Van Goyenlaan 177, SOEST

Omschrijving

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie K, complexaanduiding 2630-A appartementsindex 17, omvattende:
a. het éénentwintig zeshonderd drieëntwintigste (21/623e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en verder toebehoren omvattende zesentwintig flatwoningen - waarvan zijn gelegen: tien op de eerste verdieping, tien op de tweede verdieping, drie op de derde verdieping en drie op de vierde verdieping, elke flatwoning met een bijbehorende berging, gelegen op de begane grond van het flatgebouw - en negen garages, gelegen op de begane grond van het gebouw, alsmede trappenhuizen, hallen, gangen, galerijen en ruimte voor de centrale verwarmingsinstallatie en andere voor algemeen gebruik bestemde ruimten en dienstruimten, met toebehoren, plaatselijk bekend te Soest, Van Goyenlaan nummer 151 tot en met 201 (oneven nummers) ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Soest, sectie H, nummer 9192, groot tien are en vierenvijftig centiare (10a, 54ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3764 XG Soest, van Goyenlaan 177

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie K, complexaanduiding 2630-A appartementsindex 17, omvattende: a. het éénentwintig zeshonderd drieëntwintigste (21/623e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en verder toebehoren omvattende zesentwintig flatwoningen - waarvan zijn gelegen: tien op de eerste verdieping, tien op de tweede verdieping, drie op de derde verdieping en drie op de vierde verdieping, elke flatwoning met een bijbehorende berging, gelegen op de begane grond van het flatgebouw - en negen garages, gelegen op de begane grond van het gebouw, alsmede trappenhuizen, hallen, gangen, galerijen en ruimte voor de centrale verwarmingsinstallatie en andere voor algemeen gebruik bestemde ruimten en dienstruimten, met toebehoren, plaatselijk bekend te Soest, Van Goyenlaan nummer 151 tot en met 201 (oneven nummers) ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Soest, sectie H, nummer 9192, groot tien are en vierenvijftig centiare (10a, 54ca); en b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3764 XG Soest, van Goyenlaan 177

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 6 december 2021 bij inzet en afslag vanaf 18:00 uur,
in de veilingzaal van Café-Restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te 1097 BL Amsterdam

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie K, complexaanduiding 2630-A appartementsindex 17, omvattende:
a. het éénentwintig zeshonderd drieëntwintigste (21/623e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en verder toebehoren omvattende zesentwintig flatwoningen - waarvan zijn gelegen: tien op de eerste verdieping, tien op de tweede verdieping, drie op de derde verdieping en drie op de vierde verdieping, elke flatwoning met een bijbehorende berging, gelegen op de begane grond van het flatgebouw - en negen garages, gelegen op de begane grond van het gebouw, alsmede trappenhuizen, hallen, gangen, galerijen en ruimte voor de centrale verwarmingsinstallatie en andere voor algemeen gebruik bestemde ruimten en dienstruimten, met toebehoren, plaatselijk bekend te Soest, Van Goyenlaan nummer 151 tot en met 201 (oneven nummers) ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Soest, sectie H, nummer 9192, groot tien are en vierenvijftig centiare (10a, 54ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3764 XG Soest, van Goyenlaan 177.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 19 november 2021 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op twee (2) weken na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 3.326,23.
Bijdrage VvE per maand € 204,00. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 21 november 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 3 januari 2022.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45508
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
Mw. J.M.Y. Rob, jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 6 december 2021 bij inzet en afslag vanaf 18:00 uur,
in de veilingzaal van Café-Restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te 1097 BL Amsterdam

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie K, complexaanduiding 2630-A appartementsindex 17, omvattende:
a. het éénentwintig zeshonderd drieëntwintigste (21/623e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en verder toebehoren omvattende zesentwintig flatwoningen - waarvan zijn gelegen: tien op de eerste verdieping, tien op de tweede verdieping, drie op de derde verdieping en drie op de vierde verdieping, elke flatwoning met een bijbehorende berging, gelegen op de begane grond van het flatgebouw - en negen garages, gelegen op de begane grond van het gebouw, alsmede trappenhuizen, hallen, gangen, galerijen en ruimte voor de centrale verwarmingsinstallatie en andere voor algemeen gebruik bestemde ruimten en dienstruimten, met toebehoren, plaatselijk bekend te Soest, Van Goyenlaan nummer 151 tot en met 201 (oneven nummers) ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Soest, sectie H, nummer 9192, groot tien are en vierenvijftig centiare (10a, 54ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping en berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3764 XG Soest, van Goyenlaan 177.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking van 19 november 2021 is door de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij gesteld op twee (2) weken na betekening van deze beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 3.326,23.
Bijdrage VvE per maand € 204,00. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 21 november 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 3 januari 2022.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Financieel

Inzetpremie:
1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 8.538,00 (per 05‑11‑2021 om 09:18 uur)
incl. BTW en excl. OVB, kosten eventuele ontruiming (per 05‑11‑2021 om 09:18 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 05‑11‑2021 om 09:18 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45508
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

Mw. J.M.Y. Rob, jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 21 november 2021 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-11-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.