West Kinderdijk 24, ALBLASSERDAM

Attentie

Dit betreft een Internet-only Timed veiling, bekijk Informatie/wijzevanveilen

Omschrijving

1. een perceel grond met opstallen, werken en verder toebehoren, plaatselijk bekend
te 2953 XW Alblasserdam, West Kinderdijk 24-120, kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie A nummer 8739, groot ongeveer zestien are en vijftien centiare (16 a en 15 ca), waarin een voorlopige grens en oppervlakte zijn toegekend bij het splitsingsverzoek met ordernummer 6119694,
2. een perceel grond en water, plaatselijk bekend te 2953 XW Alblasserdam, West Kinderdijk 24-120, kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie A nummer 8737, groot ongeveer twaalf are en éénentwintig centiare (12 a en 21 ca), waarin een voorlopige grens en oppervlakte zijn toegekend bij het splitsingsverzoek met ordernummer 6119694.

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Perceel grond met opstal(len)
Gebruik
Onbekend
Bouwjaar
0
Oppervlakte wonen
0 m2
Inhoud
0 m3
Aantal kamers
0
Kadastrale omschrijving
1. kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie A nummer 8739, groot ongeveer zestien are en vijftien centiare (16 a en 15 ca), waarin een voorlopige grens en oppervlakte zijn toegekend bij het splitsingsverzoek met ordernummer 6119694, 2. kadastraal bekend gemeente Alblasserdam, sectie A nummer 8737, groot ongeveer twaalf are en éénentwintig centiare (12 a en 21 ca), waarin een voorlopige grens en oppervlakte zijn toegekend bij het splitsingsverzoek met ordernummer 6119694.

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

De Verkoper gaat er van uit dat er thans geen herzieningstermijn loopt voor wat betreft door de eigenaar eventueel in vooraftrek genomen omzetbelasting (bij aankoop). Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed derhalve geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) voor rekening van de koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 september 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Openbareverkoop.nl en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 oktober 2020.

Info: Openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 710, in behandeling bij Demi Hansum

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

De Verkoper gaat er van uit dat er thans geen herzieningstermijn loopt voor wat betreft door de eigenaar eventueel in vooraftrek genomen omzetbelasting (bij aankoop). Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed derhalve geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, kosten internetplatform, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum. Tevens komt de inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden inzetsom) voor rekening van de koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 september 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Openbareverkoop.nl en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 oktober 2020.

Info: Openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 710, in behandeling bij Demi Hansum

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13‑08‑2020 om 16:32 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44927

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 1 september 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-09-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.