eigena(a)r(en) van het dienend erf om te dulden dat de eigenaren/gebruikers van het heersend erf -op de voor de eigenaren/gebruikers van het dienend erf minst bezwarende wijze- vierentwintig (24) uur per dag gebruik kunnen maken van de op het dienend erf aangebrachte rijbaan om te gaan van het heersend erf
–over het binnenterrein en daaraan grenzende aangrenzende perceel (dit laatste perceel zijnde het dienende erf)- naar de doorgaande openbare weg (genaamd: Spinbaan) en te komen van deze openbare weg over het aangrenzende perceel (het dienende erf) en over het binnenterrein naar het heersende erf.
Zoals vermeld is de rijbaan schetsmatig met streeparcering aangegeven op tekening 4; echter in verband met de thans nog voorgenomen bouwplannen op het dienend erf bestaat de mogelijkheid dat de schetsmatig aangegeven rijbaan tijdelijk anders zal worden gesitueerd, doch zodanig dat de eigenaren/gebruikers van het heersend erf ongestoord uitweg hebben van en naar de Spinbaan, en dat na de oplevering van de thans nog te realiseren bouwplannen op het dienend erf,
de rijbaan zal worden aangelegd zoals schetsmatig aangegeven op tekening 4.
Voormelde erfdienstbaarheden worden gevestigd onder de navolgende bepalingen en bedingen:
a. het is de eigenaren en gebruikers van het heersend erf niet toegestaan zich langdurig op te houden op het dienend erf;
b. het is de eigenaren/gebruikers van het dienend erf niet toegestaan de doorgang voor de eigenaren/gebruikers van het heersend erf op enige wijze te belemmeren;
derhalve is het de eigenaren/gebruikers van het dienend erf niet toegestaan het dienend erf af te grendelen/sluiten of vuilnis, obstakels van welke aard dan ook of andere zaken op het dienend erf te plaatsen of te parkeren die de toegang tot en/of het gebruik van het dienend erf als doorgang van en naar het heersend erf over over de aangrenzende percelen en de openbare weg belemmeren;
c. de kosten voor het onderhoud, herstel en vernieuwing van de rijbanen op het dienende erf, alsmede het schoonhouden van het dienend erf komen voor rekening van de desbetreffende eigenaar van het dienend erf;
d. de erfdienstbaarheid is gevestigd voor onbepaalde tijd en is door de eigenaar van het desbetreffende dienend erf niet eenzijdig op te zeggen, behoudens in de gevallen in de wet bepaald.
De eigenaar van het desbetreffende dienend erf kan opheffing vorderen van de erfdienstbaarheid indien de eigenaren/gebruikers van het heersend erf blijvend of voortdurend of regelmatig in strijd handelen met de in deze akte opgenomen bepalingen en bedingen en/of indien de eigenaren/gebruikers van het heersend erf de eigenaren/gebruikers van het desbetreffende dienend erf bij het gebruik maken van de erfdienstbaarheid op andere wijze onredelijk benadelen.
Kadastrale gegevens
De kadastrale gegevens van de bij de vestiging van voormeld opstalrecht betrokken registergoederen, alsmede de bij de vestiging van voormelde erfdienstbaarheden betrokken registergoederen, luiden als volgt:
- het verkochte alsmede de overige bouwkavels, samen vormende het bouwplan bekend onder de naam: “De Brewinc Sheds te
Doetinchem”, zijn kadastraal bekend als gemeente Stad- Doetinchem sectie B:
1. voor wat betreft bouwnummer 1, met nummer 3745;
2. voor wat betreft bouwnummer 2, met nummer 3744;
3. voor wat betreft bouwnummer 3, met nummer 3743;
4. voor wat betreft bouwnummer 4, met nummer 3742;
5. voor wat betreft bouwnummer 5, met nummer 3741;
6. voor wat betreft bouwnummer 6, met nummer 3740;
7. voor wat betreft bouwnummer 7, met nummer 3739;
8. voor wat betreft bouwnummer 8, met nummer 3738;
9. voor wat betreft bouwnummer 9, met nummer 3737;
10. voor wat betreft bouwnummer 10, met nummer 3736;
11. voor wat betreft bouwnummer 11, met nummer 3735;
12. voor wat betreft bouwnummer 12, met nummer 3734;
13. voor wat betreft bouwnummer 13, met nummer 3760;
14. voor wat betreft bouwnummer 14, met nummer 3759;
15. voor wat betreft bouwnummer 15, met nummer 3758;
16. voor wat betreft bouwnummer 16, met nummer 3757;
17. voor wat betreft bouwnummer 17, met nummer 3756;
18. voor wat betreft bouwnummer 18, met nummer 3755;
19. voor wat betreft bouwnummer 19, met nummer 3754;
20. voor wat betreft bouwnummer 20 met nummer 3753;
21. voor wat betreft bouwnummer 21, met nummer 3752;
22. voor wat betreft bouwnummer 22, met nummer 3751;
23. voor wat betreft bouwnummer 23, met nummer 3750;
24. voor wat betreft bouwnummer 24, met nummer 3749;
- het binnenterrein is kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem sectie B nummer 3748;
welke allen afkomstig zijn van het voormalige kadastrale nummer 3077. De (indirect) aangrenzende percelen zijn kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem, sectie B nummer 3761 en 3747 (eveneens afkomstig van nummer 3077) en nummer 3078.
De openbare weg genaamd: Spinbaan, is kadastraal bekend gemeente Stad-Doetinchem sectie C nummer 2591.
BIJZONDERE BEPALINGEN
Verkoper heeft koper geïnformeerd omtrent het navolgende:
- op het binnenterrein zal/zullen één of meer fietsenberging(en) worden gerealiseerd, van welke fietsenberging(en) de koper mede gebruik zal kunnen maken;
- het binnenterrein zal een niet-openbare stallingsruimte zijn, welke zal worden afgesloten met toegangshekken/-poorten, waarvan de koper een sleutel zal ontvangen;
het binnenterrein zal slechts toegankelijk zijn voor de eigenaren/gebruikers van de vierentwintig (24) sheds/woningen met de bouwnummers 1 tot en met 24, alsmede de eigenaren/gebruikers van de tweeëndertig (32) stallingsplaatsen en de fietsenberging(en);
- op de begane grond van de te bouwen woning zal aan de zijde van het binnenterrein een lichtpunt worden aangebracht dat is aangesloten op de meterkast van de koper, doch welk lichtpunt onderdeel uitmaakt van het totale verlichtingsplan van het binnenterrein;
indien koper gebruik zal maken van de optie (ook indien de woning reeds geheel is opgeleverd) om een berging te realiseren op de begane grond, dient koper in verband met het naar behoren functioneren van het totale verlichtingsplan van het binnenterrein indien nodig zijn medewerking te verlenen aan het treffen van afdoende maatregelen.''.
(einde aangehaalde tekst)
9.2 De in dit artikel aangehaalde en door Verkoper op zich genomen verplichtingen worden bij dezen aan Koper opgelegd, onder dezelfde bepalingen. Deze verplichtingen worden bij dezen door Koper op zich genomen en zullen wederom door hem worden opgelegd aan zijn rechtsopvolger(s) onder dezelfde bepalingen.
Verkoper neemt voormelde door Koper op zich genomen verplichtingen bij dezen voor en namens belanghebbende(n) aan.''
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
In de openbare registers zijn met betrekking tot het verkochte geen publiekrechtelijke beperkingen vermeld en de Basisregistratie Kadaster, anders dan:
“BESLUIT OP GROND VAN ARTIKEL 110 I WET GELUIDHINDER
Betrokken persoon: Gemeente Doetinchem
Ontleend aan: HYP4 60656/125 d.d. 22-11-2011”.

Financieel

Inzetpremie:
1% tlv verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.608,00 (per 15‑10‑2020 om 13:38 uur)
incl kadasterkosten, achterstallige waterschapslasten en BTW (per 15‑10‑2020 om 13:38 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 21‑09‑2020 om 16:47 uur)

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44993
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

mevr. E. Schellekens/dhr H.Gräler
Zuiderparkweg 280
5216 HE 'S-HERTOGENBOSCH
T: 073 691 87 87

Inzetpremie

1% tlv verkoper

Onderhands bod

Tot en met 5 oktober 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-10-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.