Numansgors 71, NUMANSDORP

Omschrijving

Woning met tuin, ligplaats, parkeerplaats en verder toebehoren.

a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de recreatiewoning met tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend NUMANSGORS 71 TE NUMANSDORP, postcode 3281 HA, kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D nummer nummer 449 A-71, uitmakende het zeventien/vierduizendste (17/4.000ste) gedeelte in de gemeenschap bestaande uit de rechten van erfpacht op de percelen grond en water, in eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASR Dutch Farmland Custodian B.V. hierna te noemen: ‘ASR”, met de rechten van de erfpachter op de op die grond en water gerichte opstallen en verdere aanhorigheden, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D nummers 440, 441 en 448, tezamen groot tweehonderdeenentwintigduizend negenhonderdtien vierkante meter (221.910 m2), welke erfpachtsrechten zijn gevestigd voor wat betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D nummers 441 en 448 eeuwigdurend en voor wat betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Numansdorp sectie D nummer 440 tot vijftien december eenentwintighonderd achtenzeventig;
b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een ligplaats en verder toebehoren, kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D nummer nummer 449 A-277, uitmakende het twee/vierduizendste (2/4.000ste) gedeelte in de hiervoor onder a. vermelde gemeenschap;
c. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D nummer nummer 449 A-481, uitmakende het één/vierduizendste (1/4.000ste) gedeelte in de hiervoor onder a. vermelde gemeenschap.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1979.
Oppervlakte conform BAG viewer: 81 m2.

Let op:
Blijkens een taxatierapport is de woonoppervlakte van het registergoed in tegenstelling tot BAG viewer 93 m2. Het is niet bekend of deze informatie actueel is. De verkoper is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de verkregen informatie.
Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1979
Oppervlakte wonen
93 m2
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D nummer nummer 449 A-71 (woning); kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D nummer nummer 449 A-277 (ligplaats); kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D nummer nummer 449 A-481 (parkeerplaats).

Fotogalerij

Informatie

Milieuinfo
Blijkens raadpleging van de website www.bodemloket.nl is er geen informatie bekend over bodemverontreiniging met betrekking tot het Registergoed. Dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van bodemverontreiniging. Voorts zijn geen gegevens geregistreerd omtrent de aanwezigheid van ondergrondse tanks.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Erfpacht
De registergoederen maken deel uit in de gedeelte rechten van erfpacht op de percelen grond en water met opstallen en verdere aanhorigheden, kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D nummers 440, 441 en 448.
De erfpachtsrechten zijn gevestigd voor wat betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D nummers 441 en 448 eeuwigdurend en voor wat betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Numansdorp sectie D nummer 440 tot vijftien december eenentwintighonderd achtenzeventig.
De grondeigenaar van voormelde rechten van erfpacht is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASR Dutch Farmland Custodian B.V.
Blijkens schriftelijke opgave van de grondeigenaar is een jaarlijkse canon verschuldigd terzake het Registergoed welke voor één januari van het jaar dient te worden voldaan. De canon wordt jaarlijks opnieuw geïndexeerd volgens CPI index zoals opgenomen in de akte uitgifte erpacht. De jaarcanon voor het jaar tweeduizend drieëntwintig bedraagt € 1.500,31.
Voor rekening van koper komen de verschuldigde achterstanden in de jaarcanon bedragende € 2.840,36 en de daar bovenop verschuldigde wettelijke rente tot en met de overdrachtsdatum.

Vereniging van eigenaars
De VvE is actief. De kwartaalbijdrage bedraagt € 480,00 per kwartaal per woning en dient vóór aanvang van het betreffende kwartaal te zijn voldaan. Er zijn geen stookkosten inbegrepen. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen tot en met maart 2023 € 2.400 en de administratiekosten € 150,00, in totaal € 2.550,00.

Toestemming vereniging van eigenaars en grondeigenaar
Voor wat betreft de bepalingen die van toepassing zijn bij vervreemding en/of in gebruik nemen van het Registergoed door de koper of door anderen wordt verwezen naar de akte van splitsing en de akte uitgifte in erfpacht, zoals uitgewerkt in de akte veilnigvoorwaarden.
Blijkens schriftelijke bevestigingen de dato zes januari tweeduizend drieentwintig en elf januari tweeduizend drieentwintig, hebben de administrateur van de Vereniging van eigenaars en de grondeigenaar aangegeven dat louter voor wat betreft deze executieverkoop bovengenoemde goedkeuring terzake vervreemding en ingebruikname van het Registergoed niet nodig is, doch koper is uitdrukkelijk gehouden aan alle bepalingen en reglementen die zijn opgelegd vanuit de grondeigenaar en/of de Vereniging van Eigenaars (waaronder verbouwingsbeperkingen) en in het kader daarvan verplicht koper zich deze te aanvaarden en met hen in contract te treden zo spoedig mogelijk na gunning.
Voor zover van toepassing zal koper met in achtneming van het hiervoor geciteerde artikel 25a lid 4 een verklaring afleggen krachtens welke hij zal zijn gehouden het privé gedeelte zelf in gebruik te nemen en – in afwijking van artikel 20 – aan derden in gebruik af te staan zonder dat hiervoor enige toestemming vereist is.

Huurbeding
De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is nog niet verleend.
Verkoper draagt hierbij voor zoveel nodig de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de voorzieningenrechter af te geven beschikking over aan de koper. Het risico van de ontruiming en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
De Koper moet het Registergoed aanvaarden onder eventuele gestanddoening van lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed indien de beschikking resulteert in een negatieve beslissing van de Voorzieningenrechter (geen verlof).
In dat geval garandeert de Verkoper echter niet:
a. de ongewijzigde handhaving van die overeenkomsten;
b. dat de na de Levering te verschijnen huur- en pachttermijnen of overige aanspraken niet zijn verpand of gecedeerd aan derden, dat hierover niet op andere wijze is beschikt, of dat deze huur- en pachttermijnen of overige aanspraken niet zijn beslagen door derden;
c. dat het Registergoed niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan.
De Verkoper verklaart dat hij tegenover de Koper en zijn rechtsopvolgers geen aanspraak maakt op rechten op huurtermijnen uit hoofde van pandrecht, cessie of beslag.
Voor het overige geldt onverkort het in artikel 24 van de AVVE bepaalde.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45953
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
Buren
Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Bijzondere voorwaarden

Erfpacht
De registergoederen maken deel uit in de gedeelte rechten van erfpacht op de percelen grond en water met opstallen en verdere aanhorigheden, kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D nummers 440, 441 en 448.
De erfpachtsrechten zijn gevestigd voor wat betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Numansdorp, sectie D nummers 441 en 448 eeuwigdurend en voor wat betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Numansdorp sectie D nummer 440 tot vijftien december eenentwintighonderd achtenzeventig.
De grondeigenaar van voormelde rechten van erfpacht is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASR Dutch Farmland Custodian B.V.
Blijkens schriftelijke opgave van de grondeigenaar is een jaarlijkse canon verschuldigd terzake het Registergoed welke voor één januari van het jaar dient te worden voldaan. De canon wordt jaarlijks opnieuw geïndexeerd volgens CPI index zoals opgenomen in de akte uitgifte erpacht. De jaarcanon voor het jaar tweeduizend drieëntwintig bedraagt € 1.500,31.
Voor rekening van koper komen de verschuldigde achterstanden in de jaarcanon bedragende € 2.840,36 en de daar bovenop verschuldigde wettelijke rente tot en met de overdrachtsdatum.

Vereniging van eigenaars
De VvE is actief. De kwartaalbijdrage bedraagt € 480,00 per kwartaal per woning en dient vóór aanvang van het betreffende kwartaal te zijn voldaan. Er zijn geen stookkosten inbegrepen. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen tot en met maart 2023 € 2.400 en de administratiekosten € 150,00, in totaal € 2.550,00.

Toestemming vereniging van eigenaars en grondeigenaar
Voor wat betreft de bepalingen die van toepassing zijn bij vervreemding en/of in gebruik nemen van het Registergoed door de koper of door anderen wordt verwezen naar de akte van splitsing en de akte uitgifte in erfpacht, zoals uitgewerkt in de akte veilnigvoorwaarden.
Blijkens schriftelijke bevestigingen de dato zes januari tweeduizend drieentwintig en elf januari tweeduizend drieentwintig, hebben de administrateur van de Vereniging van eigenaars en de grondeigenaar aangegeven dat louter voor wat betreft deze executieverkoop bovengenoemde goedkeuring terzake vervreemding en ingebruikname van het Registergoed niet nodig is, doch koper is uitdrukkelijk gehouden aan alle bepalingen en reglementen die zijn opgelegd vanuit de grondeigenaar en/of de Vereniging van Eigenaars (waaronder verbouwingsbeperkingen) en in het kader daarvan verplicht koper zich deze te aanvaarden en met hen in contract te treden zo spoedig mogelijk na gunning.
Voor zover van toepassing zal koper met in achtneming van het hiervoor geciteerde artikel 25a lid 4 een verklaring afleggen krachtens welke hij zal zijn gehouden het privé gedeelte zelf in gebruik te nemen en – in afwijking van artikel 20 – aan derden in gebruik af te staan zonder dat hiervoor enige toestemming vereist is.

Huurbeding
De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is nog niet verleend.
Verkoper draagt hierbij voor zoveel nodig de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de voorzieningenrechter af te geven beschikking over aan de koper. Het risico van de ontruiming en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
De Koper moet het Registergoed aanvaarden onder eventuele gestanddoening van lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed indien de beschikking resulteert in een negatieve beslissing van de Voorzieningenrechter (geen verlof).
In dat geval garandeert de Verkoper echter niet:
a. de ongewijzigde handhaving van die overeenkomsten;
b. dat de na de Levering te verschijnen huur- en pachttermijnen of overige aanspraken niet zijn verpand of gecedeerd aan derden, dat hierover niet op andere wijze is beschikt, of dat deze huur- en pachttermijnen of overige aanspraken niet zijn beslagen door derden;
c. dat het Registergoed niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan.
De Verkoper verklaart dat hij tegenover de Koper en zijn rechtsopvolgers geen aanspraak maakt op rechten op huurtermijnen uit hoofde van pandrecht, cessie of beslag.
Voor het overige geldt onverkort het in artikel 24 van de AVVE bepaalde.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 11.900,00 (per 13‑01‑2023 om 11:17 uur)
dit bedrag is incl. kosten VVE en erfpacht, doch exclusief overdrachtsbelasting en kosten ontruiming (per 12‑01‑2023 om 15:13 uur)

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45953
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11

Inzetpremie

1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 30 januari 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 30-01-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.