H.A. Lorentzstraat 14, DEN HELDER

Omschrijving

HET APPARTEMENTSRECHT, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, afzonderlijke zolderruimte op de derde verdieping en afzonderlijke bergruimte in de kelder, gelegen te 1782 JJ Den Helder, H.A. Lorentzstraat 14, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E, complexaanduiding 8770, appartementsindex 17, uitmakende het eenduizend driehonderdvijftig/zevenenveertigduizend tweehonderdvijftigste (1.350/47.250e) aandeel in de gemeenschap (volgens de akte van wijziging splitsing is het aandeel éénduizend éénhonderdtwintig/negenenveertigduizend vijfhonderd (1.120/49.500)), bestaande uit een flatgebouw met ondergrond en verdere aanhorigheden, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E nummer 7967, groot eenenveertig are en zeven centiare (41 a 7 ca).

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1952
Oppervlakte wonen
87 m2
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E, complexaanduiding 8770, appartementsindex 17.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
de woning op de tweede verdieping, afzonderlijke zolderruimte op de derde verdieping en afzonderlijke bergruimte in de kelder.

omschrijving feitelijk / commerciële omschrijving
HET APPARTEMENTSRECHT, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, afzonderlijke zolderruimte op de derde verdieping en afzonderlijke bergruimte in de kelder, gelegen te 1782 JJ Den Helder, H.A. Lorentzstraat 14, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E, complexaanduiding 8770, appartementsindex 17, uitmakende het eenduizend driehonderdvijftig/zevenenveertigduizend tweehonderdvijftigste (1.350/47.250e) aandeel in de gemeenschap (volgens de akte van wijziging splitsing is het aandeel éénduizend éénhonderdtwintig/negenenveertigduizend vijfhonderd (1.120/49.500)), bestaande uit een flatgebouw met ondergrond en verdere aanhorigheden, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E nummer 7967, groot eenenveertig are en zeven centiare (41 a 7 ca).

kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E, complexaanduiding 8770, appartementsindex 17.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.

oppervlakte/NEN 2580
ca. 87 m2

bouwjaar
1952

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat vandaag een definitief energielabel van het registergoed geregistreerd met labelklasse D.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot het registergoed wordt verwezen naar voormelde akte (deel 83385 nummer 144) vermeld onder 1.4.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

splitsing
zie documenten “akte van splitsing”

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een / aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming;

bestemming
De bestemming volgens de akte van splitsing is woordelijk luidend: wonen. Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu in gebruik als woonhuis.

erfpacht
Niet van toepassing, object is gelegen op eigen grond.

het bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester.

gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie

FINANCIËLE INFORMATIE

plok
de plok bedraagt 1% t.l.v. verkoper

lasten per jaar
Volgens opgave van de betreffende instanties bedragen de eigenaarslasten voor het registergoed per vandaag:
- onroerendezaakbelasting: thans onbekend;
- rioolheffing: thans onbekend;
- waterschapslasten: thans onbekend;
- bijdrage aan de vereniging van eigenaars: € 142,96 per maand.

Deze eigenaarslasten worden niet verrekend.

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022)
€ 173.000,- (volgens WOZ waardeloket)

kosten koper
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een/aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (zoals de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

waarborgsom
De in artikel 27 lid 6 van de AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.

kosten notaris
zie document “geschatte veilingkosten”

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Hetgeen in de Veilingvoorwaarden is opgenomen blijft bepalend.

Het registergoed is, voor zover bekend, in gebruik bij de eigenaar. De eigenaar is conform de hypotheekvoorwaarden verplicht deze ruimten vóór de kwitantie kooppenningen leeg en geheel ontruimd op te leveren. Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij is haar niet gebleken, dat het registergoed aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.***De kostenverdeling is opgenomen in de gepubliceerde akte van vaststelling veilingvoorwaarden.***De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
46178
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Bakker & Neve Netwerk Notarissen
Notaris: mr. P. de Vries I Behandelaar: M. van 't Veer
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 8.960,00 (per 14‑09‑2023 om 14:47 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 14‑09‑2023 om 14:47 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 46178
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

Notaris: mr. P. de Vries I Behandelaar: M. van 't Veer
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01

Inzetpremie

1% t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 1 oktober 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-10-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.