Stroveer 264, ROTTERDAM

Omschrijving

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AD, complexaanduiding 638-A appartementsindex 460, omvattende:
a. het negenentachtig/zevenduizend zevenhonderd zestiende (89/7.716e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AD, complexaanduiding 638-A, appartementsindex 4, welk appartementsrecht omvat:
1. a. het zevenduizend zevenhonderd zestien/zesenvijftigduizend tweehonderd zeventigste (7.716/56.270e) onverdeeld aandeel in het recht van erfpacht, eindigende op eenendertig maart tweeduizend vierenvijftig, van een perceel grond eigendom van de gemeente Rotterdam, gelegen te Rotterdam, aan de Hofdijk, Katshoek en Pompenburg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie AD nummers 596, 597, 598, 600, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 612, 613, 615, 616, 617 en 622 tot en met 636, tezamen groot één hectare éénenvijftig aren zeventien centiaren 1ha, 51a, 17ca), met het recht van overbouwing met de daarbij behorende steunpunten;
b. de rechten van de erfpachter op het zich op die grond bevindende gebouwencomplex, plaatselijk bekend te Rotterdam, Vriendenlaan 6 tot en met 40 (even nummers), Stroveer 5 tot en met 261 (oneven nummers) en 2 tot en met 300 (even nummers), Gravin Adèlastraat 3 tot en met 107 (oneven nummers) en 4 tot en met 174 (even nummers), Graaf Balderikstraat 3 tot en met 151 (oneven nummers) en 4 tot en met 174 (even nummers); en
2. het uitsluitend recht van gebruik van het gebouw, gelegen op de begane grond, de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde verdieping, bevattende tweeënnegentig woningen en eenhonderd zes bergingen, met toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam, Stroveer 147 tot en met 196, 202 tot en met 236, 248 tot en met 282 en 294 tot en met 298 (even nummers) en Graaf Balderikstraat 34 tot en met 86, 94 tot en met 116 en 140 tot en met 142 (even nummers);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, met een berging op de tweede verdieping, en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3032 GA Rotterdam, Stroveer 264;
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AD, complexaanduiding 638-A appartementsindex 460, omvattende:
a. het negenentachtig/zevenduizend zevenhonderd zestiende (89/7.716e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AD, complexaanduiding 638-A, appartementsindex 4, welk appartementsrecht omvat:
1. a. het zevenduizend zevenhonderd zestien/zesenvijftigduizend tweehonderd zeventigste (7.716/56.270e) onverdeeld aandeel in de bloot-eigendom, van een perceel grond, gelegen te Rotterdam, aan de Hofdijk, Katshoek en Pompenburg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie AD nummers 596, 597, 598, 600, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 612, 613, 615, 616, 617 en 622 tot en met 636, tezamen groot één hectare één en vijftig aren zeventien centiaren 1ha, 51a, 17ca), met het recht van overbouwing met de daarbij behorende steunpunten;
b. de rechten op het zich op die grond bevindende gebouwencomplex, plaatselijk bekend te Rotterdam, Vriendenlaan 6 tot en met 40 (even nummers), Stroveer 5 tot en met 261 (oneven nummers) en 2 tot en met 300 (even nummers), Gravin Adèlastraat 3 tot en met 107 (oneven nummers) en 4 tot en met 174 (even nummers), Graaf Balderikstraat 3 tot en met 151 (oneven nummers) en 4 tot en met 174 (even nummers); en
2. het uitsluitend recht van gebruik van het gebouw, gelegen op de begane grond, de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde verdieping, bevattende tweeënnegentig woningen en eenhonderd zes bergingen, met toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam, Stroveer 147 tot en met 196, 202 tot en met 236, 248 tot en met 282 en 294 tot en met 298 (even nummers) en Graaf Balderikstraat 34 tot en met 86, 94 tot en met 116 en 140 tot en met 142 (even nummers);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, met een berging op de tweede verdieping, en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3032 GA Rotterdam, Stroveer 264

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 14 december 2022 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur,
via het internetplatform van Open Koop Makelaardij B.V., handelend onder de naam Openbareverkoop.nl (www.openbareverkoop.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AD, complexaanduiding 638-A appartementsindex 460, omvattende:
a. het negenentachtig/zevenduizend zevenhonderd zestiende (89/7.716e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AD, complexaanduiding 638-A, appartementsindex 4, welk appartementsrecht omvat:
1. a. het zevenduizend zevenhonderd zestien/zesenvijftigduizend tweehonderd zeventigste (7.716/56.270e) onverdeeld aandeel in het recht van erfpacht, eindigende op eenendertig maart tweeduizend vierenvijftig, van een perceel grond eigendom van de gemeente Rotterdam, gelegen te Rotterdam, aan de Hofdijk, Katshoek en Pompenburg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie AD nummers 596, 597, 598, 600, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 612, 613, 615, 616, 617 en 622 tot en met 636, tezamen groot één hectare éénenvijftig aren zeventien centiaren 1ha, 51a, 17ca), met het recht van overbouwing met de daarbij behorende steunpunten;
b. de rechten van de erfpachter op het zich op die grond bevindende gebouwencomplex, plaatselijk bekend te Rotterdam, Vriendenlaan 6 tot en met 40 (even nummers), Stroveer 5 tot en met 261 (oneven nummers) en 2 tot en met 300 (even nummers), Gravin Adèlastraat 3 tot en met 107 (oneven nummers) en 4 tot en met 174 (even nummers), Graaf Balderikstraat 3 tot en met 151 (oneven nummers) en 4 tot en met 174 (even nummers); en
2. het uitsluitend recht van gebruik van het gebouw, gelegen op de begane grond, de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde verdieping, bevattende tweeënnegentig woningen en eenhonderd zes bergingen, met toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam, Stroveer 147 tot en met 196, 202 tot en met 236, 248 tot en met 282 en 294 tot en met 298 (even nummers) en Graaf Balderikstraat 34 tot en met 86, 94 tot en met 116 en 140 tot en met 142 (even nummers);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, met een berging op de tweede verdieping, en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3032 GA Rotterdam, Stroveer 264;
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AD, complexaanduiding 638-A appartementsindex 460, omvattende:
a. het negenentachtig/zevenduizend zevenhonderd zestiende (89/7.716e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AD, complexaanduiding 638-A, appartementsindex 4, welk appartementsrecht omvat:
1. a. het zevenduizend zevenhonderd zestien/zesenvijftigduizend tweehonderd zeventigste (7.716/56.270e) onverdeeld aandeel in de bloot-eigendom, van een perceel grond, gelegen te Rotterdam, aan de Hofdijk, Katshoek en Pompenburg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie AD nummers 596, 597, 598, 600, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 612, 613, 615, 616, 617 en 622 tot en met 636, tezamen groot één hectare één en vijftig aren zeventien centiaren 1ha, 51a, 17ca), met het recht van overbouwing met de daarbij behorende steunpunten;
b. de rechten op het zich op die grond bevindende gebouwencomplex, plaatselijk bekend te Rotterdam, Vriendenlaan 6 tot en met 40 (even nummers), Stroveer 5 tot en met 261 (oneven nummers) en 2 tot en met 300 (even nummers), Gravin Adèlastraat 3 tot en met 107 (oneven nummers) en 4 tot en met 174 (even nummers), Graaf Balderikstraat 3 tot en met 151 (oneven nummers) en 4 tot en met 174 (even nummers); en
2. het uitsluitend recht van gebruik van het gebouw, gelegen op de begane grond, de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde verdieping, bevattende tweeënnegentig woningen en eenhonderd zes bergingen, met toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam, Stroveer 147 tot en met 196, 202 tot en met 236, 248 tot en met 282 en 294 tot en met 298 (even nummers) en Graaf Balderikstraat 34 tot en met 86, 94 tot en met 116 en 140 tot en met 142 (even nummers);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, met een berging op de tweede verdieping, en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3032 GA Rotterdam, Stroveer 264

Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster
Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming
Betrokken bestuursorgaan Gemeente Rotterdam
Afkomstig uit stuk Hyp4 78650/00013 Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging)
Ingeschreven op 30-07-2020 om 09:12''.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 10,4% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 10,4% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 november 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 januari 2023.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 721, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45921
Wijze van veilen
Internet-only Timed
Veilinglocatie
Internet-only
Kantoor
RoX Legal
J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 14 december 2022 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur,
via het internetplatform van Open Koop Makelaardij B.V., handelend onder de naam Openbareverkoop.nl (www.openbareverkoop.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AD, complexaanduiding 638-A appartementsindex 460, omvattende:
a. het negenentachtig/zevenduizend zevenhonderd zestiende (89/7.716e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AD, complexaanduiding 638-A, appartementsindex 4, welk appartementsrecht omvat:
1. a. het zevenduizend zevenhonderd zestien/zesenvijftigduizend tweehonderd zeventigste (7.716/56.270e) onverdeeld aandeel in het recht van erfpacht, eindigende op eenendertig maart tweeduizend vierenvijftig, van een perceel grond eigendom van de gemeente Rotterdam, gelegen te Rotterdam, aan de Hofdijk, Katshoek en Pompenburg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie AD nummers 596, 597, 598, 600, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 612, 613, 615, 616, 617 en 622 tot en met 636, tezamen groot één hectare éénenvijftig aren zeventien centiaren 1ha, 51a, 17ca), met het recht van overbouwing met de daarbij behorende steunpunten;
b. de rechten van de erfpachter op het zich op die grond bevindende gebouwencomplex, plaatselijk bekend te Rotterdam, Vriendenlaan 6 tot en met 40 (even nummers), Stroveer 5 tot en met 261 (oneven nummers) en 2 tot en met 300 (even nummers), Gravin Adèlastraat 3 tot en met 107 (oneven nummers) en 4 tot en met 174 (even nummers), Graaf Balderikstraat 3 tot en met 151 (oneven nummers) en 4 tot en met 174 (even nummers); en
2. het uitsluitend recht van gebruik van het gebouw, gelegen op de begane grond, de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde verdieping, bevattende tweeënnegentig woningen en eenhonderd zes bergingen, met toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam, Stroveer 147 tot en met 196, 202 tot en met 236, 248 tot en met 282 en 294 tot en met 298 (even nummers) en Graaf Balderikstraat 34 tot en met 86, 94 tot en met 116 en 140 tot en met 142 (even nummers);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, met een berging op de tweede verdieping, en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3032 GA Rotterdam, Stroveer 264;
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AD, complexaanduiding 638-A appartementsindex 460, omvattende:
a. het negenentachtig/zevenduizend zevenhonderd zestiende (89/7.716e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AD, complexaanduiding 638-A, appartementsindex 4, welk appartementsrecht omvat:
1. a. het zevenduizend zevenhonderd zestien/zesenvijftigduizend tweehonderd zeventigste (7.716/56.270e) onverdeeld aandeel in de bloot-eigendom, van een perceel grond, gelegen te Rotterdam, aan de Hofdijk, Katshoek en Pompenburg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie AD nummers 596, 597, 598, 600, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 612, 613, 615, 616, 617 en 622 tot en met 636, tezamen groot één hectare één en vijftig aren zeventien centiaren 1ha, 51a, 17ca), met het recht van overbouwing met de daarbij behorende steunpunten;
b. de rechten op het zich op die grond bevindende gebouwencomplex, plaatselijk bekend te Rotterdam, Vriendenlaan 6 tot en met 40 (even nummers), Stroveer 5 tot en met 261 (oneven nummers) en 2 tot en met 300 (even nummers), Gravin Adèlastraat 3 tot en met 107 (oneven nummers) en 4 tot en met 174 (even nummers), Graaf Balderikstraat 3 tot en met 151 (oneven nummers) en 4 tot en met 174 (even nummers); en
2. het uitsluitend recht van gebruik van het gebouw, gelegen op de begane grond, de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde verdieping, bevattende tweeënnegentig woningen en eenhonderd zes bergingen, met toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam, Stroveer 147 tot en met 196, 202 tot en met 236, 248 tot en met 282 en 294 tot en met 298 (even nummers) en Graaf Balderikstraat 34 tot en met 86, 94 tot en met 116 en 140 tot en met 142 (even nummers);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, met een berging op de tweede verdieping, en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3032 GA Rotterdam, Stroveer 264

Er is een aantekening bij het Kadaster, woordelijk luidende:
''Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster
Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming
Betrokken bestuursorgaan Gemeente Rotterdam
Afkomstig uit stuk Hyp4 78650/00013 Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging)
Ingeschreven op 30-07-2020 om 09:12''.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 10,4% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 10,4% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 29 november 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 24 januari 2023.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 721, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
€ 4.887,00 (per 11‑11‑2022 om 10:40 uur)
incl. BTW en excl. OVB, achterstand VvE en kosten eventuele ontruiming (per 11‑11‑2022 om 10:40 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 11‑11‑2022 om 10:52 uur)

Veiling

Internet-only
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45921
Wijze van veilen: Internet-only Timed

Notaris

J.M.Y. Rob / jiska.rob@roxlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom

Onderhands bod

Tot en met 29 november 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-11-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.