Nassaulaan 5, EMMEN

Omschrijving

woning op de derde verdieping, met berging en parkeerplaats in de kelder, plaatselijk bekend Nassaulaan 5 te 7811 GC Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C complexnummer 11415, appartementsindex 10, uitmakende het vierhonderdvijfentachtig/tweeduizend driehonderdzevenentwintigste (485/2327e) gedeelte van het appartementencomplex aan de Nassaulaan te Emmen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C nummer 11413, groot elf (11) are en vijftig (50) centiare

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement - Corridorflat
Gebruik
Onbekend
Bouwjaar
2001
Oppervlakte wonen
385 m2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C complexnummer 11415, appartementsindex 10,

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Nassaulaan 5 te 7811 GC Emmen

Vastgesteld op zestien mei tweeduizend drieëntwintig door mr I.M.B. Balvert, notaris te Amsterdam

Het te veilen registergoed betreft:
het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, met berging en parkeerplaats in de kelder, plaatselijk bekend Nassaulaan 5 te 7811 GC Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C complexnummer 11415, appartementsindex 10, uitmakende het vierhonderdvijfentachtig/tweeduizend driehonderdzevenentwintigste (485/2327e) gedeelte van het appartementencomplex aan de Nassaulaan te Emmen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C nummer 11413, groot elf (11) are en vijftig (50) centiare,
(het ''Registergoed''), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen
2017 (de ''AVVE''), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden
voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel
69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing
te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere
veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling/Organisatie van de veiling
In afwijking van de AVVE komt artikel 3 lid 1 AVVE te luiden als volgt:
1. De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op negentien juni tweeduizend
drieëntwintig om achttien uur (18.00 uur), in ''Café Restaurant Dauphine'' gelegen aan het Prins
Bernhardplein 175 te (1097 BL) Amsterdam.
2. Aan artikel 3 wordt in een lid 9 toegevoegd:
Door de besloten vennootschap Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V., gevestigd te
Amsterdam, hierna ook: Veilingorganisatie, is een “reglement van orde” vastgesteld ter
bevordering van het openbaar en ordelijk functioneren van de Veiling.
3. Lid 1 van artikel 2 vervalt en wordt vervangen door:
De organisatie, voorbereiding en de volledige tenuitvoerlegging van de Veiling berusten bij de
Notaris, in samenwerking met de eventueel door Verkoopster aangewezen NVM-makelaar, lid van
de Makelaarsvereniging Amsterdam (hierna: MVA), afdeling van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen, of diens plaatsvervanger mits deze
voldoet aan dezelfde criteria (''Directiemakelaar'').
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na
veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande
boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk
Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden
veilingsite, alsmede www. veilingnotaris.nl en www.eersteamsterdamse.nl.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de verkrijging van het Registergoed
overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt volledig voor
rekening en risico van Koper.
Indien en voor zover ter zake van de verkrijging van het Registergoed de Koper zich op het standpunt
stelt dat het verlaagde tarief van twee procent (2%) als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Wet op
belastingen van rechtsverkeer van toepassing is en/of Koper een beroep wenst te doen op een
vrijstelling van overdrachtsbelasting ingevolge het bepaalde in artikel 15 lid 1 onderdeel p van de Wet
op belastingen van rechtsverkeer, dient Koper terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de
betaling van de koopsom, een verklaring aan de Notaris te verstrekken waaruit het voorgenomen
gebruik van de woning blijkt en – indien en voor zover van toepassing – dat aan de voorwaarden voor
de toepassing van vorenbedoelde vrijstelling wordt voldaan.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit
onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september
tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968
buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Notaris te zijn
geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale
behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed mogelijk in gebruik bij Rechthebbende
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het
proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet
bekend waren aan Koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zalop vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden
genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte
casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te
ontruimen en ter vrije beschikking van de Koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan, zal Schuldeiseres
niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van een dergelijke overeenkomst en voor de daaruit
voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
''2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere
Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper
en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende
huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende
huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.''
De Koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de Levering
blijkt te bevinden.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van
het Registergoed. Het Registergoed bestaat uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het
Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij
de Rechtbank.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Noord-Nederland wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel
3:264 Burgerlijk Wetboek.
Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.bva-auctions.com
en/of www.veilingnotaris.nl.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
''6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door
een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof
als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de
hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld
verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de
Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie.''
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de
Koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de Koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de Koper om op
zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor Kopers
bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces
verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de Koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat,
gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag
volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht
hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat
de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder
wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk twintig juni tweeduizend drieëntwintig bij de
notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten
als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen
na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens
artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster
schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de
daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare
verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders
dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring
van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht
te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de
bijkomende kosten te kunnen betalen. Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster
bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Over de gestorte bedragen aan kosten en waarborgsom wordt negatieve rente berekend vanaf de dag
van ontvangst van de bedragen tot en met de dag van verrekening van de bedragen danwel tot en met
de dag van terug storting van de waarborgsom indien de levering danwel gunning geen doorgang vindt.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder.
Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris,
door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen
ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt.
Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of
niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht
te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de
Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze
inzetpremie is vóór de veiling door de notaris, in overleg met de Verkoopster en de eventuele
Directiemakelaar, vastgesteld.
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom inclusief eventuele verschuldigde
omzetbelasting. Indien de Inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen.
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter. Indien de
Directiemakelaar de Inzetter is, en een Afmijning volgt, heeft deze Inzetter geen recht op Inzetpremie,
tenzij de Inzet is gedaan voor een ander dan de Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt
derhalve voor rekening van Verkoopster.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3,
lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
''3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden
gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring,
bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of
afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de
vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft
uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de
Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor
zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de
vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van
dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding
van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim
is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor
zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt
en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de
rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden.''
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de
website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2. Aanvulling begrippen
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de Veiling
van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
2. Handleiding:
de handleiding “Online bieden bij een openbare verkoop” vermeld op Openbareverkoop.nl.
3. Notaris:
de notaris die is gevolmachtigd uitvoering te geven aan de openbare verkoop.
4. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke Website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke een Bod
via internet kan worden uitgebracht.
5. Registratie:
het geheel van de voorgeschreven handelingen vermeldt in de handleiding “Online bieden bij
een openbare verkoop”, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via
Openbareverkoop.nl wil bieden.
6. Registratienotaris:
een in Nederland werkzame notaris die de identiteit van Deelnemer vaststelt en gegevens
van Deelnemer registreert. Een lijst van Registratienotarissen is opgenomen op de
Website(s).
11.3 Aanvulling voorwaarden
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden
geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet
aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de in de Handleiding
voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald
door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de Notaris hebben bereikt,
alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de
Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
3. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet
gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om
mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede
storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de
Deelnemer.
4. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag,
dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden
uitgebracht.
5. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch
geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
6. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt
of gedrukt.
7. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient
gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn
en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op
diens registratieverklaring. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van
de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader
van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer
noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de
Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
8. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht
tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een
rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot
vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door
de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten. Van een en
ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken. Indien met inachtneming van het
vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als
vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of
personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij
het Bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
9. De in lid 8 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap
hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning.
Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt
hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering
aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële
verklaring van betaling te blijken.
10. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals omschreven, verleent de
Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde
rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 8, tevens volmacht aan ieder van
de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van
de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het
proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen
van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling
ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De
gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een
ander in zijn plaats kan stellen.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op
artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook
plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop
kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de
veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen
op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar
was.
Artikel 13. Legitimatieplicht en gegoedheid
1. Lid 1 van artikel 14 van de AVVE vervalt en wordt vervangen door:
De Bieder, de Koper, de vertegenwoordigde en alle anderen die aan de biedingen deelnemen, niet
zijnde NVM-makelaar, lid van de MVA, zijn verplicht zich desgevraagd tegenover de Notaris te
legitimeren en - indien de Bieder/Koper een rechtspersoon is - aan de Notaris over te leggen een
recent uittreksel uit het handelsregister, vermeldende de juiste naam van de rechtspersoon
alsmede de bevoegdheid van degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt, alsmede al die
informatie te verstrekken die nodig is of zal zijn:
(i) om te kunnen nagaan of de desbetreffende persoon in staat is tot nakoming van al zijn
betalingsverplichtingen uit hoofde van de reeds gesloten of nog te sluiten koopovereenkomst
met betrekking tot het Registergoed (“de gegoedheid”); en
(ii) om op verzoek van de Verkoopster na te gaan of er (wettelijke) bezwaren zijn tegen verkoop
en/of Levering van het Registergoed aan de desbetreffende persoon. Iedere Bieder, de Koper
en vertegenwoordigde verleent toestemming aan de Notaris die informatie te delen met de
Verkoopster.
2. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 2 toegevoegd:
Bij het ontbreken van de in lid 2 sub i bedoelde informatie wordt de Bieder niet gegoed bevonden,
tenzij:
- hetzij de bieder een NVM-makelaar, lid van de MVA, in zijn plaats bereid vindt als Bieder op
te treden;
- hetzij de Verkoopster of de Directiemakelaar aan de Notaris verklaart met deze Bieder
genoegen te nemen.
3. De leden 2 en 3 worden vernummerd naar respectievelijk 3 en 4.
4. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 5 toegevoegd:
Wordt een Bieder op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde niet gegoed bevonden dan wordt
het Registergoed opnieuw in Inzet casu quo in Afslag gebracht.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, Kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare
verkoop tegenover de Notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een
verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het
financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen
beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
5. Voor bepaalde met name genoemde Kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van
gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: ''Vereniging van Eigenaars
Nassaulaan-I'', gevestigd te Emmen, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig
verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij
afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers
(destijds te Assen) op tien januari negentienhonderdtweeënnegentig in register Hypotheken 4, in
deel 4919 nummer 4, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in
appartementsrechten op zes oktober tweeduizend verleden voor mr. H. Groenwold, destijds
notaris te Emmen, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers (destijds te Assen) op negen oktober tweeduizend in register Hypotheken 4,
in deel 7353, nummer 46.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de
servicekosten/bijdrage reservefonds zeshonderdvierenvijftig euro en drieëntachtig cent (€ 654,83) per
maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor
rekening van de koper en bedragen tot en met eenendertig mei tweeduizend drieëntwintig achtduizend
tweehonderddrieënveertig euro en drieënzeventig cent (€ 8.243,73) euro.
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: tienduizend vierhonderdeenentachtig euro en zesendertig
cent (€ 10.481,36).
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere
verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde
akte tot levering, waarin staat vermeld:
“reglementen van splitsing
Op het verkochte zijn van toepassing het
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten,
zoals vastgelegd bij akte op zes oktober tweeduizend voor meester Hendrik Groenwold, notaris,
gevestigd te Emmen, verleden, ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de
Openbare Registers te Assen op negen oktober tweeduizend twee in deel 7353 nummer 46
(voorzover daarvan bij het na te melden Bijzonder Reglement niet is afgeweken, en het
Bijzonder Reglement,
als vastgelegd bij voormelde akte van splitsing,
in welke akte woordelijk staat vermeld:
'' oprichting vereniging van eigenaars; vaststelling splitsingsreglement-
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens:
- bij deze vast te stellen het reglement als bedoeld in artikel 5:111 sub d van het Burgerlijk
Wetboek, welk reglement is vastgesteld op basis van het
* modelreglement bij splitsing in appartementsrechten
vastgesteld door de Koninklijke Notariële Broederschap (thans: Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie) bij akte op twee januari negentienhonderd tweeennegentig
verleden voor een waarnemer van Meester J. W. Klinkenberg. Destijds notaris te
Rotterdam,
ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te
Assen op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in deel 4919 nummer 4,
welk modelreglement, hierna aan te duiden met:
''Modelreglement'', voor zover bij het na te melden ''Bijzonder Reglement'' niet
gewijzigd of aangevuld, bij deze uitdrukkelijk van toepassing is verklaard:
- in verband met voormelde splitsing bij deze op te richten de vereniging van eigenaars
als bedoeld in artikel 5:112 lid l sub e van het Burgerlijk Wetboek, welke vereniging de
naam draagt:
''Vereniging van eigenaars Nassaulaan-I''
en welke vereniging haar zetel heeft in de gemeente Emmen;
in de vergadering van de vereniging van eigenaars kan in totaal een aantal van
honderd twee en zeventig (l 72) stemmen
worden uitgebracht en wel voor de appartementsrechten, aangeduid met de indices l tot
en met 10 elk zestien (16) stemmen en voor de appartementsrechten,aangeduid met de
indices 11 tot en met 22 elk één (l) stem:
- de vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeeïischappelijke belangen van
de eigenaars van de voormelde appartementsrechten;
- het bijzonder reglement luidt als volgt:
Bijzonder Reglement
artikel 1
(zie artikel 2 lid l modelreglement)
aandelen die door de splitsing ontstaan en aandelen in de verplichting tot het
bijdragen in de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke
eigenaars zijn
a. 1. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
1, is in de gemeenschap gerechtigd voor het honderd twee en negentig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (192/2327) gedeelte.
2. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
2 , is in de gemeenschap gerechtigd voor het tweehonderd tien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (210/2327) gedeelte,
3. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
3, is in de gemeenschap gerechtigd voor het honderd negen en zeventig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (179/2327) gedeelte.
4. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
4, is in de gemeenschap gerechtigd voor het honderd zeven en zeventig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (177/2327) gedeelte.
5. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
5, is in de gemeenschap gerechtigd voor het tweehonderd vijf/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (205/2327) gedeelte.
6. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
6, is in de gemeenschap gerechtigd voor het honderd zeven en zestig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (167/2327) gedeelte.
7. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
7, is in de gemeenschap gerechtigd voor het honderd negen en zeventig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (179/23237) gedeelte.
8. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
8, is in de gemeenschap gerechtigd voor het tweehonderd zes/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (206/2327) gedeelte.
9. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
9, is in de gemeenschap gerechtigd voor het honderd zes en zestig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (166/2327) gedeelte.
10. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
10, is in de gemeenschap gerechtigd voor het vierhonderd vijf en tachtig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (485/2327) gedeelte.
11. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
11 is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
12. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
12, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
13. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
13, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
14. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
14, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
15. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
15, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
16. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
16, is in de gemeenschap gerechtigd voor het vijftien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (15/2327) gedeelte.
17. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
17, is in de gemeenschap gerechtigd voor het vijftien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (15/2327) gedeelte.
18. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
18, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
19. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
19, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
20. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
20, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
21, De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
21, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
22. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
22, is in de gemeenschap gerechtigd voor het veertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (14/2327) gedeelte.
b. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid van dit artikel vermelde breukdelen
gerechtigd tot de gemeenschappelijke baten van de vereniging.
c. De eigenaars zijn verplicht bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening
van de gezamenlijke eigenaars zijn, met dien verstande dat met betrekking tot de
verschuldigde premie van de opstal- en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
door de eigenaars zal worden bijgedragen in de verhouding van de
verzekerde waarde/verzekerde sommen terzake van elk appartementsrecht.
Het advies van assuradeuren en/of een onpartijdig taxatiebureau is dienaangaande
bindend.
De uitkering van verzekeringspenningen zal eveneens conform vorenbedoeld
advies plaatsvinden.
artikel 2
(zie artikel 2 lid 3 modelreglement)
Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars
De eigenaars zijn verplicht bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening van
de gezamenlijke eigenaren komen, voor de breukdelen als vermeld in artikel 1 van dit
reglement.
artikel 3
(zie artikel 4 modelreglement)
jaarlijkse exploitatierekening, begroting en te storten bijdragen
1. Na afloop van elk boekjaar, dat loopt van één januari tot en met eenendertig
december, met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt van heden tot en met
eenendertig december tweeduizendéén, wordt door het bestuurt een
exploitatierekening over dat boekjaar opgesteld en ter vaststelling aan de jaarlijkse
vergadering voorgelegd.
Deze exploitatierekening omvat de ontvangsten, waaronder tevens vallen de
voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 5 tweede lid van het modelreglement,
alsmede de schulden en kosten over dat boekjaar, waaronder begrepen een naar
tijdsduur evenredig gedeelte van de te begroten kosten verbonden aan het
periodiek schilderwerk en de noodzakelijke vernieuwingen – zo tot vorming van een
reservefonds als bedoeld in artikel 27 eerste lid van het modelreglement is besloten
– een telkenjare in de vergadering vast te stellen bedrag ten behoeve van een
zodanig reservefonds en het onderhoudsfonds.
2. Op grond van de vastgestelde exploitatierekening worden de definitieve bijdragen
van de eigenaars door het bestuur, met inachtneming van de verhouding als
bedoeld in artikel 1 sub c betreffende schulden en kosten, niet-zijnde
verzekeringspremies, vastgesteld.
3. Indien over enig boekjaar de voorschotbijdragen, als bedoeld in artikel 5 tweede lid
van het modelreglement, de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het verschil
aan het reservefonds worden toegevoegd, tenzij de vergadering anders besluit.
4. Indien over enig boekjaar de definitieve bijdragen de voorschotbijdragen te boven
gaan, moeten de eigenaars dit tekort binnen een maand na de vaststelling van de
exploitatierekening aanzuiveren.
artikel 4
1. Van de gezamenlijke schulden en kosten, waaronder begrepen een naar tijdsduur
evenredig gedeelte van de begrote kosten als bedoeld in artikel 3 eerste lid, wordt
jaarlijks door het bestuur een begroting ontworpen en aan de jaarlijkse vergadering
voorgelegd.
Deze vergadering stelt de begroting vast.
2. Bij het vaststellen van de begroting bepaalt de vergadering tevens het bedrag, dat
bij wijze van voorschotbijdrage door de eigenaar verschuldigd is, alsmede het
aandeel van iedere eigenaar daarin, vastgesteld met inachtneming van de
verhouding als is bepaald in artikel 1 sub c betreffende schulden en kosten nietzijnde
verzekeringspremies.
De eigenaars zijn verplicht met ingang van een door het bestuur te bepalen datum
bij vooruitbetaling per kwartaal voor een/vierde (1/4) van het bedoelde aandeel aan
de vereniging te voldoen.
3. De in artikel 3 van het modelreglement bedoelde schulden en kosten, betrekking
hebbende op de in artikel 8 leden 1 en 2 vermelde gemeenschappelijke gedeelten
en gemeenschappelijke zaken zullen worden bestreden uit speciaal daartoe te
vormen fondsen, gebaseerd op de overweging bij de vennootschap dat zulks
wenselijk wordt geacht in het belang van de instandhouding van het totale complex
met toebehoren.
artikel 5
1. Indien een eigenaar het ingevolge artikel 3 en/of artikel 4 door hem aan de
vereniging verschuldigde bedrag niet binnen een maand, nadat het bedrag
opeisbaar is geworden, aan de vereniging heeft voldaan, is hij hierover van de
datum van opeisbaarheid af een rente verschuldigd, berekend op basis van de
wettelijke rente ten tijde van de dag van opeisbaarheid verhoogd met twee punten,
met een minimum van honderd gulden (f. 100,--) of zoveel meer als de vergadering
telkenjare vaststelt.
Het bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen.
Naast het bovenstaande komen bij een incasso en/of gerechtsprocedures de
hieraan verbonden kosten, waaronder de kosten in- en buiten rechte, voor rekening
van de nalatige eigenaar.
2. Indien een eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage(n) niet binnen zes
maanden na verloop van de termijn als bedoeld in artikel 3 vierde lid heeft voldaan,
wordt zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars in de verhouding als
bepaald in artikel 1 sub c betreffende schulden en kosten, niet zijnde
verzekeringspremies, ongeacht de maatregelen die jegens de nalatige eigenaar
kunnen worden genomen en onverminderd het recht van verhaal van de andere
eigenaas op eerstgenoemde.
3. Een eigenaar is verplicht alle door de vereniging gemaakte kosten, die van
rechtskundige bijstand daaronder begrepen, voor het verhalen van het door die
eigenaar aan de vereniging verschuldigde, zowel in als buiten rechte, aan de
vereniging te vergoeden.
artikel 6
1. Voor het geval een appartementsrecht behoort tot een gemeenschap, zijn de
deelgenoten hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die uit de
gerechtigdheid tot dat appartementsrecht voortvloeien.
2. Het is de eigenaar van een appartementsrecht niet toegestaan zijn
appartementrecht onder te splitsen. De parkeerplaatsen en de bergingen,
behorende bij de appartementsrechten met indices 1 tot en met 10, zullen niet
afzonderlijk van de woning kunnen worden verkocht of anderszins vervreemd
(waaronder begrepen de vestiging van beperkte rechten daarop).
De uit dit lid voortvloeiende verplichtingen zullen voorzover nodig en mogelijk als
kwalitatieve verplichtingen gelden en zullen van rechtswege overgaan op
opvolgende verkrijgers onder algemene en bijzondere titel en op degenen die een
beperkt of persoonlijk recht tot gebruik krijgen.
artikel 7
(zie artikel 8 lid 4 modelreglement)
1. De eigenaars verbinden zich de uit hoofde van de verzekeringsovereenkomsten
als bedoeld in de eerste zin van het eerste lid uit te keren schadepenningen, indien
deze een bedrag van tienduizend gulden (f. 10,000,--) te boven gaan, te den
plaatsen op een voor de financiering van het herstel van de schade krachtens
besluit van de vergadering door het bestuur te openen afzonderlijke bankrekening
ten name van de vereniging, die de op deze rekening gestorte gelden zal houden
voor de eigenaars;
ten aanzien van de op deze rekening te storten gelden is artikel 32 lid 3 tot en 5
van het modelreglement van (overeenkomstige) toepassing, met dien verstande
dat de gelden steeds bestemd moeten blijven voor het herstel of de wederopbouw,
onverminderd artikel 5:136 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek.
In geval van toepassing van het bepaalde in laatstgenoemd artikel zal, indien een
eigenaar zich heeft schuldig gemaakt aan een daad of verzuim, welke krachtens
de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid
van de verzekeraar tot uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben,
de uitkering van het aandeel van de desbetreffende eigenaar dienen te geschieden
aan de verzekeraar.
2. Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomsten als
bedoeld in de eerste zin van het eerste lid de volgende clausule bevatten:
“Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in
appartementsrechten, gelden de volgende aanvullende voorwaarden.
Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of de
verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van
ondergetekende(n) tot uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben,
laat de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet.
Niettemin zullen de ondergetekende(n) in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij
voor de uitkering de wens daartoe te kennen hebben gegeven, een aandeel in de
schadepenningen overeenkomende met het aandeel waarin de desbetreffende
eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te vorderen.
Ingeval van toepassing van artikel 5:316 vierden lid van het Burgerlijk Wetboek zal
de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar
geschieden aan de ondergetekende(n).
Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van tweeduizend vijfhonderd gulden
(f. 2.500,--) te boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering
van eigenaars, zulks blijkende uit een door de voorzitter gewaarmerkt afschrift van
de notulen der vergadering.
Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zullen (zal)
ondergetekende(n) tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten.”
artikel 8
(zie artikel 9 modelreglement juncto artikel 3 modelreglement)
Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de
gemeenschappelijke zaken.
Tot de gemeenschappelijk gedeelten en zaken worden niet gerekend:
a. de in ieder appartement aanwezige centrale verwarmingsinstallatie met
toebehoren; de schulden en kosten verbonden aan gebruik, onderhoud, herstel en
vernieuwing hiervan komen voor rekening van de eigenaar van het betreffende
appartement;
b. de liftinstallatie met toebehoren, alsmede het trappenhuis met toebehoren
(waaronder onder meer begrepen het beltableau met deuropener en videoinstallatie);
de schulden en kosten van gebruik, onderhoud, herstel en vernieuwing
hiervan komen voor rekening van de eigenaars van de appartementen met de
indices 1 tot en met 10, ieder voor een/tiende gedeelte;
c. de (overige) gemeenschappelijke zaken en gedeelten die uitsluitend dienstbaar zijn
aan één eigenaar of aan een bepaalde groep van eigenaars; de schulden en kosten
verbonden aan gebruik, onderhoud, herstel en vernieuwing hiervan komen voor
rekening van de betreffende eigenaar of de betreffende groep eigenaars, in het
laatste geval overeenkomstig een breuk waarvan de teller gelijk is aan die van de
breukdelen van de betreffende appartementsrechten als vastgesteld in artikel 1
(behoudens het hierna vermelde ten aanzien van de parkeerplaatsen behorende
bij de indices 1 tot en met 10), en waarvan de noemer gelijk is aan de som van de
betreffende tellers. In dit verband worden voor wat de omslag van de schulden en
kosten uitsluitend verbonden aan gebruik, onderhoud, herstel en vernieuwing van
de parkeerplaatsen de tellers van de parkeerplaatsen, behorende tot de indices 1
tot en met 10 gesteld op:
* de parkeerplaats behorend tot index 1 (16);
* de parkeerplaats behorend tot index 2 (15);
* de parkeerplaats behorend tot index 3 (13);
* de parkeerplaats behorend tot index 4 (13);
* de parkeerplaats behorend tot index 5 (15);
* de parkeerplaats behorend tot index 6 (13);
* de parkeerplaats behorend tot index 7 (13);
* de parkeerplaats behorend tot index 8 (13);
* de parkeerplaats behorend tot index 9 (13);
* de parkeerplaats behorend tot index 10 (14);
Wel gemeenschappelijke kosten.
De schulden en kosten van gebruik, onderhoud, herstel en vernieuwing van de
hellingbaan naar de kelder komen voor rekening van de gezamenlijke eigenaren, voor
de breukdelen als vermeld in artikel 1 van dit reglement.
artikel 9
(zie artikel 17 modelreglement)
De bestemming van ieder appartementsrecht is die van woning, berging en
parkeerplaats, een en ander als feitelijk kenbaar en als nader op voormeld plan
aangegeven.
overtredingen
artikel 10
(zie artikel 29 lid 2 modelreglement)
1. Indien de betrokkene geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan de vergadering
hem een boete opleggen van een bedrag gelijk aan tienmaal de laatste voor
betrokkene vastgestelde voorschotbijdrage, voor elke overtreding, onverminderd
de gehoudenheid van de overtreder tot schadevergoeding, zo daartoe termen
aanwezig zijn en onverminderd de andere maatregelen, welke de vergadering kan
nemen krachtens de wet of het reglement.
2. Het vorenstaande geldt niet, indien een eigenaar zijn financiële verplichting jegens
de vereniging of jegens de gezamenlijke eigenaars niet of niet tijdig nakomt.
Hiervoor wordt verwezen naar artikel 6 modelreglement.
artikel 11
Oprichting en vaststelling van de staturen van de vereniging van eigenaars
(zie artikel 30 tot en met artikel 44 modelreglement)
1. Als in de aanhef dezer akte vermeld is opgericht de in artikel 30 lid 1
modelreglement bedoelde vereniging genaamd:
“ Vereniging van eigenaars Nassaulaan-I.”
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Emmen.
3. In de vergadering van de vereniging van eigenaars kan in totaal een aantal van
honderd twee en zeventig (172) stemmen
Worden uitgebracht en wel als volgt:
a. voor de appartementsrechten, aangeduid met indices 1 tot en met 10, elk
zestien (16) stemmen;
b. voor de appartementsrechten, aangeduid met indices 11 tot en met 22, elk
één (1) stem.
In aangelegenheden, zuiver de woningen en bergingen behorende tot de
appartementsrechten, aangeduid met indices 1 tot en met 10 betreffende, hebben
de eigenaren van de appartementsrechten, aangeduid met de indices 11 tot en met
22 geen stemrecht.
4. Blanco stremmen zijn slechts van betekenis ter bepaling van het quorum: zij tellen
derhalve enkel mede indien met unanimiteit van stemmen of met versterkte
meerderheid dient te worden gestemd.
5. Het bestuur kan geen onderhoudswerkzaamheden opdragen waarvan de kosten
een/tiende gedeelte van de laatste jaarbegroting te boven, gaan, tenzij het bestuur
daartoe vooraf door de vergadering is gemachtigd.
6. Tot het aangaan van overeenkomsten, waaruit regelmatig terugkerende
verplichtingen, die zich over een langere periode dan één jaar uitstrekken, het
onderhoud, kan slechts door de vergadering worden besloten met inachtneming ,
met uitzondering van de contracten die betrekking hebben op het onderhoud, kan
slechts door de vergadering worden besloten met inachtneming van het bepaalde
in artikel 38 lid 5 modelreglement (en waarbij artikel 38 lid 6 modelreglement buiten
toepassing blijft).
artikel 12
Bindend advies; arbitrage
In de gevallen, waarin het Modelreglement dan wel dit Bijzonder Reglement spreekt van
een volstrekte of versterkte meerderheid en partijen geen overeenstemming bereiken,
alsook ten aanzien van datgene waarin terzake voorschreven het Modelreglement noch
het Bijzonder Reglement niet mochten blijken te voorzien, alsmede bij staking van de
stemmen:
a. Zullen partijen, indien daaromtrent tussen hen overeenstemming bestaat, zich
wenden tot een door hen aan te wijzen derde en aan deze verzoekenzijn advies
daaromtrent uit te brengen als goede man naar billijkheid afwegend de belangen
van partijen en met aanwijzing van diegene hunner die de kosten van het uit te
brengen advies zal moeten dragen, terwijl voorts terzake zal gelden;
1. Het uitgebrachte advies zal voor partijen bindend zijn, ook als het uitbrengen
daarvan door slechts één hunner werd gevraagd;
2 .De kosten zullen overeenkomstig het advies moeten worden betaald;
3. Aan de adviseur zal worden opgedragen het advies binnen twee maanden na
zijn benoeming schriftelijk uit te brengen in duplo en aan ieder van de partijen
een exemplaar, door hem ondertekend, te doen toekomen; dan wel
b. Zullen partijen een en ander met uitsluiting van de gewone rechtelijke macht ter
beslissing onderwerpen aan drie scheidslieden en wel alsvolgt:
1. de drie scheidslieden zullen door partijen in onderling overleg worden
benoemd;
2. indien partijen hieromtrent niet binnen drie weken, nadat een geschil ontstaan
is, tot overeenstemming kunnen komen, zullen de scheidslieden worden
benoemd door de Arrondissementsrechtbank te Assen, ten verzoeke van de
meest gerede partij;
3. de scheidslieden zullen rechtspreken als goede mannen naar billijkheid
afwegend de belangen van partijen en in het hoogste ressort;
4. partijen verklaren reeds nu voor alsdan afstand te doen van het recht van
hoger beroep van de door gemelde rechtbank te wijzen beslissing, indien
deze de gevraagde benoeming inhoudt;
5 .door de onderhavige arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid
van partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de
president van de rechtbank in kort geding en om over te gaan tot het nemen
van conservatoire gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand
te houden;
6. de partij die conservatoire maatregelen heeft genomen, is gehouden zich
binnen veertien dagen na de aanvang daarvan tot de
Arrondissementsrechtbank te Assen te wenden tot de benoeming van
scheidslieden, tenzij partijen daarover voor die tijd tot overeenstemming
mochten zijn gekomen, zulks op straffe van verval der conservatoire
maatregelen;
7 .in de arbitrale procedure is een gedaagde partij tot reconventioneel optreden
bevoegd;
8. de procesorde wordt door de arbiters geregeld;
9. de scheidsmannen zullen uitspraak moeten doen binnen vier maanden na de
dag, waarop zij hun benoeming hebben aanvaard, doch zijn bevoegd zonodig
hun last te verlengen;
10. de arbiters zullen hun uitspraak ook in de vorm van een bindend advies mogen
geven;
11. de in ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten der
arbitrage, waaronder begrepen zijn het honorarium en d verschotten van de
scheidsmannen en van de eventuele rechtskundige raadsman van de
winnende partij;
de scheidsmannen zijn bevoegd deze kosten geheel of gedeeltelijk te
compenseren, indien beide partijen ten dele in het ongelijk worden gesteld;
onder verschotten zijn mede begrepen de kosten van getuigen en
deskundigen;
12. de scheidsmannen zijn bevoegd ter dekking van hun honorarium en
verschotten een voorschot te verlangen, waarvan ieder der partijen de helft
moet voldoen en dat na afloop van het geschil zal worden verrekend op de
voet van het bepaalde onder 11.
artikel 13
annex I modelreglement/aanvulling modelreglement/overgangsbepalingen
1. Het gestelde in Annex I, behorende bij voormeld Modelreglement bij splitsing
in appartementsrechten is ten deze niet van toepassing.
2. Als afwijking op voormeld Modelreglement bij splitsing in appartemensrechten
geldt het volgende:
Op pagina 15, artikel 28 lid 3, dient in plaats van de woorden:
“voor de extra voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 38 zesde lid” te
worden gelezen:
“voor de extra voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 38 zevende lid”.
3. a. De vergadering van eigenaars en het bestuur kunnen, voorzover aan
dezen het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en
gemeenschappelijke zaken is opgedragen,
geen beslissingen nemen of overeenkomsten aangaan waaruit
verplichtingen voortvloeien die zich uitstrekken over een langere periode
dan een jaar na de algemene oplevering van het gebouw, behoudens
het hierna sub b bepaalde.
b .De sub a bedoelde overeenkomsten mogen wel worden aangegaan in
die gevallen waarin bedoelde verplichtingen noodzakelijkerwijze voor
een langere periode moeten gelden dan wel tenminste twee/derde van
de appartementsrechten door de vennootschap aan derden is
overgedragen.
te vestigen erfdienstbaarheden
De comparant verklaarde verder nog dat bij overdracht door Bebru van de bij
onderhavige akte ontstane appartementsrechten de volgende erfdienstbaarheden
zullen worden gevestigd:
a. de erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van de bij onderhavige akte
ontstane appartementen en ten last van het aan de vennootschap in
eigendom toebehorende perceel kadastraal bekend gemeente Emmen sectie
C nummer 11414 om vanaf de Minister Kanstraat te komen bij de bij
onderhavige akte ontstane appartementen en vice versa;
b. de erfdienstbaarheid van weg ten laste van het perceel kadastraal bekend
gemeente Emmen sectie C nummer 11414 en het bij onderhavige akte
gesplitste perceel kadastraal bekend gemeente Emmen sectie C nummer
11413 en ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Emmen
sectie C nummer 10679,6801, 9739, 6483, 8941 (al welke percelen thans nog
eigendom van derden zijn), zulks om vanaf de Minister Kanstraat te komen bij
laatstgemelde zes percelen en vice versa, zulks onder de opschortende
voorwaarde dat Bebru, of door Bebru bij notariële akte aan te wijzen derden,
eigenaar wordt/worden van één of meer van deze percelen.
Ter zake van voormelde erfdienstbaarheden van weg zullen de volgende
bepalingen gelden:
1. de weg over het perceel C 11414 zal te allen tijde door de eigenaar van het
dienend erf mogen worden verlegd;
2. de weg ten laste van het perceel C 11413 loopt via de parkeergarage in de
kelder van het bij onderhavige akte gesplitste appartementencomplex; het
tracé zal door Bebru of door Bebru bij notariële akte aan te wijzen derden
worden bepaald;
3. de wegen zullen voor de gerechtigden te allen tijde vrij doorgankelijk moeten
zijn; het is niet toegestaan om op deze wegen te parkeren.”
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen
door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor
deze te worden aangenomen.
Artikel 16. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie
gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest
van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle
(eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als
bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te
dragen.
Artikel 17. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt
te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het
Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke
beperkingenregistratie.
Artikel 18. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen
verwezen naar:
(a) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan “Emmen, Centum-Oost” van de gemeente
Emmen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) het rapport van het Bodemloket de dato zes februari tweeduizend drieëntwintig, waarvan een
kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(c) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming
van het Registergoed is: woning, berging en parkeerplaats.
Artikel 19. Opkoopbescherming
1. Koper is bekend met de gewijzigde Huisvestingswet die op een januari tweeduizend tweeëntwintig
in werking is getreden, waaraan een tijdelijke regeling, te weten: opkoopbescherming is
toegevoegd.
2. Deze regeling geeft gemeenten de bevoegdheid om een opkoopbescherming in te voeren in de
vorm van een verbod een woonruimte zonder vergunning in gebruik te geven (verhuren).
Bij de invoering van de opkoopbescherming in de lokale huisvestingsverordening moet de
betreffende gemeente:
(i) het gebied aanwijzen en
(ii) de categorie woonruimten omschrijven waarvoor de opkoopbescherming zal gaan gelden.
Vanaf het moment dat de opkoopbescherming in de lokale huisvestingsverordening is vastgelegd,
is het verboden om zonder vergunning: een woonruimte die:
(iii) valt binnen de door de gemeente aanwezen categorie en
(iv) gelegen is binnen het door de gemeente aangewezen gebied, gedurende een periode van
vier (4) jaar (ingaande op de datum waarop de woonruimte in eigendom wordt verkregen), in
gebruik te geven aan derden.
3. De gemeente Emmen heeft momenteel ten aanzien van woningen in de gemeente Emmen geen
opkoopbescherming in haar huisvestigingsverordening opgenomen.
4. Derhalve is deze regeling momenteel niet van toepassing op het Registergoed.
5. Voor het geval dat het Registergoed op het moment van de veiling casu quo levering onder de
regeling opkoopbescherming valt, zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van
een dergelijke regeling en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. De koper is volledig bekend
met het bovenvermelde in artikel 19 en stemt met het doen van een bieding expliciet in met het
vorenstaande en accepteert de (juridische) gevolgen daarvan.
Artikel 20. Aanvaarding ''As is, where is''
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe,
waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke
toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het
Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele
aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en
aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed
mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 21. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en
beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als
bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te
aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven
in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 22. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
46027
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.
Notaris: mr. I.M.B. Balvert I Behandelaar: Dhr. T. Bos 085 081 08 92 /
Jozef Israëlskade 48
1072 SB AMSTERDAM
T: 085 081 08 10
E: veilingen@herschut.nl
Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Nassaulaan 5 te 7811 GC Emmen

Vastgesteld op zestien mei tweeduizend drieëntwintig door mr I.M.B. Balvert, notaris te Amsterdam

Het te veilen registergoed betreft:
het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, met berging en parkeerplaats in de kelder, plaatselijk bekend Nassaulaan 5 te 7811 GC Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C complexnummer 11415, appartementsindex 10, uitmakende het vierhonderdvijfentachtig/tweeduizend driehonderdzevenentwintigste (485/2327e) gedeelte van het appartementencomplex aan de Nassaulaan te Emmen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C nummer 11413, groot elf (11) are en vijftig (50) centiare,
(het ''Registergoed''), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 3. Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen
2017 (de ''AVVE''), opgenomen in een notariële akte op vijf december tweeduizend zestien verleden
voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers op vijf december tweeduizend zestien in register Hypotheken 4, deel
69567 nummer 129, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing
te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende bijzondere
veilingvoorwaarden.
HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling/Organisatie van de veiling
In afwijking van de AVVE komt artikel 3 lid 1 AVVE te luiden als volgt:
1. De veiling geschiedt in een zitting bij inzet en afslag en wel op negentien juni tweeduizend
drieëntwintig om achttien uur (18.00 uur), in ''Café Restaurant Dauphine'' gelegen aan het Prins
Bernhardplein 175 te (1097 BL) Amsterdam.
2. Aan artikel 3 wordt in een lid 9 toegevoegd:
Door de besloten vennootschap Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling B.V., gevestigd te
Amsterdam, hierna ook: Veilingorganisatie, is een “reglement van orde” vastgesteld ter
bevordering van het openbaar en ordelijk functioneren van de Veiling.
3. Lid 1 van artikel 2 vervalt en wordt vervangen door:
De organisatie, voorbereiding en de volledige tenuitvoerlegging van de Veiling berusten bij de
Notaris, in samenwerking met de eventueel door Verkoopster aangewezen NVM-makelaar, lid van
de Makelaarsvereniging Amsterdam (hierna: MVA), afdeling van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen, of diens plaatsvervanger mits deze
voldoet aan dezelfde criteria (''Directiemakelaar'').
Artikel 2. Betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na
veiling te worden betaald.
Artikel 3. Kosten
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande
boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk
Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden
veilingsite, alsmede www. veilingnotaris.nl en www.eersteamsterdamse.nl.
Artikel 4. Belastingen
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de verkrijging van het Registergoed
overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt volledig voor
rekening en risico van Koper.
Indien en voor zover ter zake van de verkrijging van het Registergoed de Koper zich op het standpunt
stelt dat het verlaagde tarief van twee procent (2%) als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Wet op
belastingen van rechtsverkeer van toepassing is en/of Koper een beroep wenst te doen op een
vrijstelling van overdrachtsbelasting ingevolge het bepaalde in artikel 15 lid 1 onderdeel p van de Wet
op belastingen van rechtsverkeer, dient Koper terstond na gunning, doch uiterlijk voorafgaand aan de
betaling van de koopsom, een verklaring aan de Notaris te verstrekken waaruit het voorgenomen
gebruik van de woning blijkt en – indien en voor zover van toepassing – dat aan de voorwaarden voor
de toepassing van vorenbedoelde vrijstelling wordt voldaan.
Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit
onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september
tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968
buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Notaris te zijn
geleverd.
Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale
behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming/overgang risico
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed mogelijk in gebruik bij Rechthebbende
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het
proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet
bekend waren aan Koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.
De Schuldenaar/Rechthebbende zalop vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden
genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte
casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te
ontruimen en ter vrije beschikking van de Koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan, zal Schuldeiseres
niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van een dergelijke overeenkomst en voor de daaruit
voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande is lid 2 van artikel 24 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
''2. Indien het Registergoed ten tijde van de levering:
- is verhuurd op basis van een huurovereenkomst die niet vermeld is in de Bijzondere
Veilingvoorwaarden omdat de Verkoopster niet met deze huurovereenkomst bekend was; of
- op andere wijze is verhuurd dan vermeld in de Bijzondere Veilingvoorwaarden,
komt het risico van de betreffende huurovereenkomst desalniettemin voor rekening van de Koper
en aanvaardt de Koper het Registergoed onder gestanddoening van de betreffende
huurovereenkomst, onverminderd de eventuele mogelijkheid voor de Koper om de betreffende
huurovereenkomst te vernietigen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.''
De Koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de Levering
blijkt te bevinden.
Aan Schuldeiseres is het onduidelijk of er personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van
het Registergoed. Het Registergoed bestaat uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het
Burgerlijk Wetboek. Een verzoekschrift als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek is ingediend bij
de Rechtbank.
Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Noord-Nederland wordt verleend, is de Verkoopster bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel
3:264 Burgerlijk Wetboek.
Zodra de beschikking is afgegeven, zal dit worden gepubliceerd op de site van www.bva-auctions.com
en/of www.veilingnotaris.nl.
Gelet op het bovenstaande is lid 6 van artikel 24 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
''6. Indien en voor zover het een verkoop betreft van een tot bewoning bestemd Registergoed door
een hypotheekhouder, dient hij er voor zorg te dragen dat voorafgaand aan de Veiling het verlof
als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, is verleend tenzij:
- er wettelijk gegronde redenen zijn dat niet te doen; of
- het verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek, na gedaan verzoek door de
hypotheekhouder, niet is verleend.
In de Bijzondere Veilingvoorwaarden maakt de hypotheekhouder bekend of hij, indien bedoeld
verlof is of wordt verleend, het huurbeding zelf inroept of de uitoefening daarvan overlaat aan de
Koper.
Voorafgaand aan de Veiling verstrekt Verkoopster hierover nadere informatie.''
De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de
Koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de Koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de Koper om op
zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor Kopers
bevoegdheid tot ontruiming.
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces
verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de Koper.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat,
gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag
volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoopster al dan niet mocht
hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat
de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder
wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht / waarborgsom
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk twintig juni tweeduizend drieëntwintig bij de
notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten
als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen
na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens
artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoopster
schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de
daarvoor gestelde termijnen.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare
verkoop tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bieders
dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een verklaring
van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht
te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de
bijkomende kosten te kunnen betalen. Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoopster
bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Over de gestorte bedragen aan kosten en waarborgsom wordt negatieve rente berekend vanaf de dag
van ontvangst van de bedragen tot en met de dag van verrekening van de bedragen danwel tot en met
de dag van terug storting van de waarborgsom indien de levering danwel gunning geen doorgang vindt.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Na ontvangst door de notaris van een schriftelijk bod door een bieder ex artikel 547 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering, zendt de notaris een ontvangstbevestiging aan de betreffende bieder.
Indien de bieder geen ontvangstbevestiging ontvangt kan de reden daarvan zijn, dat het bod de notaris,
door welke oorzaak dan ook, niet heeft bereikt. De bieder dient voor het geval hij geen
ontvangstbevestiging ontvangt, zelf te informeren bij de notaris of zijn bod de notaris wel heeft bereikt.
Indien de bieder nalaat te informeren draagt hij zelf het risico voor het geval het bod de notaris niet of
niet tijdig heeft bereikt.
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht
te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de
Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze
inzetpremie is vóór de veiling door de notaris, in overleg met de Verkoopster en de eventuele
Directiemakelaar, vastgesteld.
De inzetpremie bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom inclusief eventuele verschuldigde
omzetbelasting. Indien de Inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen.
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 3 AVVE wordt de inzetpremie uitbetaald aan de inzetter. Indien de
Directiemakelaar de Inzetter is, en een Afmijning volgt, heeft deze Inzetter geen recht op Inzetpremie,
tenzij de Inzet is gedaan voor een ander dan de Verkoopster.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt
derhalve voor rekening van Verkoopster.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3,
lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
''3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de Bieder aan de Notaris te worden
gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring,
bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of
afslag of uit een daartoe door de Notaris op te maken akte de command, waardoor de
vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft
uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De Verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de
Verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor
zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de
vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van
dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding
van de vertegenwoordigde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen die op de Koper rusten. Indien de Bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim
is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor
zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt
en hem kwijting wordt verleend.
Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de
rechten die de Bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden.''
Artikel 11. Begrippen en voorwaarden in verband met internetbieden
11.1 De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de
website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
11.2. Aanvulling begrippen
In deze Bijzondere Veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de Veiling
van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
2. Handleiding:
de handleiding “Online bieden bij een openbare verkoop” vermeld op Openbareverkoop.nl.
3. Notaris:
de notaris die is gevolmachtigd uitvoering te geven aan de openbare verkoop.
4. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke Website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke een Bod
via internet kan worden uitgebracht.
5. Registratie:
het geheel van de voorgeschreven handelingen vermeldt in de handleiding “Online bieden bij
een openbare verkoop”, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via
Openbareverkoop.nl wil bieden.
6. Registratienotaris:
een in Nederland werkzame notaris die de identiteit van Deelnemer vaststelt en gegevens
van Deelnemer registreert. Een lijst van Registratienotarissen is opgenomen op de
Website(s).
11.3 Aanvulling voorwaarden
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de Veiling door een Deelnemer via internet worden
geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet
aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de in de Handleiding
voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald
door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen de Notaris hebben bereikt,
alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de
Veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
3. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet
gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om
mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede
storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de
Deelnemer.
4. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag,
dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden
uitgebracht.
5. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch
geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
6. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt
of gedrukt.
7. De Deelnemer die tijdens de Veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient
gedurende het verdere verloop van de Veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn
en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op
diens registratieverklaring. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van
de Veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader
van de Veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer
noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de
Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
8. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht
tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een
rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot
vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door
de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere Veilingvoorwaarden is uitgesloten. Van een en
ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken. Indien met inachtneming van het
vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als
vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of
personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij
het Bod heeft uitgebracht namens een of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
9. De in lid 8 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap
hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning.
Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of
personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt
hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering
aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële
verklaring van betaling te blijken.
10. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals omschreven, verleent de
Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde
rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 8, tevens volmacht aan ieder van
de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van
de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het
proces-verbaal van Veiling en in en bij het proces-verbaal van Veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van Veiling (te) vermelde(n) waarnemingen
van de Notaris ter zake van de Veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van Veiling
ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De
gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een
ander in zijn plaats kan stellen.
Artikel 12. Afmijnen zonder afroepen
Indien de veilingorganisatie daartoe tijdens de veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op
artikel 3 lid 3 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''mijn'' ook
plaatsvinden zonder afroeping door de afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop
kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de notaris zichtbaar is op een scherm in de
veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen
op het scherm, geldt als afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de notaris zichtbaar
was.
Artikel 13. Legitimatieplicht en gegoedheid
1. Lid 1 van artikel 14 van de AVVE vervalt en wordt vervangen door:
De Bieder, de Koper, de vertegenwoordigde en alle anderen die aan de biedingen deelnemen, niet
zijnde NVM-makelaar, lid van de MVA, zijn verplicht zich desgevraagd tegenover de Notaris te
legitimeren en - indien de Bieder/Koper een rechtspersoon is - aan de Notaris over te leggen een
recent uittreksel uit het handelsregister, vermeldende de juiste naam van de rechtspersoon
alsmede de bevoegdheid van degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt, alsmede al die
informatie te verstrekken die nodig is of zal zijn:
(i) om te kunnen nagaan of de desbetreffende persoon in staat is tot nakoming van al zijn
betalingsverplichtingen uit hoofde van de reeds gesloten of nog te sluiten koopovereenkomst
met betrekking tot het Registergoed (“de gegoedheid”); en
(ii) om op verzoek van de Verkoopster na te gaan of er (wettelijke) bezwaren zijn tegen verkoop
en/of Levering van het Registergoed aan de desbetreffende persoon. Iedere Bieder, de Koper
en vertegenwoordigde verleent toestemming aan de Notaris die informatie te delen met de
Verkoopster.
2. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 2 toegevoegd:
Bij het ontbreken van de in lid 2 sub i bedoelde informatie wordt de Bieder niet gegoed bevonden,
tenzij:
- hetzij de bieder een NVM-makelaar, lid van de MVA, in zijn plaats bereid vindt als Bieder op
te treden;
- hetzij de Verkoopster of de Directiemakelaar aan de Notaris verklaart met deze Bieder
genoegen te nemen.
3. De leden 2 en 3 worden vernummerd naar respectievelijk 3 en 4.
4. Aan artikel 14 wordt in een nieuw lid 5 toegevoegd:
Wordt een Bieder op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde niet gegoed bevonden dan wordt
het Registergoed opnieuw in Inzet casu quo in Afslag gebracht.
Op grond van artikel 14 AVVE dienen bieders, Kopers en vertegenwoordigden zich bij de openbare
verkoop tegenover de Notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
Bieders dienen hun financiële gegoedheid tijdens de openbare verkoop kunnen aantonen door een
verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het
financieel toezicht te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen
beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
5. Voor bepaalde met name genoemde Kopers heeft Verkoopster bepaald dat zij deze verklaring van
gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: ''Vereniging van Eigenaars
Nassaulaan-I'', gevestigd te Emmen, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig
verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij
afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers
(destijds te Assen) op tien januari negentienhonderdtweeënnegentig in register Hypotheken 4, in
deel 4919 nummer 4, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in
appartementsrechten op zes oktober tweeduizend verleden voor mr. H. Groenwold, destijds
notaris te Emmen, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers (destijds te Assen) op negen oktober tweeduizend in register Hypotheken 4,
in deel 7353, nummer 46.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de
servicekosten/bijdrage reservefonds zeshonderdvierenvijftig euro en drieëntachtig cent (€ 654,83) per
maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor
rekening van de koper en bedragen tot en met eenendertig mei tweeduizend drieëntwintig achtduizend
tweehonderddrieënveertig euro en drieënzeventig cent (€ 8.243,73) euro.
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: tienduizend vierhonderdeenentachtig euro en zesendertig
cent (€ 10.481,36).
Artikel 15. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere
verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde
akte tot levering, waarin staat vermeld:
“reglementen van splitsing
Op het verkochte zijn van toepassing het
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten,
zoals vastgelegd bij akte op zes oktober tweeduizend voor meester Hendrik Groenwold, notaris,
gevestigd te Emmen, verleden, ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de
Openbare Registers te Assen op negen oktober tweeduizend twee in deel 7353 nummer 46
(voorzover daarvan bij het na te melden Bijzonder Reglement niet is afgeweken, en het
Bijzonder Reglement,
als vastgelegd bij voormelde akte van splitsing,
in welke akte woordelijk staat vermeld:
'' oprichting vereniging van eigenaars; vaststelling splitsingsreglement-
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens:
- bij deze vast te stellen het reglement als bedoeld in artikel 5:111 sub d van het Burgerlijk
Wetboek, welk reglement is vastgesteld op basis van het
* modelreglement bij splitsing in appartementsrechten
vastgesteld door de Koninklijke Notariële Broederschap (thans: Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie) bij akte op twee januari negentienhonderd tweeennegentig
verleden voor een waarnemer van Meester J. W. Klinkenberg. Destijds notaris te
Rotterdam,
ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te
Assen op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in deel 4919 nummer 4,
welk modelreglement, hierna aan te duiden met:
''Modelreglement'', voor zover bij het na te melden ''Bijzonder Reglement'' niet
gewijzigd of aangevuld, bij deze uitdrukkelijk van toepassing is verklaard:
- in verband met voormelde splitsing bij deze op te richten de vereniging van eigenaars
als bedoeld in artikel 5:112 lid l sub e van het Burgerlijk Wetboek, welke vereniging de
naam draagt:
''Vereniging van eigenaars Nassaulaan-I''
en welke vereniging haar zetel heeft in de gemeente Emmen;
in de vergadering van de vereniging van eigenaars kan in totaal een aantal van
honderd twee en zeventig (l 72) stemmen
worden uitgebracht en wel voor de appartementsrechten, aangeduid met de indices l tot
en met 10 elk zestien (16) stemmen en voor de appartementsrechten,aangeduid met de
indices 11 tot en met 22 elk één (l) stem:
- de vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeeïischappelijke belangen van
de eigenaars van de voormelde appartementsrechten;
- het bijzonder reglement luidt als volgt:
Bijzonder Reglement
artikel 1
(zie artikel 2 lid l modelreglement)
aandelen die door de splitsing ontstaan en aandelen in de verplichting tot het
bijdragen in de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke
eigenaars zijn
a. 1. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
1, is in de gemeenschap gerechtigd voor het honderd twee en negentig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (192/2327) gedeelte.
2. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
2 , is in de gemeenschap gerechtigd voor het tweehonderd tien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (210/2327) gedeelte,
3. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
3, is in de gemeenschap gerechtigd voor het honderd negen en zeventig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (179/2327) gedeelte.
4. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
4, is in de gemeenschap gerechtigd voor het honderd zeven en zeventig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (177/2327) gedeelte.
5. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
5, is in de gemeenschap gerechtigd voor het tweehonderd vijf/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (205/2327) gedeelte.
6. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
6, is in de gemeenschap gerechtigd voor het honderd zeven en zestig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (167/2327) gedeelte.
7. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
7, is in de gemeenschap gerechtigd voor het honderd negen en zeventig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (179/23237) gedeelte.
8. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
8, is in de gemeenschap gerechtigd voor het tweehonderd zes/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (206/2327) gedeelte.
9. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
9, is in de gemeenschap gerechtigd voor het honderd zes en zestig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (166/2327) gedeelte.
10. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
10, is in de gemeenschap gerechtigd voor het vierhonderd vijf en tachtig/twee
duizend driehonderd zeven en twintig (485/2327) gedeelte.
11. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
11 is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
12. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
12, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
13. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
13, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
14. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
14, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
15. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
15, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
16. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
16, is in de gemeenschap gerechtigd voor het vijftien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (15/2327) gedeelte.
17. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
17, is in de gemeenschap gerechtigd voor het vijftien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (15/2327) gedeelte.
18. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
18, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
19. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
19, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
20. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
20, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
21, De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
21, is in de gemeenschap gerechtigd voor het dertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (13/2327) gedeelte.
22. De eigenaar van het appartementsrecht, aangeduid met appartementsindex
22, is in de gemeenschap gerechtigd voor het veertien/twee duizend
driehonderd zeven en twintig (14/2327) gedeelte.
b. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid van dit artikel vermelde breukdelen
gerechtigd tot de gemeenschappelijke baten van de vereniging.
c. De eigenaars zijn verplicht bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening
van de gezamenlijke eigenaars zijn, met dien verstande dat met betrekking tot de
verschuldigde premie van de opstal- en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
door de eigenaars zal worden bijgedragen in de verhouding van de
verzekerde waarde/verzekerde sommen terzake van elk appartementsrecht.
Het advies van assuradeuren en/of een onpartijdig taxatiebureau is dienaangaande
bindend.
De uitkering van verzekeringspenningen zal eveneens conform vorenbedoeld
advies plaatsvinden.
artikel 2
(zie artikel 2 lid 3 modelreglement)
Schulden en kosten voor rekening van de gezamenlijke eigenaars
De eigenaars zijn verplicht bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening van
de gezamenlijke eigenaren komen, voor de breukdelen als vermeld in artikel 1 van dit
reglement.
artikel 3
(zie artikel 4 modelreglement)
jaarlijkse exploitatierekening, begroting en te storten bijdragen
1. Na afloop van elk boekjaar, dat loopt van één januari tot en met eenendertig
december, met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt van heden tot en met
eenendertig december tweeduizendéén, wordt door het bestuurt een
exploitatierekening over dat boekjaar opgesteld en ter vaststelling aan de jaarlijkse
vergadering voorgelegd.
Deze exploitatierekening omvat de ontvangsten, waaronder tevens vallen de
voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 5 tweede lid van het modelreglement,
alsmede de schulden en kosten over dat boekjaar, waaronder begrepen een naar
tijdsduur evenredig gedeelte van de te begroten kosten verbonden aan het
periodiek schilderwerk en de noodzakelijke vernieuwingen – zo tot vorming van een
reservefonds als bedoeld in artikel 27 eerste lid van het modelreglement is besloten
– een telkenjare in de vergadering vast te stellen bedrag ten behoeve van een
zodanig reservefonds en het onderhoudsfonds.
2. Op grond van de vastgestelde exploitatierekening worden de definitieve bijdragen
van de eigenaars door het bestuur, met inachtneming van de verhouding als
bedoeld in artikel 1 sub c betreffende schulden en kosten, niet-zijnde
verzekeringspremies, vastgesteld.
3. Indien over enig boekjaar de voorschotbijdragen, als bedoeld in artikel 5 tweede lid
van het modelreglement, de definitieve bijdragen te boven gaan, zal het verschil
aan het reservefonds worden toegevoegd, tenzij de vergadering anders besluit.
4. Indien over enig boekjaar de definitieve bijdragen de voorschotbijdragen te boven
gaan, moeten de eigenaars dit tekort binnen een maand na de vaststelling van de
exploitatierekening aanzuiveren.
artikel 4
1. Van de gezamenlijke schulden en kosten, waaronder begrepen een naar tijdsduur
evenredig gedeelte van de begrote kosten als bedoeld in artikel 3 eerste lid, wordt
jaarlijks door het bestuur een begroting ontworpen en aan de jaarlijkse vergadering
voorgelegd.
Deze vergadering stelt de begroting vast.
2. Bij het vaststellen van de begroting bepaalt de vergadering tevens het bedrag, dat
bij wijze van voorschotbijdrage door de eigenaar verschuldigd is, alsmede het
aandeel van iedere eigenaar daarin, vastgesteld met inachtneming van de
verhouding als is bepaald in artikel 1 sub c betreffende schulden en kosten nietzijnde
verzekeringspremies.
De eigenaars zijn verplicht met ingang van een door het bestuur te bepalen datum
bij vooruitbetaling per kwartaal voor een/vierde (1/4) van het bedoelde aandeel aan
de vereniging te voldoen.
3. De in artikel 3 van het modelreglement bedoelde schulden en kosten, betrekking
hebbende op de in artikel 8 leden 1 en 2 vermelde gemeenschappelijke gedeelten
en gemeenschappelijke zaken zullen worden bestreden uit speciaal daartoe te
vormen fondsen, gebaseerd op de overweging bij de vennootschap dat zulks
wenselijk wordt geacht in het belang van de instandhouding van het totale complex
met toebehoren.
artikel 5
1. Indien een eigenaar het ingevolge artikel 3 en/of artikel 4 door hem aan de
vereniging verschuldigde bedrag niet binnen een maand, nadat het bedrag
opeisbaar is geworden, aan de vereniging heeft voldaan, is hij hierover van de
datum van opeisbaarheid af een rente verschuldigd, berekend op basis van de
wettelijke rente ten tijde van de dag van opeisbaarheid verhoogd met twee punten,
met een minimum van honderd gulden (f. 100,--) of zoveel meer als de vergadering
telkenjare vaststelt.
Het bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen.
Naast het bovenstaande komen bij een incasso en/of gerechtsprocedures de
hieraan verbonden kosten, waaronder de kosten in- en buiten rechte, voor rekening
van de nalatige eigenaar.
2. Indien een eigenaar het bedrag van zijn definitieve bijdrage(n) niet binnen zes
maanden na verloop van de termijn als bedoeld in artikel 3 vierde lid heeft voldaan,
wordt zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars in de verhouding als
bepaald in artikel 1 sub c betreffende schulden en kosten, niet zijnde
verzekeringspremies, ongeacht de maatregelen die jegens de nalatige eigenaar
kunnen worden genomen en onverminderd het recht van verhaal van de andere
eigenaas op eerstgenoemde.
3. Een eigenaar is verplicht alle door de vereniging gemaakte kosten, die van
rechtskundige bijstand daaronder begrepen, voor het verhalen van het door die
eigenaar aan de vereniging verschuldigde, zowel in als buiten rechte, aan de
vereniging te vergoeden.
artikel 6
1. Voor het geval een appartementsrecht behoort tot een gemeenschap, zijn de
deelgenoten hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die uit de
gerechtigdheid tot dat appartementsrecht voortvloeien.
2. Het is de eigenaar van een appartementsrecht niet toegestaan zijn
appartementrecht onder te splitsen. De parkeerplaatsen en de bergingen,
behorende bij de appartementsrechten met indices 1 tot en met 10, zullen niet
afzonderlijk van de woning kunnen worden verkocht of anderszins vervreemd
(waaronder begrepen de vestiging van beperkte rechten daarop).
De uit dit lid voortvloeiende verplichtingen zullen voorzover nodig en mogelijk als
kwalitatieve verplichtingen gelden en zullen van rechtswege overgaan op
opvolgende verkrijgers onder algemene en bijzondere titel en op degenen die een
beperkt of persoonlijk recht tot gebruik krijgen.
artikel 7
(zie artikel 8 lid 4 modelreglement)
1. De eigenaars verbinden zich de uit hoofde van de verzekeringsovereenkomsten
als bedoeld in de eerste zin van het eerste lid uit te keren schadepenningen, indien
deze een bedrag van tienduizend gulden (f. 10,000,--) te boven gaan, te den
plaatsen op een voor de financiering van het herstel van de schade krachtens
besluit van de vergadering door het bestuur te openen afzonderlijke bankrekening
ten name van de vereniging, die de op deze rekening gestorte gelden zal houden
voor de eigenaars;
ten aanzien van de op deze rekening te storten gelden is artikel 32 lid 3 tot en 5
van het modelreglement van (overeenkomstige) toepassing, met dien verstande
dat de gelden steeds bestemd moeten blijven voor het herstel of de wederopbouw,
onverminderd artikel 5:136 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek.
In geval van toepassing van het bepaalde in laatstgenoemd artikel zal, indien een
eigenaar zich heeft schuldig gemaakt aan een daad of verzuim, welke krachtens
de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid
van de verzekeraar tot uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben,
de uitkering van het aandeel van de desbetreffende eigenaar dienen te geschieden
aan de verzekeraar.
2. Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomsten als
bedoeld in de eerste zin van het eerste lid de volgende clausule bevatten:
“Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw gesplitst is in
appartementsrechten, gelden de volgende aanvullende voorwaarden.
Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of de
verzekeringsvoorwaarden gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van
ondergetekende(n) tot uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben,
laat de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet.
Niettemin zullen de ondergetekende(n) in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij
voor de uitkering de wens daartoe te kennen hebben gegeven, een aandeel in de
schadepenningen overeenkomende met het aandeel waarin de desbetreffende
eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te vorderen.
Ingeval van toepassing van artikel 5:316 vierden lid van het Burgerlijk Wetboek zal
de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar
geschieden aan de ondergetekende(n).
Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van tweeduizend vijfhonderd gulden
(f. 2.500,--) te boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering
van eigenaars, zulks blijkende uit een door de voorzitter gewaarmerkt afschrift van
de notulen der vergadering.
Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zullen (zal)
ondergetekende(n) tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten.”
artikel 8
(zie artikel 9 modelreglement juncto artikel 3 modelreglement)
Gebruik, beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de
gemeenschappelijke zaken.
Tot de gemeenschappelijk gedeelten en zaken worden niet gerekend:
a. de in ieder appartement aanwezige centrale verwarmingsinstallatie met
toebehoren; de schulden en kosten verbonden aan gebruik, onderhoud, herstel en
vernieuwing hiervan komen voor rekening van de eigenaar van het betreffende
appartement;
b. de liftinstallatie met toebehoren, alsmede het trappenhuis met toebehoren
(waaronder onder meer begrepen het beltableau met deuropener en videoinstallatie);
de schulden en kosten van gebruik, onderhoud, herstel en vernieuwing
hiervan komen voor rekening van de eigenaars van de appartementen met de
indices 1 tot en met 10, ieder voor een/tiende gedeelte;
c. de (overige) gemeenschappelijke zaken en gedeelten die uitsluitend dienstbaar zijn
aan één eigenaar of aan een bepaalde groep van eigenaars; de schulden en kosten
verbonden aan gebruik, onderhoud, herstel en vernieuwing hiervan komen voor
rekening van de betreffende eigenaar of de betreffende groep eigenaars, in het
laatste geval overeenkomstig een breuk waarvan de teller gelijk is aan die van de
breukdelen van de betreffende appartementsrechten als vastgesteld in artikel 1
(behoudens het hierna vermelde ten aanzien van de parkeerplaatsen behorende
bij de indices 1 tot en met 10), en waarvan de noemer gelijk is aan de som van de
betreffende tellers. In dit verband worden voor wat de omslag van de schulden en
kosten uitsluitend verbonden aan gebruik, onderhoud, herstel en vernieuwing van
de parkeerplaatsen de tellers van de parkeerplaatsen, behorende tot de indices 1
tot en met 10 gesteld op:
* de parkeerplaats behorend tot index 1 (16);
* de parkeerplaats behorend tot index 2 (15);
* de parkeerplaats behorend tot index 3 (13);
* de parkeerplaats behorend tot index 4 (13);
* de parkeerplaats behorend tot index 5 (15);
* de parkeerplaats behorend tot index 6 (13);
* de parkeerplaats behorend tot index 7 (13);
* de parkeerplaats behorend tot index 8 (13);
* de parkeerplaats behorend tot index 9 (13);
* de parkeerplaats behorend tot index 10 (14);
Wel gemeenschappelijke kosten.
De schulden en kosten van gebruik, onderhoud, herstel en vernieuwing van de
hellingbaan naar de kelder komen voor rekening van de gezamenlijke eigenaren, voor
de breukdelen als vermeld in artikel 1 van dit reglement.
artikel 9
(zie artikel 17 modelreglement)
De bestemming van ieder appartementsrecht is die van woning, berging en
parkeerplaats, een en ander als feitelijk kenbaar en als nader op voormeld plan
aangegeven.
overtredingen
artikel 10
(zie artikel 29 lid 2 modelreglement)
1. Indien de betrokkene geen gevolg geeft aan de waarschuwing kan de vergadering
hem een boete opleggen van een bedrag gelijk aan tienmaal de laatste voor
betrokkene vastgestelde voorschotbijdrage, voor elke overtreding, onverminderd
de gehoudenheid van de overtreder tot schadevergoeding, zo daartoe termen
aanwezig zijn en onverminderd de andere maatregelen, welke de vergadering kan
nemen krachtens de wet of het reglement.
2. Het vorenstaande geldt niet, indien een eigenaar zijn financiële verplichting jegens
de vereniging of jegens de gezamenlijke eigenaars niet of niet tijdig nakomt.
Hiervoor wordt verwezen naar artikel 6 modelreglement.
artikel 11
Oprichting en vaststelling van de staturen van de vereniging van eigenaars
(zie artikel 30 tot en met artikel 44 modelreglement)
1. Als in de aanhef dezer akte vermeld is opgericht de in artikel 30 lid 1
modelreglement bedoelde vereniging genaamd:
“ Vereniging van eigenaars Nassaulaan-I.”
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Emmen.
3. In de vergadering van de vereniging van eigenaars kan in totaal een aantal van
honderd twee en zeventig (172) stemmen
Worden uitgebracht en wel als volgt:
a. voor de appartementsrechten, aangeduid met indices 1 tot en met 10, elk
zestien (16) stemmen;
b. voor de appartementsrechten, aangeduid met indices 11 tot en met 22, elk
één (1) stem.
In aangelegenheden, zuiver de woningen en bergingen behorende tot de
appartementsrechten, aangeduid met indices 1 tot en met 10 betreffende, hebben
de eigenaren van de appartementsrechten, aangeduid met de indices 11 tot en met
22 geen stemrecht.
4. Blanco stremmen zijn slechts van betekenis ter bepaling van het quorum: zij tellen
derhalve enkel mede indien met unanimiteit van stemmen of met versterkte
meerderheid dient te worden gestemd.
5. Het bestuur kan geen onderhoudswerkzaamheden opdragen waarvan de kosten
een/tiende gedeelte van de laatste jaarbegroting te boven, gaan, tenzij het bestuur
daartoe vooraf door de vergadering is gemachtigd.
6. Tot het aangaan van overeenkomsten, waaruit regelmatig terugkerende
verplichtingen, die zich over een langere periode dan één jaar uitstrekken, het
onderhoud, kan slechts door de vergadering worden besloten met inachtneming ,
met uitzondering van de contracten die betrekking hebben op het onderhoud, kan
slechts door de vergadering worden besloten met inachtneming van het bepaalde
in artikel 38 lid 5 modelreglement (en waarbij artikel 38 lid 6 modelreglement buiten
toepassing blijft).
artikel 12
Bindend advies; arbitrage
In de gevallen, waarin het Modelreglement dan wel dit Bijzonder Reglement spreekt van
een volstrekte of versterkte meerderheid en partijen geen overeenstemming bereiken,
alsook ten aanzien van datgene waarin terzake voorschreven het Modelreglement noch
het Bijzonder Reglement niet mochten blijken te voorzien, alsmede bij staking van de
stemmen:
a. Zullen partijen, indien daaromtrent tussen hen overeenstemming bestaat, zich
wenden tot een door hen aan te wijzen derde en aan deze verzoekenzijn advies
daaromtrent uit te brengen als goede man naar billijkheid afwegend de belangen
van partijen en met aanwijzing van diegene hunner die de kosten van het uit te
brengen advies zal moeten dragen, terwijl voorts terzake zal gelden;
1. Het uitgebrachte advies zal voor partijen bindend zijn, ook als het uitbrengen
daarvan door slechts één hunner werd gevraagd;
2 .De kosten zullen overeenkomstig het advies moeten worden betaald;
3. Aan de adviseur zal worden opgedragen het advies binnen twee maanden na
zijn benoeming schriftelijk uit te brengen in duplo en aan ieder van de partijen
een exemplaar, door hem ondertekend, te doen toekomen; dan wel
b. Zullen partijen een en ander met uitsluiting van de gewone rechtelijke macht ter
beslissing onderwerpen aan drie scheidslieden en wel alsvolgt:
1. de drie scheidslieden zullen door partijen in onderling overleg worden
benoemd;
2. indien partijen hieromtrent niet binnen drie weken, nadat een geschil ontstaan
is, tot overeenstemming kunnen komen, zullen de scheidslieden worden
benoemd door de Arrondissementsrechtbank te Assen, ten verzoeke van de
meest gerede partij;
3. de scheidslieden zullen rechtspreken als goede mannen naar billijkheid
afwegend de belangen van partijen en in het hoogste ressort;
4. partijen verklaren reeds nu voor alsdan afstand te doen van het recht van
hoger beroep van de door gemelde rechtbank te wijzen beslissing, indien
deze de gevraagde benoeming inhoudt;
5 .door de onderhavige arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid
van partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de
president van de rechtbank in kort geding en om over te gaan tot het nemen
van conservatoire gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand
te houden;
6. de partij die conservatoire maatregelen heeft genomen, is gehouden zich
binnen veertien dagen na de aanvang daarvan tot de
Arrondissementsrechtbank te Assen te wenden tot de benoeming van
scheidslieden, tenzij partijen daarover voor die tijd tot overeenstemming
mochten zijn gekomen, zulks op straffe van verval der conservatoire
maatregelen;
7 .in de arbitrale procedure is een gedaagde partij tot reconventioneel optreden
bevoegd;
8. de procesorde wordt door de arbiters geregeld;
9. de scheidsmannen zullen uitspraak moeten doen binnen vier maanden na de
dag, waarop zij hun benoeming hebben aanvaard, doch zijn bevoegd zonodig
hun last te verlengen;
10. de arbiters zullen hun uitspraak ook in de vorm van een bindend advies mogen
geven;
11. de in ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten der
arbitrage, waaronder begrepen zijn het honorarium en d verschotten van de
scheidsmannen en van de eventuele rechtskundige raadsman van de
winnende partij;
de scheidsmannen zijn bevoegd deze kosten geheel of gedeeltelijk te
compenseren, indien beide partijen ten dele in het ongelijk worden gesteld;
onder verschotten zijn mede begrepen de kosten van getuigen en
deskundigen;
12. de scheidsmannen zijn bevoegd ter dekking van hun honorarium en
verschotten een voorschot te verlangen, waarvan ieder der partijen de helft
moet voldoen en dat na afloop van het geschil zal worden verrekend op de
voet van het bepaalde onder 11.
artikel 13
annex I modelreglement/aanvulling modelreglement/overgangsbepalingen
1. Het gestelde in Annex I, behorende bij voormeld Modelreglement bij splitsing
in appartementsrechten is ten deze niet van toepassing.
2. Als afwijking op voormeld Modelreglement bij splitsing in appartemensrechten
geldt het volgende:
Op pagina 15, artikel 28 lid 3, dient in plaats van de woorden:
“voor de extra voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 38 zesde lid” te
worden gelezen:
“voor de extra voorschotbijdragen als bedoeld in artikel 38 zevende lid”.
3. a. De vergadering van eigenaars en het bestuur kunnen, voorzover aan
dezen het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en
gemeenschappelijke zaken is opgedragen,
geen beslissingen nemen of overeenkomsten aangaan waaruit
verplichtingen voortvloeien die zich uitstrekken over een langere periode
dan een jaar na de algemene oplevering van het gebouw, behoudens
het hierna sub b bepaalde.
b .De sub a bedoelde overeenkomsten mogen wel worden aangegaan in
die gevallen waarin bedoelde verplichtingen noodzakelijkerwijze voor
een langere periode moeten gelden dan wel tenminste twee/derde van
de appartementsrechten door de vennootschap aan derden is
overgedragen.
te vestigen erfdienstbaarheden
De comparant verklaarde verder nog dat bij overdracht door Bebru van de bij
onderhavige akte ontstane appartementsrechten de volgende erfdienstbaarheden
zullen worden gevestigd:
a. de erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van de bij onderhavige akte
ontstane appartementen en ten last van het aan de vennootschap in
eigendom toebehorende perceel kadastraal bekend gemeente Emmen sectie
C nummer 11414 om vanaf de Minister Kanstraat te komen bij de bij
onderhavige akte ontstane appartementen en vice versa;
b. de erfdienstbaarheid van weg ten laste van het perceel kadastraal bekend
gemeente Emmen sectie C nummer 11414 en het bij onderhavige akte
gesplitste perceel kadastraal bekend gemeente Emmen sectie C nummer
11413 en ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Emmen
sectie C nummer 10679,6801, 9739, 6483, 8941 (al welke percelen thans nog
eigendom van derden zijn), zulks om vanaf de Minister Kanstraat te komen bij
laatstgemelde zes percelen en vice versa, zulks onder de opschortende
voorwaarde dat Bebru, of door Bebru bij notariële akte aan te wijzen derden,
eigenaar wordt/worden van één of meer van deze percelen.
Ter zake van voormelde erfdienstbaarheden van weg zullen de volgende
bepalingen gelden:
1. de weg over het perceel C 11414 zal te allen tijde door de eigenaar van het
dienend erf mogen worden verlegd;
2. de weg ten laste van het perceel C 11413 loopt via de parkeergarage in de
kelder van het bij onderhavige akte gesplitste appartementencomplex; het
tracé zal door Bebru of door Bebru bij notariële akte aan te wijzen derden
worden bepaald;
3. de wegen zullen voor de gerechtigden te allen tijde vrij doorgankelijk moeten
zijn; het is niet toegestaan om op deze wegen te parkeren.”
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoopster aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen
door Verkoopster ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor
deze te worden aangenomen.
Artikel 16. Energielabel
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie
gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest
van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit
Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle
(eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als
bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te
dragen.
Artikel 17. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt
te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het
Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke
beperkingenregistratie.
Artikel 18. Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen
verwezen naar:
(a) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan “Emmen, Centum-Oost” van de gemeente
Emmen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) het rapport van het Bodemloket de dato zes februari tweeduizend drieëntwintig, waarvan een
kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(c) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming
van het Registergoed is: woning, berging en parkeerplaats.
Artikel 19. Opkoopbescherming
1. Koper is bekend met de gewijzigde Huisvestingswet die op een januari tweeduizend tweeëntwintig
in werking is getreden, waaraan een tijdelijke regeling, te weten: opkoopbescherming is
toegevoegd.
2. Deze regeling geeft gemeenten de bevoegdheid om een opkoopbescherming in te voeren in de
vorm van een verbod een woonruimte zonder vergunning in gebruik te geven (verhuren).
Bij de invoering van de opkoopbescherming in de lokale huisvestingsverordening moet de
betreffende gemeente:
(i) het gebied aanwijzen en
(ii) de categorie woonruimten omschrijven waarvoor de opkoopbescherming zal gaan gelden.
Vanaf het moment dat de opkoopbescherming in de lokale huisvestingsverordening is vastgelegd,
is het verboden om zonder vergunning: een woonruimte die:
(iii) valt binnen de door de gemeente aanwezen categorie en
(iv) gelegen is binnen het door de gemeente aangewezen gebied, gedurende een periode van
vier (4) jaar (ingaande op de datum waarop de woonruimte in eigendom wordt verkregen), in
gebruik te geven aan derden.
3. De gemeente Emmen heeft momenteel ten aanzien van woningen in de gemeente Emmen geen
opkoopbescherming in haar huisvestigingsverordening opgenomen.
4. Derhalve is deze regeling momenteel niet van toepassing op het Registergoed.
5. Voor het geval dat het Registergoed op het moment van de veiling casu quo levering onder de
regeling opkoopbescherming valt, zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van
een dergelijke regeling en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. De koper is volledig bekend
met het bovenvermelde in artikel 19 en stemt met het doen van een bieding expliciet in met het
vorenstaande en accepteert de (juridische) gevolgen daarvan.
Artikel 20. Aanvaarding ''As is, where is''
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe,
waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke
toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het
Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele
aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en
aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed
mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 21. Uitdrukkelijke aanvaarding lasten en beperkingen
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en
beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als
bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te
aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven
in vorengenoemde openbare registers.
Artikel 22. Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de koopsom t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 15.763,00 (per 17‑05‑2023 om 15:17 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17‑05‑2023 om 15:17 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Dossiernummer: 46027
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

Notaris: mr. I.M.B. Balvert I Behandelaar: Dhr. T. Bos 085 081 08 92 /
Jozef Israëlskade 48
1072 SB AMSTERDAM
T: 085 081 08 10

Inzetpremie

1% van de koopsom t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 4 juni 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-06-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.