Aristotelesstraat 31, ROTTERDAM

Omschrijving

Woning op de eerste woonlaag met bijbehorende bergruimte op de begane grond en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1961.
Oppervlakte conform BAG viewer: 47 m2.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1961
Oppervlakte wonen
47 m2
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente IJsselmonde, sectie C, complexaanduiding 2956-A, appartementsindex 3.

Fotogalerij

Informatie

Milieuinfo
Blijkens raadpleging van de website DCMR Milieudienst Rijnmond is er geen informatie bekend over bodemverontreiniging met betrekking tot het Registergoed. Dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van bodemverontreiniging. Voorts zijn er geen gegevens geregistreerd omtrent de aanwezigheid van ondergrondse tanks.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Vereniging van eigenaars
De VvE is actief. De bijdrage bedraagt € 639,91 per kwartaal, welke bijdrage op de eerste dag van ieder kwartaal bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Er zijn geen stookkosten inbegrepen. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Blijkens opgave van de bestuurder van de vereniging van eigenaars is een bedrag verschuldigd van € 4.293,32 per 31 december 2023. In voormeld bedrag is een eenmalige extra bijdrage € 1.509,60 begrepen. Deze eenmalige extra bijdrage is bestemd voor vervanging van een gedeelte van het dak en zal de eenmalige extra bijdrage bij de koper in de veiling in rekening worden gebracht. Koper dient rekening te houden met het voldoen van de 1e kwartaalbijdrage 2024 welke per 1 januari 2024 is verschuldigd.

Monument
Blijkens raadpleging van de website gis.rotterdam.nl is het Registergoed aangewezen als beschermd gemeentelijk monument op grond van het bepaalde in artikel 3 van de Monumentenverordening Rotterdam 2003 en staat het gebouw waarvan het Registergoed deel uitmaakt bekend onder de naam Urban Villa’s.

Fundering:
Blijkens schriftelijke mededeling van de gemeente Rotterdam, afdeling Bouwen, Wonen en toezicht zijn bij de gemeente geen andere openbare gegevens bekend over de fundering van Aristotelesstraat 31, anders dan reeds is weergegeven op de funderingskaart op de website duikinjefundering.nl. De gemeente is niet in het bezit van een funderingsonderzoeksrapport van het Registergoed, waardoor zij het funderingstype niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen. Dat wil niet zeggen dat er geen onderzoek is uitgevoerd, maar slechts dat het niet via de gemeente is uitgevoerd of middels een subsidie vanuit de gemeente. Volgens de funderingskaart van de gemeente wordt het funderingstype ingeschat op: ‘mogelijk houten palen of beton palen’.
Koper op de veiling dient rekening te houden met bovenstaande en kan koper overwegen om verder te informeren bij het gemeentelijk Stadsarchief en wellicht dat er nog bouw- en of funderingstekeningen beschikbaar zijn voor inzage.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door het Kadaster op heden is in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie het volgende bekend als beperking:
Besluit monument, Gemeentewet, betrokken bestuursorgaan Gemeente Rotterdam, datum in werking dertig mei tweeduizend zes, ingeschreven ten kantore van het Kadaster, in register Hypotheken 4 op dertig juli tweeduizend twintig in deel 78653 nummer 166.
De koper aanvaardt deze beperking door het enkele feit van bieding.
De Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie. De Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven en/of te treffen voorzieningen. Verkoper is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk ten aanzien van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven voorzieningen.

Gebruikssituatie - geen huurbeding
Voor zover aan de verkoper bekend staat alleen de eigenaar ingeschreven op het adres van het registergoed. Het is niet bekend of het registergoed thans in gebruik is bij derde personen of is verhuurd aan derde personen.
De Verkoper roept het huurbeding niet in, omdat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er geen personen krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van het bezwaarde goed op het moment van bekendmaking van de executoriale verkoop, bedoeld in artikel 516 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Koper moet daarom het Registergoed aanvaarden onder gestanddoening van eventuele lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed, zoals uitgewerkt in artikel 24 van de AVVE.

De koper wordt geacht volledig kennis te nemen van de gepubliceerde bijzondere veilingvoorwaarden en de alle informatie welke op de website bekend is gemaakt.
Koper aanvaardt alle in de bijzondere voorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen verbonden aan het registergoed, ook die welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.
Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

Mocht er tijdens de veilingprocedure nadere informatie bekend worden dan zal deze via de veilingwebsite bekend worden gemaakt.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
46230
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
Kantoor
Buren
Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Bijzondere voorwaarden

Vereniging van eigenaars
De VvE is actief. De bijdrage bedraagt € 639,91 per kwartaal, welke bijdrage op de eerste dag van ieder kwartaal bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Er zijn geen stookkosten inbegrepen. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Blijkens opgave van de bestuurder van de vereniging van eigenaars is een bedrag verschuldigd van € 4.293,32 per 31 december 2023. In voormeld bedrag is een eenmalige extra bijdrage € 1.509,60 begrepen. Deze eenmalige extra bijdrage is bestemd voor vervanging van een gedeelte van het dak en zal de eenmalige extra bijdrage bij de koper in de veiling in rekening worden gebracht. Koper dient rekening te houden met het voldoen van de 1e kwartaalbijdrage 2024 welke per 1 januari 2024 is verschuldigd.

Monument
Blijkens raadpleging van de website gis.rotterdam.nl is het Registergoed aangewezen als beschermd gemeentelijk monument op grond van het bepaalde in artikel 3 van de Monumentenverordening Rotterdam 2003 en staat het gebouw waarvan het Registergoed deel uitmaakt bekend onder de naam Urban Villa’s.

Fundering:
Blijkens schriftelijke mededeling van de gemeente Rotterdam, afdeling Bouwen, Wonen en toezicht zijn bij de gemeente geen andere openbare gegevens bekend over de fundering van Aristotelesstraat 31, anders dan reeds is weergegeven op de funderingskaart op de website duikinjefundering.nl. De gemeente is niet in het bezit van een funderingsonderzoeksrapport van het Registergoed, waardoor zij het funderingstype niet met zekerheid heeft kunnen vaststellen. Dat wil niet zeggen dat er geen onderzoek is uitgevoerd, maar slechts dat het niet via de gemeente is uitgevoerd of middels een subsidie vanuit de gemeente. Volgens de funderingskaart van de gemeente wordt het funderingstype ingeschat op: ‘mogelijk houten palen of beton palen’.
Koper op de veiling dient rekening te houden met bovenstaande en kan koper overwegen om verder te informeren bij het gemeentelijk Stadsarchief en wellicht dat er nog bouw- en of funderingstekeningen beschikbaar zijn voor inzage.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Zoals blijkt uit de informatie afgegeven door het Kadaster op heden is in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie het volgende bekend als beperking:
Besluit monument, Gemeentewet, betrokken bestuursorgaan Gemeente Rotterdam, datum in werking dertig mei tweeduizend zes, ingeschreven ten kantore van het Kadaster, in register Hypotheken 4 op dertig juli tweeduizend twintig in deel 78653 nummer 166.
De koper aanvaardt deze beperking door het enkele feit van bieding.
De Verkoper verklaart dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn, waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de verkregen informatie. De Koper wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven en/of te treffen voorzieningen. Verkoper is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk ten aanzien van eventuele van overheidswege voorgeschreven en/of nog voor te schrijven voorzieningen.

Gebruikssituatie - geen huurbeding
Voor zover aan de verkoper bekend staat alleen de eigenaar ingeschreven op het adres van het registergoed. Het is niet bekend of het registergoed thans in gebruik is bij derde personen of is verhuurd aan derde personen.
De Verkoper roept het huurbeding niet in, omdat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er geen personen krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van het bezwaarde goed op het moment van bekendmaking van de executoriale verkoop, bedoeld in artikel 516 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De Koper moet daarom het Registergoed aanvaarden onder gestanddoening van eventuele lopende huur- of gebruiksovereenkomsten betreffende het Registergoed, zoals uitgewerkt in artikel 24 van de AVVE.

De koper wordt geacht volledig kennis te nemen van de gepubliceerde bijzondere veilingvoorwaarden en de alle informatie welke op de website bekend is gemaakt.
Koper aanvaardt alle in de bijzondere voorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen verbonden aan het registergoed, ook die welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.
Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

Mocht er tijdens de veilingprocedure nadere informatie bekend worden dan zal deze via de veilingwebsite bekend worden gemaakt.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Opbrengst veiling
€ 133.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 10.400,00 (per 05‑12‑2023 om 13:00 uur)
dit bedrag is inclusief kosten VVE, doch exclusief overdrachtsbelasting en kosten ontruiming (per 09‑11‑2023 om 15:42 uur)

Veiling

Postillion Hotel Dordrecht
Rijksstraatweg 30
3316 EH Dordrecht
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 46230
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11

Inzetpremie

1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 21 november 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-11-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.