Piet Smitkade 360, ROTTERDAM

Omschrijving

het recht van erfpacht -welk recht is ingegaan op eenendertig december negentienhonderdzesennegentig en eindigend op dertig december tweeduizend vijfennegentig- met betrekking tot het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de elfde verdieping met bijbehorende berging op de tweede verdieping met verdere aanhorigheden gelegen te 3077 MJ Rotterdam, Piet Smitkade 360, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie V nummer 3887 A87, uitmakende het negenenzeventig/dertienduizend tiende (79/13.010e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met het zich daarop bevindende gebouw “De Veranda”, staande en gelegen te Rotterdam aan de Piet Smitkade, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie V nummer 3885, groot zevenendertig are en achtentwintig centiare.

Woonopp. circa 81 m2
Vermoedelijke indeling:
entree/hal, toiletruimte, badkamer, slaapkamer, woonkamer, keuken

VVE bijdrage: € 144,14 per maand
Reservefonds voor dit appartementsrecht: € 3.107,78
Achterstand VVE t/m november 2023: € 2.157,66

Het appartement is zonder toestemming van de executant verhuurd.
Het huurbeding is ingeroepen.
De voorzieningenrechter heeft bepaald dat binnen 14 dagen na betekening van de beschikking geen ontruiming mag plaatsvinden. De betekening van de beschikking wordt aan de veilingkoper overgelaten.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Verhuurd zonder toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Erfpacht
Kadastrale omschrijving
gemeente Rotterdam, sectie V nummer 3887 A87

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Het appartement is zonder toestemming van de executant verhuurd.Het huurbeding is ingeroepen.De voorzieningenrechter heeft bepaald dat binnen 14 dagen na betekening van de beschikking geen ontruiming mag plaatsvinden. De betekening van de beschikking wordt aan de veilingkoper overgelaten.
Bijzondere veilingvoorwaarden
VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN
EXECUTIEVERKOOP
(Piet Smitkade 360 te Rotterdam)


Heden, eenendertig augustus tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij,
mr. Jozef Lodewijk Gerardus Fleuren, notaris te Heerlen,
hierna te noemen: ''notaris'':

etc.
I. VERKLARINGEN VOORAF
De verschenen persoon verklaarde als volgt.
DOEL VAN DE AKTE
Het doel van deze akte is namens verkoper de voorwaarden vast te stellen waaronder de executoriale verkoop van het hierna te omschrijven registergoed (inclusief de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek) plaatsvindt op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek.
DATUM EN PLAATS VEILING
De executoriale verkoop vindt plaats voor een van de notarissen werkzaam bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen of één van hun waarnemers, behoudens de mogelijkheid van onderhandse executie als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
De veiling betreft een internetveiling.
Tijdens de veiling kunnen biedingen uitsluitend worden gedaan via de hierna te melden website.
De notaris heeft de dag en uur van de veiling vastgesteld.
De veiling vindt plaats via de website op dinsdag tien oktober tweeduizend drieëntwintig vanaf dertien uur en dertig minuten.
De executie zal via de algemeen toegankelijke website www.openbareverkoop.nl of een daaraan gelieerde website, via welke website:
- de verkoop bekend wordt of is gemaakt;
- de objectinformatie beschikbaar wordt of is gesteld;
- een bod via internet kan worden uitgebracht,
plaatsvinden.
Vanaf genoemd tijdstip zal een veilingsessie plaatsvinden waarbij naast het registergoed mogelijk ook andere registergoederen aansluitend na elkaar worden aangeboden. De volgorde van de veiling van de verschillende objecten zal kort voor aanvang van de veiling worden bepaald, en op de website kenbaar zijn. Het exacte tijdstip waarop het registergoed wordt geveild is daarmee afhankelijk van de volgorde waarin de objecten worden geveild. Hiervoor wordt verwezen naar de website.
REGISTERGOED
Het bedoelde registergoed is:
het recht van erfpacht -welk recht is ingegaan op eenendertig december negentienhonderdzesennegentig en eindigend op dertig december tweeduizend vijfennegentig- met betrekking tot het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de elfde verdieping met bijbehorende berging op de tweede verdieping met verdere aanhorigheden gelegen te 3077 MJ Rotterdam, Piet Smitkade 360, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie V nummer 3887 A87, uitmakende het negenenzeventig/dertienduizend tiende (79/13.010e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met het zich daarop bevindende gebouw “De Veranda”, staande en gelegen te Rotterdam aan de Piet Smitkade, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie V nummer 3885, groot zevenendertig are en achtentwintig centiare;
hierna ook te noemen: ''het registergoed''.
etc.
BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID – SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - ERFPACHT
1. Beschikkingsbevoegdheid
etc.
2. Splitsing in appartementsrechten
Het registergoed is een appartementsrecht en is als appartementsrecht ontstaan door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op één april negentienhonderdzevenennegentig in het register Hypotheken 4 deel 16473 nummer 20, van een afschrift van een akte van splitsing in appartementsrechten, op negenentwintig maart negentienhonderdzevenennegentig verleden voor mr. L.F. Tamminga, destijds notaris te Rotterdam.
In voormelde akte van splitsing werd:
- het splitsingsreglement vastgesteld;
- is opgericht de vereniging van eigenaars genaamd: ''Vereniging van eigenaars van het Rietveldcomplex te Rotterdam'', gevestigd te Rotterdam.
Blijkens een verklaring van of namens het bestuur van de betreffende vereniging van eigenaars, van welke verklaring een kopie aan deze akte zal worden gehecht:
- is ter zake van het registergoed een voorschotbijdrage verschuldigd van honderdvierenveertig euro en veertien cent (€ 144,14) per maand;
- bedraagt het saldo van het reserve- en/of onderhoudsfonds van de betreffende vereniging van eigenaars per heden drieduizend eenhonderdzeven euro en achtenzeventig cent (€ 3.107,78);
- heeft de eigenaar de voor het lopende boekjaar en het voorafgaande boekjaar aan de betreffende vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen voor zover die bijdragen (inmiddels opeisbaar zijn geworden nog niet geheel voldaan.
Het door de eigenaar aan de betreffende vereniging van eigenaars per verschuldigde zal na ontvangst van de opgave op de website vermeld worden.
Op grond van het bepaalde in artikel 5:122 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek en in samenhang met het bepaalde in het toepasselijke reglement van splitsing, is de koper hoofdelijk aansprakelijk voor de ter zake van het registergoed verschuldigde bijdragen aan de betreffende vereniging van eigenaars die in het lopende of het voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden.
Het bepaalde in de vorige twee volzinnen laat onverlet dat het door de eigenaar aan de betreffende vereniging van eigenaars verschuldigde bedrag ten tijde van de levering van het registergoed hoger zal zijn dan zoals vermeld in voormelde verklaring, terwijl de koper ook hoofdelijk aansprakelijk is voor het eventuele hogere bedrag.
De koper vrijwaart zowel de verkoper als de notaris voor iedere vorm van aansprakelijkheid die op welke gronden dan ook kan of zal voortvloeien uit de onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van voormelde verklaring.
3. Erfpacht
Het registergoed is een zakelijk recht van erfpacht als bedoeld in Titel 7 Boek 5 Burgerlijk Wetboek.
Het registergoed is als een zakelijk recht van erfpacht ontstaan door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op drie april negentienhonderdzevenennegentig in register Hypotheken 4 deel 16491 nummer 35, van een afschrift van een akte uitgifte in erfpacht, op twee april negentienhonderdzevenennegentig verleden voor mr. H.W. Heyman, destijds notaris te Rotterdam.
Op het recht van erfpacht zijn van toepassing:
de algemene erfpachtvoorwaarden zoals vastgesteld bij akte op tweeëntwintig maart negentienhonderddrieënnegentig verleden voor mr. H.M.I.T. Breedveld, destijds notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op drieëntwintig maart negentienhonderddrieënnegentig in het register Hypotheken 4 deel 12713 nummer 4.
De verplichting tot betaling van de canon is afgekocht tot en met dertig december tweeduizend zesenveertig, te rekenen vanaf eenendertig december negentienhonderdvijfennegentig.
HYPOTHEEK/PANDRECHT
etc.
II. ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieveilingen 2017, vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 69567 nummer 129, en voor zover deze voorwaarden tenminste overigens niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze Algemene Voorwaarden worden hierna ook genoemd: ''AVVE''.
III. DEFINITIES
Tenzij anders blijkt, hebben de in de Algemene veilingvoorwaarden vermelde definities dezelfde betekenis in deze akte.
IV. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in:
A.1 en A.2. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop;
en
B. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een onderhands bod op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat door de verkoper is geaccepteerd, waarna een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter zal worden ingediend om de tussen verkoper en bieder gesloten koopovereenkomst goed te laten keuren.
A.1. OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP
In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:
1. Wijze van veilen
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
2. Inzet en afslag
Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.
Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
3. Omzet- en overdrachtsbelasting
Kosten
Voorzover verkoper bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting maar overdrachtsbelasting verschuldigd.
Het registergoed is een tot bewoning bestemd registergoed. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
4. Inzetpremie
In aanvulling op artikel 7 AVVVE vervalt het recht op inzetpremie indien:
- de veiling na de inzet wordt ingetrokken;
- indien de inzetter en de afmijner dezelfde (rechts)persoon is (verrekening van de inzetpremie vindt dan niet plaats);
- indien verkoper niet tot gunning overgaat.
Het bepaalde in artikel 7 lid 3 AVVE komt te vervallen.
Indien de inzetter omzetbelasting verschuldigd is over de inzetpremie, is deze in de inzetpremie begrepen. De inzetter dient alsdan aan de notaris een ''BTW-factuur'' uit te reiken.
5. Eigenaarslasten
De eigenaarslasten worden niet verrekend.
6. Gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd;
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.
7. Risico-overgang
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.
8. Bestemming van het registergoed
De bestemming volgens de BAG-viewer is: ''woonfunctie''.
Het registergoed wordt, voor zover verkoper bekend, voor woondoeleinden gebruikt.
Ten aanzien van de bestemming en het toegestane gebruik van het te veilen registergoed wordt te dezen verwezen naar: www.ruimtelijkeplannen.nl. casu quo is het aan koper om zich bij de betreffende gemeente te informeren over het vigerende bestemmingsplan en eventuele publiekrechtelijke beperkingen.
9. Gebruik en bewoning
a. Voor zover aan de verkoper bekend is het registergoed in strijd met het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek mogelijk geheel of gedeeltelijk verhuurd aan (een) derde(n).
b. In verband hiermee heeft de verkoper aan de daartoe bevoegde voorzieningenrechter het verlof gevraagd tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Het bedoelde verlof is op heden nog niet verleend. Nadat de notaris in het bezit zal zijn gesteld van de betreffende beschikking van de daartoe bevoegde voorzieningenrechter, dan zullen de inhoud en de voorwaarden van die beschikking bekend worden gemaakt, en wel op de betreffende website dan wel voorafgaande aan de inzet.
De bevoegdheid tot het uitoefenen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt door de Verkoper overgelaten aan de Koper.
10. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel.
Koper vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.
Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
11. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het verkochte zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 16 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede die erfdienstbaarheden, die niet zijn ingeschreven maar uit de feitelijke situatie (kunnen) blijken en door verjaring en/of bestemming zijn ontstaan.
Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen wordt ten deze verwezen naar:
- de bepalingen opgenomen in voormelde akte van splitsing in appartementsrechten (deel 16473 nummer 20), en in welke akte de hierna vermelde kwalitatieve verplichting werd gevestigd, woordelijk luidend als volgt:
''BEDING MET KWALITATIEVE WERKING
1. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden, dat Gemeente en ENECO ten aanzien van het registergoed overeengekomen zijn dat Gemeente aan ENECO zal verlenen gelijk ENECO van Gemeente zal aanvaarden het beding met kwalitatieve werking, ten behoeve van het aanleggen, hebben, onderhouden, vervangen en zonodig verwijderen van een transformatorruimte met eventueel bijbehoren en een stadsverwarmingsruimte met eventueel bijbehoren op en in het registergoed.
2. Ter uitvoering van de in het vorige lid bedoelde overeenkomst verleent Gemeente aan ENECO gelijk ENECO van Gemeente aanvaardt het beding met kwalitatieve werking, ten behoeve van het aanleggen, hebben, onderhouden, vervangen en zonodig verwijderen van een transformatorruimte met eventueel bijbehoren en een stadverwarmingsruimte met eventueel bijbehoren op en in het registergoed, op een wijze die is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening van de begane grond bedoeld in artikel 5:109 Burgerlijk Wetboek en welke partijen voldoende bekend is, zodat zij geen nadere omschrijving ervan behoeven. De hiervoor omschreven verplichtingen zullen overgaan op al degenen die het registergoed zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel. Degenen die van eigenaar een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen zijn eveneens aan de hiervoor omschreven verplichtingen gebonden.
3. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de Algemene Voorwaarden bij vestiging van een zakelijk recht en/of kwalitatieve verplichtingen (A.V.Z.), woordelijk luidende als volgt:
''ENZOVOORTS.
5. Schade als gevolg van de aanleg en exploitatie van de in artikel 1 bedoelde werken zal worden vergoed overeenkomstig de daaromtrent in de A.V.Z. gestelde regels.'';
- de bepalingen opgenomen in voormelde akte uitgifte in erfpacht (deel 16491 nummer 35), woordelijk luidende als volgt:
''Ten aanzien van met betrekking tot het verkochte bestaande bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard wordt verwezen naar:
I. een akte houdende uitgifte erfpacht op één april negentienhonderd zeven en negentig verleden voor mr. L.F. Tamminga, destijds notaris te Rotterdam, waarin ondermeer het volgende is vermeld:
''De Gemeente enerzijds en Amstelland, te dezen handelend als zaakwaarnemer in de zin van artikel 6:198 van het Burgerlijk Wetboek van de Vereniging van Eigenaars van het Rietveldcomplex te Rotterdam, hierna te noemen: de ''Vereniging'', anderzijds, komen bij deze ten aanzien van het perceel kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie V nummer 3886, hierna te noemen: het ''Perceel'', het volgende overeen:
1. De Gemeente verbindt zich jegens de Vereniging als volgt: De Gemeente zal dulden dat het onder ''1. Overeenkomst tot vestiging van erfpacht en koop /aannemingsovereenkomst'' bedoelde te stichten gebouw; - op de eerste en tweede verdieping aan de westzijde van het bedoelde te stichten gebouw deels over het Perceel gebouwd zal worden en als zodanig in stand zal blijven; en - aan de noordzijde van het bedoelde te stichten gebouw deels over het Perceel gebouwd zal worden en als zodanig in stand zal blijven.
2. De onder 1 omschreven verplichtingen zullen overgaan op al degenen die het Perceel geheel of gedeeltelijk zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel.
3. Degenen die van de rechthebbende tot het Perceel een recht tot gebruik van het Perceel zullen verkrijgen zijn eveneens aan de onder 1 omschreven verplichtingen gebonden.'';
- de op de erfpacht zijn van toepassing voormelde de Algemene Bepalingen voor erfpacht (deel 12713 nummer 4).
12. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens de inzage in de openbare registers de dato heden zijn er met betrekking tot het registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
13. Naleving bepalingen
Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen.
A.2. EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
3. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
4. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
5. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
6. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
7. Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
8. De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
9. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
10. De in lid 9 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
11. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
B. ONDERHANDSE EXECUTORIALE VERKOOP VOOR DE OPENBARE VEILING
Ten aanzien van onderhandse executoriale verkoop is in aanvulling op de AVVE het volgende in het bijzonder van toepassing:
1. Geen verplichting tot indiening verzoek
Verkoper is niet verplicht om de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat verkoper vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
2. Ontbinding tot datum beschikking
Tot de datum waarop de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, heeft verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden door een daartoe uit te brengen schriftelijke verklaring aan de notaris.
De koop vindt plaats in ieder geval onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar van het registergoed gebruik zal maken van zijn recht op lossing als bedoeld in artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek voordat de goedkeuring is verleend.
SLOTBEPALING
Verkoper kan - indien en zodra de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 is vereist - de betaaldag / levering eenzijdig opschorten totdat de bevoegde voorzieningenrechter de goedkeuring heeft verleend.
SLOT
etc.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
46118
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen
Chantal Smeets
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70
F: 045 571 15 50
E: info@zuydnotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN
EXECUTIEVERKOOP
(Piet Smitkade 360 te Rotterdam)


Heden, eenendertig augustus tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij,
mr. Jozef Lodewijk Gerardus Fleuren, notaris te Heerlen,
hierna te noemen: ''notaris'':

etc.
I. VERKLARINGEN VOORAF
De verschenen persoon verklaarde als volgt.
DOEL VAN DE AKTE
Het doel van deze akte is namens verkoper de voorwaarden vast te stellen waaronder de executoriale verkoop van het hierna te omschrijven registergoed (inclusief de roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek) plaatsvindt op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek.
DATUM EN PLAATS VEILING
De executoriale verkoop vindt plaats voor een van de notarissen werkzaam bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen of één van hun waarnemers, behoudens de mogelijkheid van onderhandse executie als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
De veiling betreft een internetveiling.
Tijdens de veiling kunnen biedingen uitsluitend worden gedaan via de hierna te melden website.
De notaris heeft de dag en uur van de veiling vastgesteld.
De veiling vindt plaats via de website op dinsdag tien oktober tweeduizend drieëntwintig vanaf dertien uur en dertig minuten.
De executie zal via de algemeen toegankelijke website www.openbareverkoop.nl of een daaraan gelieerde website, via welke website:
- de verkoop bekend wordt of is gemaakt;
- de objectinformatie beschikbaar wordt of is gesteld;
- een bod via internet kan worden uitgebracht,
plaatsvinden.
Vanaf genoemd tijdstip zal een veilingsessie plaatsvinden waarbij naast het registergoed mogelijk ook andere registergoederen aansluitend na elkaar worden aangeboden. De volgorde van de veiling van de verschillende objecten zal kort voor aanvang van de veiling worden bepaald, en op de website kenbaar zijn. Het exacte tijdstip waarop het registergoed wordt geveild is daarmee afhankelijk van de volgorde waarin de objecten worden geveild. Hiervoor wordt verwezen naar de website.
REGISTERGOED
Het bedoelde registergoed is:
het recht van erfpacht -welk recht is ingegaan op eenendertig december negentienhonderdzesennegentig en eindigend op dertig december tweeduizend vijfennegentig- met betrekking tot het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de elfde verdieping met bijbehorende berging op de tweede verdieping met verdere aanhorigheden gelegen te 3077 MJ Rotterdam, Piet Smitkade 360, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie V nummer 3887 A87, uitmakende het negenenzeventig/dertienduizend tiende (79/13.010e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een perceel grond met het zich daarop bevindende gebouw “De Veranda”, staande en gelegen te Rotterdam aan de Piet Smitkade, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie V nummer 3885, groot zevenendertig are en achtentwintig centiare;
hierna ook te noemen: ''het registergoed''.
etc.
BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID – SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - ERFPACHT
1. Beschikkingsbevoegdheid
etc.
2. Splitsing in appartementsrechten
Het registergoed is een appartementsrecht en is als appartementsrecht ontstaan door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op één april negentienhonderdzevenennegentig in het register Hypotheken 4 deel 16473 nummer 20, van een afschrift van een akte van splitsing in appartementsrechten, op negenentwintig maart negentienhonderdzevenennegentig verleden voor mr. L.F. Tamminga, destijds notaris te Rotterdam.
In voormelde akte van splitsing werd:
- het splitsingsreglement vastgesteld;
- is opgericht de vereniging van eigenaars genaamd: ''Vereniging van eigenaars van het Rietveldcomplex te Rotterdam'', gevestigd te Rotterdam.
Blijkens een verklaring van of namens het bestuur van de betreffende vereniging van eigenaars, van welke verklaring een kopie aan deze akte zal worden gehecht:
- is ter zake van het registergoed een voorschotbijdrage verschuldigd van honderdvierenveertig euro en veertien cent (€ 144,14) per maand;
- bedraagt het saldo van het reserve- en/of onderhoudsfonds van de betreffende vereniging van eigenaars per heden drieduizend eenhonderdzeven euro en achtenzeventig cent (€ 3.107,78);
- heeft de eigenaar de voor het lopende boekjaar en het voorafgaande boekjaar aan de betreffende vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen voor zover die bijdragen (inmiddels opeisbaar zijn geworden nog niet geheel voldaan.
Het door de eigenaar aan de betreffende vereniging van eigenaars per verschuldigde zal na ontvangst van de opgave op de website vermeld worden.
Op grond van het bepaalde in artikel 5:122 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek en in samenhang met het bepaalde in het toepasselijke reglement van splitsing, is de koper hoofdelijk aansprakelijk voor de ter zake van het registergoed verschuldigde bijdragen aan de betreffende vereniging van eigenaars die in het lopende of het voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden.
Het bepaalde in de vorige twee volzinnen laat onverlet dat het door de eigenaar aan de betreffende vereniging van eigenaars verschuldigde bedrag ten tijde van de levering van het registergoed hoger zal zijn dan zoals vermeld in voormelde verklaring, terwijl de koper ook hoofdelijk aansprakelijk is voor het eventuele hogere bedrag.
De koper vrijwaart zowel de verkoper als de notaris voor iedere vorm van aansprakelijkheid die op welke gronden dan ook kan of zal voortvloeien uit de onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van voormelde verklaring.
3. Erfpacht
Het registergoed is een zakelijk recht van erfpacht als bedoeld in Titel 7 Boek 5 Burgerlijk Wetboek.
Het registergoed is als een zakelijk recht van erfpacht ontstaan door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op drie april negentienhonderdzevenennegentig in register Hypotheken 4 deel 16491 nummer 35, van een afschrift van een akte uitgifte in erfpacht, op twee april negentienhonderdzevenennegentig verleden voor mr. H.W. Heyman, destijds notaris te Rotterdam.
Op het recht van erfpacht zijn van toepassing:
de algemene erfpachtvoorwaarden zoals vastgesteld bij akte op tweeëntwintig maart negentienhonderddrieënnegentig verleden voor mr. H.M.I.T. Breedveld, destijds notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op drieëntwintig maart negentienhonderddrieënnegentig in het register Hypotheken 4 deel 12713 nummer 4.
De verplichting tot betaling van de canon is afgekocht tot en met dertig december tweeduizend zesenveertig, te rekenen vanaf eenendertig december negentienhonderdvijfennegentig.
HYPOTHEEK/PANDRECHT
etc.
II. ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Executieveilingen 2017, vastgesteld bij akte op vijf december tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register in hypotheken 4 op diezelfde dag in deel 69567 nummer 129, en voor zover deze voorwaarden tenminste overigens niet worden gewijzigd of aangevuld. Deze Algemene Voorwaarden worden hierna ook genoemd: ''AVVE''.
III. DEFINITIES
Tenzij anders blijkt, hebben de in de Algemene veilingvoorwaarden vermelde definities dezelfde betekenis in deze akte.
IV. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
De navolgende bijzondere veilingvoorwaarden worden gesplitst in:
A.1 en A.2. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een openbare executoriale verkoop;
en
B. Bijzondere veilingvoorwaarden in geval van een onderhands bod op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat door de verkoper is geaccepteerd, waarna een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter zal worden ingediend om de tussen verkoper en bieder gesloten koopovereenkomst goed te laten keuren.
A.1. OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP
In afwijking van en in aanvulling op de AVVE zijn op deze openbare executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere veilingvoorwaarden:
1. Wijze van veilen
De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
2. Inzet en afslag
Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
Het hoogste bod is het afmijnbedrag, voor zover dit hoger is dan de inzetsom.
Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
3. Omzet- en overdrachtsbelasting
Kosten
Voorzover verkoper bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting maar overdrachtsbelasting verschuldigd.
Het registergoed is een tot bewoning bestemd registergoed. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
4. Inzetpremie
In aanvulling op artikel 7 AVVVE vervalt het recht op inzetpremie indien:
- de veiling na de inzet wordt ingetrokken;
- indien de inzetter en de afmijner dezelfde (rechts)persoon is (verrekening van de inzetpremie vindt dan niet plaats);
- indien verkoper niet tot gunning overgaat.
Het bepaalde in artikel 7 lid 3 AVVE komt te vervallen.
Indien de inzetter omzetbelasting verschuldigd is over de inzetpremie, is deze in de inzetpremie begrepen. De inzetter dient alsdan aan de notaris een ''BTW-factuur'' uit te reiken.
5. Eigenaarslasten
De eigenaarslasten worden niet verrekend.
6. Gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd;
Dit geldt niet als de bieder/koper in gebreke is.
7. Risico-overgang
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.
8. Bestemming van het registergoed
De bestemming volgens de BAG-viewer is: ''woonfunctie''.
Het registergoed wordt, voor zover verkoper bekend, voor woondoeleinden gebruikt.
Ten aanzien van de bestemming en het toegestane gebruik van het te veilen registergoed wordt te dezen verwezen naar: www.ruimtelijkeplannen.nl. casu quo is het aan koper om zich bij de betreffende gemeente te informeren over het vigerende bestemmingsplan en eventuele publiekrechtelijke beperkingen.
9. Gebruik en bewoning
a. Voor zover aan de verkoper bekend is het registergoed in strijd met het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek mogelijk geheel of gedeeltelijk verhuurd aan (een) derde(n).
b. In verband hiermee heeft de verkoper aan de daartoe bevoegde voorzieningenrechter het verlof gevraagd tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.
Het bedoelde verlof is op heden nog niet verleend. Nadat de notaris in het bezit zal zijn gesteld van de betreffende beschikking van de daartoe bevoegde voorzieningenrechter, dan zullen de inhoud en de voorwaarden van die beschikking bekend worden gemaakt, en wel op de betreffende website dan wel voorafgaande aan de inzet.
De bevoegdheid tot het uitoefenen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt door de Verkoper overgelaten aan de Koper.
10. Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel.
Koper vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.
Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
11. Aan het registergoed verbonden rechten en verplichtingen
Koper aanvaardt uitdrukkelijk die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het verkochte zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 16 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede die erfdienstbaarheden, die niet zijn ingeschreven maar uit de feitelijke situatie (kunnen) blijken en door verjaring en/of bestemming zijn ontstaan.
Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen wordt ten deze verwezen naar:
- de bepalingen opgenomen in voormelde akte van splitsing in appartementsrechten (deel 16473 nummer 20), en in welke akte de hierna vermelde kwalitatieve verplichting werd gevestigd, woordelijk luidend als volgt:
''BEDING MET KWALITATIEVE WERKING
1. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden, dat Gemeente en ENECO ten aanzien van het registergoed overeengekomen zijn dat Gemeente aan ENECO zal verlenen gelijk ENECO van Gemeente zal aanvaarden het beding met kwalitatieve werking, ten behoeve van het aanleggen, hebben, onderhouden, vervangen en zonodig verwijderen van een transformatorruimte met eventueel bijbehoren en een stadsverwarmingsruimte met eventueel bijbehoren op en in het registergoed.
2. Ter uitvoering van de in het vorige lid bedoelde overeenkomst verleent Gemeente aan ENECO gelijk ENECO van Gemeente aanvaardt het beding met kwalitatieve werking, ten behoeve van het aanleggen, hebben, onderhouden, vervangen en zonodig verwijderen van een transformatorruimte met eventueel bijbehoren en een stadverwarmingsruimte met eventueel bijbehoren op en in het registergoed, op een wijze die is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening van de begane grond bedoeld in artikel 5:109 Burgerlijk Wetboek en welke partijen voldoende bekend is, zodat zij geen nadere omschrijving ervan behoeven. De hiervoor omschreven verplichtingen zullen overgaan op al degenen die het registergoed zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel. Degenen die van eigenaar een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen zijn eveneens aan de hiervoor omschreven verplichtingen gebonden.
3. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de Algemene Voorwaarden bij vestiging van een zakelijk recht en/of kwalitatieve verplichtingen (A.V.Z.), woordelijk luidende als volgt:
''ENZOVOORTS.
5. Schade als gevolg van de aanleg en exploitatie van de in artikel 1 bedoelde werken zal worden vergoed overeenkomstig de daaromtrent in de A.V.Z. gestelde regels.'';
- de bepalingen opgenomen in voormelde akte uitgifte in erfpacht (deel 16491 nummer 35), woordelijk luidende als volgt:
''Ten aanzien van met betrekking tot het verkochte bestaande bijzondere lasten en beperkingen van civielrechtelijke aard wordt verwezen naar:
I. een akte houdende uitgifte erfpacht op één april negentienhonderd zeven en negentig verleden voor mr. L.F. Tamminga, destijds notaris te Rotterdam, waarin ondermeer het volgende is vermeld:
''De Gemeente enerzijds en Amstelland, te dezen handelend als zaakwaarnemer in de zin van artikel 6:198 van het Burgerlijk Wetboek van de Vereniging van Eigenaars van het Rietveldcomplex te Rotterdam, hierna te noemen: de ''Vereniging'', anderzijds, komen bij deze ten aanzien van het perceel kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie V nummer 3886, hierna te noemen: het ''Perceel'', het volgende overeen:
1. De Gemeente verbindt zich jegens de Vereniging als volgt: De Gemeente zal dulden dat het onder ''1. Overeenkomst tot vestiging van erfpacht en koop /aannemingsovereenkomst'' bedoelde te stichten gebouw; - op de eerste en tweede verdieping aan de westzijde van het bedoelde te stichten gebouw deels over het Perceel gebouwd zal worden en als zodanig in stand zal blijven; en - aan de noordzijde van het bedoelde te stichten gebouw deels over het Perceel gebouwd zal worden en als zodanig in stand zal blijven.
2. De onder 1 omschreven verplichtingen zullen overgaan op al degenen die het Perceel geheel of gedeeltelijk zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel.
3. Degenen die van de rechthebbende tot het Perceel een recht tot gebruik van het Perceel zullen verkrijgen zijn eveneens aan de onder 1 omschreven verplichtingen gebonden.'';
- de op de erfpacht zijn van toepassing voormelde de Algemene Bepalingen voor erfpacht (deel 12713 nummer 4).
12. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens de inzage in de openbare registers de dato heden zijn er met betrekking tot het registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
13. Naleving bepalingen
Koper is verplicht tot naleving van alle bepalingen als bij de verkrijging van het registergoed op de eigenaar overgingen, voor zover de eigenaar verplicht is deze bepalingen op te leggen.
A.2. EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
De onderhavige veiling is een internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.
Aanvulling begrippen:
In deze Bijzondere veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Openbareverkoop.nl:
de algemeen toegankelijke website of een daaraan gelieerde website, bedoeld in begrip 27 van de AVVE, via welke website een Bod via internet kan worden uitgebracht.
2. NIIV:
“Stichting Notarieel Instituut Internetveilen”, statutair gevestigd in de gemeente Baarn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52037098, rechthebbende van Openbareverkoop.nl.
3. Handleiding
de “handleiding online bieden” vermeld op Openbareverkoop.nl.
4. Registratienotaris:
een notaris die de via Openbareverkoop.nl in te vullen registratieverklaring en het geldige identiteitsbewijs van een natuurlijke persoon die wil bieden via internet, in ontvangst neemt en controleert (i) ter vaststelling van diens identiteit, (ii) het opgegeven telefoonnummer en (iii) ter legalisatie van diens handtekening onder de registratieverklaring.
5. Registratie:
het geheel van de door NIIV voorgeschreven handelingen, ter identificatie van een natuurlijke persoon die via Openbareverkoop.nl wil bieden, bestaande uit de invoer via internet van diens persoonsgegevens en controle door de Registratienotaris van diens identiteit en het door die persoon opgegeven mobiele telefoonnummer.
6. Deelnemer:
een natuurlijk persoon die de procedure van Registratie heeft doorlopen en tijdens de veiling van het Registergoed is ingelogd op Openbareverkoop.nl.
Aanvulling voorwaarden:
1. In aanvulling op de AVVE kan tijdens de veiling door een Deelnemer via internet worden geboden. Als “Bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een Bod via internet aangemerkt, mits dit Bod is uitgebracht door een Deelnemer op de door NIIV in de Handleiding voorgeschreven wijze. De hoogte van het Bod dat de Deelnemer uitbrengt wordt bepaald door het bedrag waarop hij klikt of drukt.
2. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, de Notaris hebben bereikt, alsmede in geval van storing aan en/of het uitvallen van de internetverbinding(en) tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de Notaris.
3. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de Deelnemer permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. Eventuele vertragingen in de snelheid van de internetverbinding(en), alsmede storingen en uitval van deze verbinding(en) komen geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.
4. Tenzij de Notaris anders beslist, zal niet eerder worden overgegaan tot de Inzet en de Afslag, dan nadat de Notaris genoegzaam zal zijn gebleken dat via internet biedingen kunnen worden uitgebracht.
5. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan de Afmijning door de Deelnemer elektronisch geschieden door te klikken of te drukken op het woord “bied”.
6. Als Afmijnbedrag geldt het bedrag waarop door de Deelnemer tijdens de Afslag wordt geklikt of gedrukt op het moment waarop een zaalbieder kan afmijnen.
7. Wanneer de Deelnemer tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet en het Bod de Notaris heeft bereikt, heeft dit Bod gelijke rechtsgevolgen als een Bod dat vanuit de veilingzaal wordt uitgebracht.
8. De Deelnemer die tijdens de veiling overgaat tot het uitbrengen van een Bod via internet dient gedurende het verdere verloop van de veiling voor de Notaris telefonisch bereikbaar te zijn en te blijven, en wel op het mobiele telefoonnummer dat de Deelnemer heeft ingevuld op diens registratieformulier. Voor het geval de Deelnemer gedurende het verdere verloop van de veiling niet of slechts ten dele voor de Notaris telefonisch bereikbaar is, terwijl in het kader van de veiling op enig moment telefonisch overleg tussen de Notaris en de Deelnemer noodzakelijk wordt geacht door de Notaris, dan is de Notaris bevoegd om het Bod van de Deelnemer niet als zodanig te erkennen dan wel af te wijzen.
9. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de Deelnemer die het hoogste Bod heeft uitgebracht tot het moment van Gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een rechtspersoon of personenvennootschap, mits die Deelnemer vóór de Gunning:
- naar het oordeel van de Notaris genoegzaam aantoont volledig bevoegd te zijn tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of personenvennootschap; en
- de waarborgsom wordt gestort als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE.
Het bepaalde in artikel 5 lid 4 AVVE is in deze situatie ook van toepassing (acceptatie door de Verkoper) tenzij dit elders in de Bijzondere veilingvoorwaarden is uitgesloten.
Van een en ander dient uit de notariële akte van Gunning te blijken.
Indien met inachtneming van het vorenstaande een rechtspersoon of personenvennootschap heeft te gelden als vertegenwoordigde van de Deelnemer, komt aan die rechtspersoon of personenvennootschap het recht toe vóór de betaling van de Koopprijs te verklaren dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen als bedoeld in artikel 5 lid 2 AVVE.
10. De in lid 9 bedoelde Deelnemer is, naast die rechtspersoon of personenvennootschap hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen ten gevolge van de Gunning. Indien die Deelnemer, ingeval de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap in verzuim is, de Koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de Levering aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de Notariële verklaring van betaling te blijken.
11. Door het uitbrengen van een Bod via internet, op de wijze zoals door NIIV omschreven, verleent de Deelnemer, indien van toepassing, mede namens de door hem vertegenwoordigde rechtspersoon of personenvennootschap als bedoeld in lid 10, tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de Notaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om kennis te nemen van de inhoud van het proces-verbaal van veiling en in en bij het proces-verbaal van veiling:
a. te bevestigen dat de Deelnemer het betreffende Bod heeft uitgebracht; en
b. in te stemmen met alle in het proces-verbaal van veiling (te) vermelde(n) waarnemingen van de Notaris ter zake van de veiling.
De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht voorts het proces-verbaal van veiling ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
B. ONDERHANDSE EXECUTORIALE VERKOOP VOOR DE OPENBARE VEILING
Ten aanzien van onderhandse executoriale verkoop is in aanvulling op de AVVE het volgende in het bijzonder van toepassing:
1. Geen verplichting tot indiening verzoek
Verkoper is niet verplicht om de koopovereenkomst ter goedkeuring aan de voorzieningenrechter voor te leggen. Het staat verkoper vrij meer koopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
2. Ontbinding tot datum beschikking
Tot de datum waarop de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, heeft verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden door een daartoe uit te brengen schriftelijke verklaring aan de notaris.
De koop vindt plaats in ieder geval onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar van het registergoed gebruik zal maken van zijn recht op lossing als bedoeld in artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek voordat de goedkeuring is verleend.
SLOTBEPALING
Verkoper kan - indien en zodra de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 is vereist - de betaaldag / levering eenzijdig opschorten totdat de bevoegde voorzieningenrechter de goedkeuring heeft verleend.
SLOT
etc.

Financieel

Inzetpremie:
zie veilingvoorwaarden
Indicatie veilingkosten:
€ 6.984,00 (per 08‑09‑2023 om 13:23 uur)
incl achterstand vve, excl. overdr. bel. en ontruimingskosten geschat op € 1.500,00 (per 08‑09‑2023 om 13:23 uur)

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 46118
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

Chantal Smeets
Akerstraat 138
6417 BR HEERLEN
T: 045 560 98 70

Inzetpremie

zie veilingvoorwaarden

Onderhands bod

Tot en met 25 september 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 25-09-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.