Snelfilterweg 4, ROTTERDAM

Omschrijving

Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluiteng gebruik van de woning op de eerste verdieping met afzonderlijke berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 3063 JH Rotterdam, Snelfilterweg 4, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie E, complexaanduiding 2241-A, appartementsindex 1

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend
Kadastrale omschrijving
Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluiteng gebruik van de woning op de eerste verdieping met afzonderlijke berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 3063 JH Rotterdam, Snelfilterweg 4, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie E, complexaanduiding 2241-A, appartementsindex 1

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 8 december 2020 bij inzet en afslag vanaf 13.30 uur, in de veilingzaal van het Venduehuis der Notarissen te `s-Gravenhage aan de Nobelstraat 5 te 2513 BC `s-Gravenhage, ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluiteng gebruik van de woning op de eerste verdieping met afzonderlijke berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 3063 JH Rotterdam, Snelfilterweg 4, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie E, complexaanduiding 2241-A, appartementsindex 1

Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
Soort/duur erfpacht:
Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- Het recht van erfpacht is tijdelijk en loopt tot en met 25 mei 2088.
- De erfpachtcanon is afgekocht tot en met 22 augustus 2066;
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de Algemene Bepalingen voor uitgifte in erfpacht va onroerende zaken van de gemeente Rotterdam in beheer bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam zoals deze door de raad van de gemeente opnieuw zijn vastgesteld en gewijzigd bij zijn besluiten van respectievelijk acht november negentienhonderd vierentachtig en zestien oktober negentienhonderd zesentachtig en zestien juni negentienhonderd achtentachtig en aldus zijn neergelegd in een akte, op één juli negentienhonderd achtentachtig verleden voor mr. H.M.I.Th. Breedveld, notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers (destijds te Rotterdam) op vier juli negentienhonderd achtentachtig in register Hypotheken 4, deel 10095 nummer 47. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 380,16.
Bijdrage VvE per maand € 126,72. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 23 november 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 4 januari 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 8 december 2020 bij inzet en afslag vanaf 13.30 uur, in de veilingzaal van het Venduehuis der Notarissen te `s-Gravenhage aan de Nobelstraat 5 te 2513 BC `s-Gravenhage, ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluiteng gebruik van de woning op de eerste verdieping met afzonderlijke berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 3063 JH Rotterdam, Snelfilterweg 4, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie E, complexaanduiding 2241-A, appartementsindex 1

Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
Soort/duur erfpacht:
Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- Het recht van erfpacht is tijdelijk en loopt tot en met 25 mei 2088.
- De erfpachtcanon is afgekocht tot en met 22 augustus 2066;
- op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de Algemene Bepalingen voor uitgifte in erfpacht va onroerende zaken van de gemeente Rotterdam in beheer bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam zoals deze door de raad van de gemeente opnieuw zijn vastgesteld en gewijzigd bij zijn besluiten van respectievelijk acht november negentienhonderd vierentachtig en zestien oktober negentienhonderd zesentachtig en zestien juni negentienhonderd achtentachtig en aldus zijn neergelegd in een akte, op één juli negentienhonderd achtentachtig verleden voor mr. H.M.I.Th. Breedveld, notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers (destijds te Rotterdam) op vier juli negentienhonderd achtentachtig in register Hypotheken 4, deel 10095 nummer 47. Deze voorwaarden, alsmede overige gegevens met betrekking tot de erfpacht zullen -voor zover deze kunnen worden achterhaald - eveneens worden gepubliceerd.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 380,16.
Bijdrage VvE per maand € 126,72. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 23 november 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 4 januari 2021.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 5.592,00 (per 17‑11‑2020 om 09:36 uur)
incl. BTW en achterstand vve/ excl. ovb, kosten eventuele ontruiming en achterstand canon (per 06‑11‑2020 om 10:06 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17‑11‑2020 om 09:35 uur)

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 45056
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 23 november 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 23-11-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.