Lou Costellostraat 23, ALMERE

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 23, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie U, nummer 5869, groot één are vierenveertig centiare (1a, 44ca), welk perceel is belast met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Onbekend
Oppervlakte perceel
144 m2
Kadastrale omschrijving
het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 23, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie U, nummer 5869, groot één are vierenveertig centiare (1a, 44ca), welk perceel is belast met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V.

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 9 februari 2021 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur,
via het internetplatform van Open Koop Makelaardij B.V., handelend onder de naam Openbareverkoop.nl (www.openbareverkoop.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, complexaanduiding 3172-A appartementsindex 11, omvattende:
a. het acht/tweehonderd zesentwintigste (8/226e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw, omvattende zesentwintig maisonnettes, waarvan dertien gelegen op de eerste en tweede verdieping en dertien gelegen op de derde en vierde verdieping - elke maisonnette met een bijbehorende afzonderlijke berging op de begane grond - en achttien garages, gelegen op de begane grond, alsmede gemeenschappelijke ruimten en dienstruimten met ondergrond, parkeerterrein, pad en verder toebehoren, plaatselijk bekend Karel Doormanlaan 298 tot en met 348 (even nummers) en garages met nummers 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1K, 1L, 1M, 1N, 1P, 1R, 1S, 1T en 1U ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, nummer 3161, groot dertien are drie en vijftig centiare (13a 53ca), welk perceel is belast met een zakelijk recht van opstal tot het in eigendom hebben van kabels, leidingen en overige apparatuur ten dienste van een gemeenschappelijke antenne-inrichting aan/in/onder het hierboven vermeld flatgebouw, ten behoeve van de Cooperatieve Vereniging van Eigenaars tot instandhouding/exploitatie van de tuinen en de gemeenschappelijke antenne-inrichting ten dienste van maisonnettes aan de Karel Doormanlaan te Hilversum U.A.; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste en tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1215 NW Hilversum, Karel Doormanlaan 318;
hierna te noemen: het ''Registergoed I'';
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, complexaanduiding 3172-A appartementsindex 32, omvattende:
a. het één/tweehonderd zesentwintigste (1/226e) onverdeeld aandeel in de onder I. a gemelde gemeenschap; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend te 1215 NJ Hilversum, Karel Doormanlaan 1F;
hierna te noemen: het ''Registergoed II'';
III. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, complexaanduiding 3172-A appartementsindex 35, omvattende:
a. het één/tweehonderd zesentwintigste (1/226e) onverdeeld aandeel in de onder I. a gemelde gemeenschap; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend te 1215 NJ Hilversum, Karel Doormanlaan 1I;
hierna te noemen: het ''Registergoed III'';
IV. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, complexaanduiding 3172-A appartementsindex 41, omvattende:
a. het één/tweehonderd zesentwintigste (1/226e) onverdeeld aandeel in de onder I. a gemelde gemeenschap; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend te 1215 NJ Hilversum, Karel Doormanlaan 1R;
hierna te noemen: het ''Registergoed IV'';
V. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, complexaanduiding 3168-A appartementsindex 5, omvattende:
a. het acht/tweehonderd zesentwintigste (8/226e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw, omvattende zesentwintig maisonnettes, waarvan dertien gelegen op de eerste en tweede verdieping en dertien gelegen op de derde en vierde verdieping - elke maisonnette met een bijbehorende afzonderlijke berging op de begane grond, en achttien garages op de begane grond, alsmede gemeenschappelijke ruimten, en dienstruimten, met ondergrond, parkeerterrein, pad en verder toebehoren, plaatselijk bekend Karel Doormanlaan nummer 246 tot en met 296 (even nummers) en garages met nummers 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2K, 2L, 2M, 2N, 2P, 2R, 2S, 2T en 2U, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, nummer 3157, groot dertien één en vijftig centiare (13a 51ca), welk perceel is belast met een zakelijk recht van opstal tot het in eigendom hebben van kabels, leidingen en overige apparatuur ten dienste van een gemeenschappelijke antenne-inrichting aan/in/onder het hierboven vermeld flatgebouw, ten behoeve van de Cooperatieve Vereniging van Eigenaars tot instandhouding/exploitatie van de tuinen en de gemeenschappelijke antenne-inrichting ten dienste van maisonnettes aan de Karel Doormanlaan te Hilversum U.A.; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste en tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1215 NV Hilversum, Karel Doormanlaan 254;
hierna te noemen: het ''Registergoed V'';
VI. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, complexaanduiding 3168-A appartementsindex 36, omvattende:
a. het één/tweehonderd zesentwintigste (1/226e) onverdeeld aandeel in de onder V. a gemelde gemeenschap; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend te 1215 NN Hilversum, Karel Doormanlaan 2K;
hierna te noemen: het ''Registergoed VI'';
VII. de twee (2) woonhuizen met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 9, en 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 11, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie U, nummer 5064, groot twee are tachtig centiare (2a, 80ca), welk perceel is belast met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V.;
hierna te noemen: het ''Registergoed VII'';
VIII. de twee (2) woonhuizen met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 43, en 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 45, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie U, nummer 5862, groot twee are eenennegentig centiare (2a, 91ca), welk perceel is belast met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V.;
hierna te noemen: het ''Registergoed VIII'';
IX. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 33, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie U, nummer 6914, groot één are vierenveertig centiare (1a, 44ca), welk perceel is belast met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V.;
hierna te noemen: het ''Registergoed IX'';
X. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 23, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie U, nummer 5869, groot één are vierenveertig centiare (1a, 44ca), welk perceel is belast met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V.;
hierna te noemen: het ''Registergoed X''.

Registergoed I, Registergoed II, Registergoed III, Registergoed IV, Registergoed V, Registergoed VI, Registergoed VII Registergoed VIII Registergoed IX en Registergoed X, hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: het ''Registergoed''.

Het Registergoed I, het Registergoed II, het Registergoed III, het Registergoed IV, hierna tezamen ook te noemen ''Kavel I''.
Het Registergoed V en het Registergoed VI, hierna tezamen ook te noemen ''Kavel II''.
Het Registergoed VII hierna ook te noemen ''Kavel III''.
Het Registergoed VIII, hierna ook te noemen ''Kavel IV''.
Het Registergoed IX, hierna ook te noemen ''Kavel V''.
Het Registergoed X, hierna ook te noemen ''Kavel VI''.
Het Registergoed I, het Registergoed II, het Registergoed III, het Registergoed IV, het Registergoed V en het Registergoed VI, hierna tezamen te noemen: de ''Tussenmassa I'';
Het Registergoed VII, het Registergoed VIII, het Registergoed IX en het Registergoed X, hierna tezamen te noemen: de ''Tussenmassa II''.
De Tussenmassa I en de Tussenmassa II, hierna tezamen te noemen: de ''Eind Massa''.

De veiling geschiedt in zes (6) kavels, twee (2) tussenmassa's en één (1) eindmassa, te weten:
Kavel I: Registergoed I, Registergoed II, Registergoed III en Registergoed IV.
Kavel II: Registergoed V en Registergoed VI.
Tussenmassa I: Registergoed I, Registergoed II, Registergoed III, Registergoed IV, Registergoed V en Registergoed VI
Kavel III: Registergoed VII.
Kavel IV: Registergoed VIII.
Kavel V: Registergoed IX.
Kavel VI: Registergoed X.
Tussenmassa II: Registergoed VII, Registergoed VIII, Registergoed IX en Registergoed X.
Eind Massa: Tussenmassa I en Tussenmassa II.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal NIET bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 25 januari 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 10.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 8 maart 2022.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45612
Wijze van veilen
Internet-only Timed
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 9 februari 2021 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur,
via het internetplatform van Open Koop Makelaardij B.V., handelend onder de naam Openbareverkoop.nl (www.openbareverkoop.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, complexaanduiding 3172-A appartementsindex 11, omvattende:
a. het acht/tweehonderd zesentwintigste (8/226e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw, omvattende zesentwintig maisonnettes, waarvan dertien gelegen op de eerste en tweede verdieping en dertien gelegen op de derde en vierde verdieping - elke maisonnette met een bijbehorende afzonderlijke berging op de begane grond - en achttien garages, gelegen op de begane grond, alsmede gemeenschappelijke ruimten en dienstruimten met ondergrond, parkeerterrein, pad en verder toebehoren, plaatselijk bekend Karel Doormanlaan 298 tot en met 348 (even nummers) en garages met nummers 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1K, 1L, 1M, 1N, 1P, 1R, 1S, 1T en 1U ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, nummer 3161, groot dertien are drie en vijftig centiare (13a 53ca), welk perceel is belast met een zakelijk recht van opstal tot het in eigendom hebben van kabels, leidingen en overige apparatuur ten dienste van een gemeenschappelijke antenne-inrichting aan/in/onder het hierboven vermeld flatgebouw, ten behoeve van de Cooperatieve Vereniging van Eigenaars tot instandhouding/exploitatie van de tuinen en de gemeenschappelijke antenne-inrichting ten dienste van maisonnettes aan de Karel Doormanlaan te Hilversum U.A.; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste en tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1215 NW Hilversum, Karel Doormanlaan 318;
hierna te noemen: het ''Registergoed I'';
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, complexaanduiding 3172-A appartementsindex 32, omvattende:
a. het één/tweehonderd zesentwintigste (1/226e) onverdeeld aandeel in de onder I. a gemelde gemeenschap; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend te 1215 NJ Hilversum, Karel Doormanlaan 1F;
hierna te noemen: het ''Registergoed II'';
III. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, complexaanduiding 3172-A appartementsindex 35, omvattende:
a. het één/tweehonderd zesentwintigste (1/226e) onverdeeld aandeel in de onder I. a gemelde gemeenschap; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend te 1215 NJ Hilversum, Karel Doormanlaan 1I;
hierna te noemen: het ''Registergoed III'';
IV. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, complexaanduiding 3172-A appartementsindex 41, omvattende:
a. het één/tweehonderd zesentwintigste (1/226e) onverdeeld aandeel in de onder I. a gemelde gemeenschap; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend te 1215 NJ Hilversum, Karel Doormanlaan 1R;
hierna te noemen: het ''Registergoed IV'';
V. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, complexaanduiding 3168-A appartementsindex 5, omvattende:
a. het acht/tweehonderd zesentwintigste (8/226e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw, omvattende zesentwintig maisonnettes, waarvan dertien gelegen op de eerste en tweede verdieping en dertien gelegen op de derde en vierde verdieping - elke maisonnette met een bijbehorende afzonderlijke berging op de begane grond, en achttien garages op de begane grond, alsmede gemeenschappelijke ruimten, en dienstruimten, met ondergrond, parkeerterrein, pad en verder toebehoren, plaatselijk bekend Karel Doormanlaan nummer 246 tot en met 296 (even nummers) en garages met nummers 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2K, 2L, 2M, 2N, 2P, 2R, 2S, 2T en 2U, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, nummer 3157, groot dertien één en vijftig centiare (13a 51ca), welk perceel is belast met een zakelijk recht van opstal tot het in eigendom hebben van kabels, leidingen en overige apparatuur ten dienste van een gemeenschappelijke antenne-inrichting aan/in/onder het hierboven vermeld flatgebouw, ten behoeve van de Cooperatieve Vereniging van Eigenaars tot instandhouding/exploitatie van de tuinen en de gemeenschappelijke antenne-inrichting ten dienste van maisonnettes aan de Karel Doormanlaan te Hilversum U.A.; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste en tweede verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1215 NV Hilversum, Karel Doormanlaan 254;
hierna te noemen: het ''Registergoed V'';
VI. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie M, complexaanduiding 3168-A appartementsindex 36, omvattende:
a. het één/tweehonderd zesentwintigste (1/226e) onverdeeld aandeel in de onder V. a gemelde gemeenschap; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de garage gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend te 1215 NN Hilversum, Karel Doormanlaan 2K;
hierna te noemen: het ''Registergoed VI'';
VII. de twee (2) woonhuizen met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 9, en 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 11, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie U, nummer 5064, groot twee are tachtig centiare (2a, 80ca), welk perceel is belast met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V.;
hierna te noemen: het ''Registergoed VII'';
VIII. de twee (2) woonhuizen met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 43, en 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 45, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie U, nummer 5862, groot twee are eenennegentig centiare (2a, 91ca), welk perceel is belast met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V.;
hierna te noemen: het ''Registergoed VIII'';
IX. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 33, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie U, nummer 6914, groot één are vierenveertig centiare (1a, 44ca), welk perceel is belast met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V.;
hierna te noemen: het ''Registergoed IX'';
X. het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1325 CL Almere, Lou Costellostraat 23, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie U, nummer 5869, groot één are vierenveertig centiare (1a, 44ca), welk perceel is belast met een opstalrecht voor nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V.;
hierna te noemen: het ''Registergoed X''.

Registergoed I, Registergoed II, Registergoed III, Registergoed IV, Registergoed V, Registergoed VI, Registergoed VII Registergoed VIII Registergoed IX en Registergoed X, hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: het ''Registergoed''.

Het Registergoed I, het Registergoed II, het Registergoed III, het Registergoed IV, hierna tezamen ook te noemen ''Kavel I''.
Het Registergoed V en het Registergoed VI, hierna tezamen ook te noemen ''Kavel II''.
Het Registergoed VII hierna ook te noemen ''Kavel III''.
Het Registergoed VIII, hierna ook te noemen ''Kavel IV''.
Het Registergoed IX, hierna ook te noemen ''Kavel V''.
Het Registergoed X, hierna ook te noemen ''Kavel VI''.
Het Registergoed I, het Registergoed II, het Registergoed III, het Registergoed IV, het Registergoed V en het Registergoed VI, hierna tezamen te noemen: de ''Tussenmassa I'';
Het Registergoed VII, het Registergoed VIII, het Registergoed IX en het Registergoed X, hierna tezamen te noemen: de ''Tussenmassa II''.
De Tussenmassa I en de Tussenmassa II, hierna tezamen te noemen: de ''Eind Massa''.

De veiling geschiedt in zes (6) kavels, twee (2) tussenmassa's en één (1) eindmassa, te weten:
Kavel I: Registergoed I, Registergoed II, Registergoed III en Registergoed IV.
Kavel II: Registergoed V en Registergoed VI.
Tussenmassa I: Registergoed I, Registergoed II, Registergoed III, Registergoed IV, Registergoed V en Registergoed VI
Kavel III: Registergoed VII.
Kavel IV: Registergoed VIII.
Kavel V: Registergoed IX.
Kavel VI: Registergoed X.
Tussenmassa II: Registergoed VII, Registergoed VIII, Registergoed IX en Registergoed X.
Eind Massa: Tussenmassa I en Tussenmassa II.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal NIET bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 25 januari 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 10.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 8 maart 2022.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 4.628,00 (per 07‑01‑2022 om 12:14 uur)
incl. BTW en excl. OVB en kosten eventuele ontruiming (per 07‑01‑2022 om 12:35 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07‑01‑2022 om 12:14 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45612
Wijze van veilen: Internet-only Timed

Notaris

J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 25 januari 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 25-01-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.