IJweg 1438, NIEUW VENNEP

Omschrijving

1. Een perceel grond met loods met werkplaats, een bedrijfswoning, tuingrond, kassen en verder toebehoren, plaatselijk bekend als IJweg 1438, 2152 NA Nieuw Vennep, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 595, groot tweeënvijftig are en tachtig centiare (52 a 80 ca);
2. Een perceel grond met loods met werkplaats, een bedrijfswoning, tuingrond, kassen en verder toebehoren, plaatselijk bekend als IJweg 1438, 2152 NA Nieuw Vennep, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 594, groot éénentwintig are en veertig centiare (21 a 40 ca);
welke percelen gedeeltelijk zijn belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen welk opstal inhoudt het in eigendom hebben ban een afvalwatertransportleiding met eventueel bijbehoren in/op een tracé, ten behoeve van Het Hoogheemraadschap van Rijnland, statutair gevestigd te Leiden; en
3. Een perceel grond, gelegen nabij de IJweg 1438, 2152 NA Nieuw Vennep, Kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AE, nummer 589, groot vierentwintig are en zestig centiare (24 a 60 ca);

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Perceel grond met opstal(len)
Gebruik
Onbekend
Oppervlakte perceel
7420 m2

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Publiekrechtelijke beperking Besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht
Basisregistratie Kadaster
Betrokken bestuursorgaan De Staat (Infrastructuur en Waterstaat)
Vermeld in stukken Hyp4 72869/00136 Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 59220/00014 Ingeschreven op 08-12-2010 om 12:40
Naamswijziging rechtspersoon
Afkomstig uit stuk Hyp4 56584/00130 Ingeschreven op 04-06-2009 om 09:00
Overig stuk Hyp4 56804/00001 Ingeschreven op 17-06-2009 om 09:00
Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 16692/44 Amsterdam Ingeschreven op 24-05-2000''

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten de achterstallige erfpacht canon. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) en 3% rente vanaf datum gunning c.q. goedkeuring onderhandse verkoop tot betaaldatum voor rekening van de koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 september 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 9.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 oktober 2022.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45828
Wijze van veilen
Internet-only Timed
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Publiekrechtelijke beperking Besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht
Basisregistratie Kadaster
Betrokken bestuursorgaan De Staat (Infrastructuur en Waterstaat)
Vermeld in stukken Hyp4 72869/00136 Ingeschreven op 29-03-2018 om 09:00
Naamswijziging rechtspersoon
Hyp4 59220/00014 Ingeschreven op 08-12-2010 om 12:40
Naamswijziging rechtspersoon
Afkomstig uit stuk Hyp4 56584/00130 Ingeschreven op 04-06-2009 om 09:00
Overig stuk Hyp4 56804/00001 Ingeschreven op 17-06-2009 om 09:00
Overige aantekening Kwalitatieve verplichting
Afkomstig uit stuk Hyp4 16692/44 Amsterdam Ingeschreven op 24-05-2000''

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten de achterstallige erfpacht canon. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) en 3% rente vanaf datum gunning c.q. goedkeuring onderhandse verkoop tot betaaldatum voor rekening van de koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 september 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 9.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 oktober 2022.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 11.267,00 (per 25‑08‑2022 om 12:15 uur)
incl. BTW en excl. overdrachtsbelasting en diversen kosten (per 25‑08‑2022 om 12:15 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 25‑08‑2022 om 11:02 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45828
Wijze van veilen: Internet-only Timed

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 13 september 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 13-09-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.