Middellaan 324, BREDA

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie F, complexaanduiding 1637-A appartementsindex 68, omvattende:
a. het vijfenzestig twaalfduizend zevenhonderd vijfentwintigste (65/12.725e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit
I de flatgebouwen met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Breda, plaatselijk bekend Middellaan 306 tot en met 452 (even nummers), Nieuwe Dieststraat 186 tot en met 250 (even nummers) en Nijverheidssingel 177 tot en met 291 (oneven nummers), kadastraal bekend gemeente Breda sectie F nummer 1020, groot achtenveertig are en vijfenvijftig centiare;
II een perceel grond, waarop is gelegen de inrit ten behoeve van de hiervoor I genoemde flatgebouwen, gelegen aan de Nijverheidssingel te Breda, kadastraal bekend gemeente Breda sectie F nummer 1635, groot één are en vierendertig centiare;
III een perceel grond, waarop is gelegen een trappenhuis, onderdeel uitmakend van de hiervoor onder I genoemde flatgebouwen, gelegen aan de Nijverheidssingel te Breda, kadastraal bekend gemeente Breda sectie F nummer 1484, groot eenendertig centiare, en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping en berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend 4811 VM Breda, Middellaan 324.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Breda, sectie F, complexaanduiding 1637-A appartementsindex 68, omvattende: a. het vijfenzestig twaalfduizend zevenhonderd vijfentwintigste (65/12.725e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit I de flatgebouwen met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Breda, plaatselijk bekend Middellaan 306 tot en met 452 (even nummers), Nieuwe Dieststraat 186 tot en met 250 (even nummers) en Nijverheidssingel 177 tot en met 291 (oneven nummers), kadastraal bekend gemeente Breda sectie F nummer 1020, groot achtenveertig are en vijfenvijftig centiare; II een perceel grond, waarop is gelegen de inrit ten behoeve van de hiervoor I genoemde flatgebouwen, gelegen aan de Nijverheidssingel te Breda, kadastraal bekend gemeente Breda sectie F nummer 1635, groot één are en vierendertig centiare; III een perceel grond, waarop is gelegen een trappenhuis, onderdeel uitmakend van de hiervoor onder I genoemde flatgebouwen, gelegen aan de Nijverheidssingel te Breda, kadastraal bekend gemeente Breda sectie F nummer 1484, groot eenendertig centiare, en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping en berging in de kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend 4811 VM Breda, Middellaan 324.

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing
Betrokken (rechts)persoon Gemeente Breda
Afkomstig uit stuk Hyp 4 79880/00063 Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging)
Ingeschreven op 07-12-2020''.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administratief onbewoond.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 maart 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 mei 2021.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing
Betrokken (rechts)persoon Gemeente Breda
Afkomstig uit stuk Hyp 4 79880/00063 Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging)
Ingeschreven op 07-12-2020''.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administratief onbewoond.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 maart 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 mei 2021.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 4.894,00 (per 10‑03‑2021 om 12:15 uur)
incl. BTW en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming (per 10‑03‑2021 om 12:15 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 10‑03‑2021 om 12:15 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 45234
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 28 maart 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-03-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.