Seringenstraat 21, OOSTERHOUT NB

Omschrijving

het recht van erfpacht alsmede het daarover afhankelijke recht van opstal van het perceel grond - eigendom van Stichting Bewaarentiteit Grondvermogen I - met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 4904 CZ Oosterhout, Seringenstraat 21, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie M, nummer 2920, ter grootte van één are en eenenveertig centiare (1 a 41 ca)

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Onbekend
Oppervlakte perceel
141 m2
Kadastrale omschrijving
het recht van erfpacht alsmede het daarover afhankelijke recht van opstal van het perceel grond - eigendom van Stichting Bewaarentiteit Grondvermogen I - met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 4904 CZ Oosterhout, Seringenstraat 21, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie M, nummer 2920, ter grootte van één are en eenenveertig centiare (1 a 41 ca)

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 514 e.v. van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
op 7 september 2022 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur,
via het internetplatform van Open Koop Makelaardij B.V., handelend onder de naam Openbareverkoop.nl (www.openbareverkoop.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

het recht van erfpacht alsmede het daarover afhankelijke recht van opstal van het perceel grond - eigendom van Stichting Bewaarentiteit Grondvermogen I - met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 4904 CZ Oosterhout, Seringenstraat 21, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie M, nummer 2920, ter grootte van één are en eenenveertig centiare (1 a 41 ca)

Op het recht van erfpacht is van toepassing het bepaalde voorkomende in de akte van levering eigendom onder voorbehoud van recht van erfpacht en recht van opstal op acht augustus tweeduizend dertien verleden voor mr. A.H.G. Wilod Versprille, notaris te Veenendaak, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op twaalf augustus tweeduizend dertien in register Hypotheken 4, deel 63188, nummer 75;

Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is voortdurend;
- de erfpachtcanon is niet afgekocht. De erfpachtcanon bedraagt tweehonderd negenenveertig euro en negentien cent (€ 249,19) per maand. Bij vooruitbetaling te voldoen in maandelijkse termijnen. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
- De bloot-eigendom van de grond kan worden teruggekocht. De terugkoopsom bedraagt momenteel conform de berekening van de formule uit de erfpachtvoorwaarden per acht negentigduizend zeshonderd achtennegentig euro en achtenzestig cent (€ 92.698,68).

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.
Alle verschuldigde overdrachtsbelasting en omzetbelasting ter zake van de verkrijging van het Registergoed is voor rekening van Koper. Koper dient voor de overdrachtsbelasting rekening te houden met een kapitalisatie van de erfpachtcanon.
Aan overdrachtsbelasting casu quo omzetbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer casu quo de Wet op de Omzetbelasting 1968, of de wetten die daarvoor in de plaats komen. De overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon ad € 13.086,03 + lopende erfpachtcanonverplichting alsmede rente en kosten ad p.m.;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Open Koop Makelaardij B.V. (www.openbareverkoop.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 oktober 2022.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Veiling
Dossiernummer
45801
Wijze van veilen
Internet-only Timed
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 514 e.v. van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering)
op 7 september 2022 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur,
via het internetplatform van Open Koop Makelaardij B.V., handelend onder de naam Openbareverkoop.nl (www.openbareverkoop.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

het recht van erfpacht alsmede het daarover afhankelijke recht van opstal van het perceel grond - eigendom van Stichting Bewaarentiteit Grondvermogen I - met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 4904 CZ Oosterhout, Seringenstraat 21, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie M, nummer 2920, ter grootte van één are en eenenveertig centiare (1 a 41 ca)

Op het recht van erfpacht is van toepassing het bepaalde voorkomende in de akte van levering eigendom onder voorbehoud van recht van erfpacht en recht van opstal op acht augustus tweeduizend dertien verleden voor mr. A.H.G. Wilod Versprille, notaris te Veenendaak, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op twaalf augustus tweeduizend dertien in register Hypotheken 4, deel 63188, nummer 75;

Met betrekking tot onderhavig recht van erfpacht geldt het volgende:
- het erfpachtrecht is voortdurend;
- de erfpachtcanon is niet afgekocht. De erfpachtcanon bedraagt tweehonderd negenenveertig euro en negentien cent (€ 249,19) per maand. Bij vooruitbetaling te voldoen in maandelijkse termijnen. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.
- De bloot-eigendom van de grond kan worden teruggekocht. De terugkoopsom bedraagt momenteel conform de berekening van de formule uit de erfpachtvoorwaarden per acht negentigduizend zeshonderd achtennegentig euro en achtenzestig cent (€ 92.698,68).

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en).

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 8% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 8% toegepast.
Alle verschuldigde overdrachtsbelasting en omzetbelasting ter zake van de verkrijging van het Registergoed is voor rekening van Koper. Koper dient voor de overdrachtsbelasting rekening te houden met een kapitalisatie van de erfpachtcanon.
Aan overdrachtsbelasting casu quo omzetbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer casu quo de Wet op de Omzetbelasting 1968, of de wetten die daarvoor in de plaats komen. De overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon ad € 13.086,03 + lopende erfpachtcanonverplichting alsmede rente en kosten ad p.m.;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Open Koop Makelaardij B.V. (www.openbareverkoop.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 oktober 2022.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 5.068,00 (per 05‑08‑2022 om 09:39 uur)
incl BTW en excl OVB en kosten eventuele ontruiming (per 05‑08‑2022 om 09:39 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 05‑08‑2022 om 11:09 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling beslag
Status: Veiling
Dossiernummer: 45801
Wijze van veilen: Internet-only Timed

Notaris

J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.